Zalian mWirdeba samsaxuri!

Zalian mWirdeba samsaxuri!

noemberi 08, 2013
GEO151450
veZeb samsaxurs var turizmis fakultetis mesame kursis studenti.qarTuli ena mSobliuria,rusul enas vflob tavisuflad,aseve kargad inglisuri ena.namuSevari maqvs sastumro ,aisSi, administratorad 2012 wlis ivnisi-agvistos TveebSi,aseve sastumro ,rio"-Si 2013 wlis ivnis-seqtembris TveebSi. var energiuli,mondomebuli,komunikabeluri, viqnebi samuSaos mimarT erTguli da Sromismoyvare damikavSirdiT levani 558 65 45 10. . .mxolooooood baTumis farglebSiiiii.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : mamakaci
 • gamocdileba : studenti
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • 250lari

  VEZEB SAMSAXURS

  noemberi 09, 2013
  GEO327065
  VIMUSHAVEB TEQNIKIS MAGAZIASHI DAMLAGEBLAD
 • binebis da dawesebulebebis dalageba- dasufTaveba an samsaxuri SeTavsebiT
  binebis da dawesebulebebis dalageba- dasufTaveba,an veZeb samsaxurs SeTavsebiT kviraSi 3 dRe normaluri anazRaurebiT mawyobs Ramis smenebic,gamomexmauros wesieri da seriozuli adamianebi da dawesebulebebi.an ...
 • 500lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 09, 2013
  GEO327048
  var 25 wlis,samuSao gamocdileba ar maqvs.erTi welia rac davamTavre universiteti.soc,mecn,biznesisa da samarTalmcodneobis fakulteti.specialobiT sabanko,safinanso,sadazRvevo saqme.
 • vimuSaveb ZiZad ojaxSi

  noemberi 09, 2013
  GEO326970
  vimuSaveb ojaxSi ZiZad nebismieri asakis bavSvTan.var 45 wlis energiuli , komunikabeluri qalbatoni. maqvs ZiZad muSaobis 12 wliani gamocdileba. saWiroebis SemTxvevaSi SemiZlia warmovadgino rekomendacia ...
 • veZeb samsaxurs

  noemberi 09, 2013
  GEO295475
  var 23 wlis energiuli da komunikabeluri axalgazrda. vflob rusuls, germanuls, inglisurs da aseve kompiuterul programebs. damikavSirdiT 557243606 ani
 • movamzadeb moswavleebs

  noemberi 08, 2013
  GEO326902
  movamzadeb moswavleebs inglisur enasa da literaturaSi.kviraSi 2 dRe.SeiZleba saxlSi misvlac.fasi SeTanxmebiT.gamomexmaureT mxolod gldanSi mcxovreblebi. 577 145-150 nino
 • var gamocdili pedagogi (komaroveli) universtitetis diplomiT. Sorena 599 23 05 69
 • movamzadeb

  movamzadeb

  noemberi 08, 2013
  GEO326827
  var iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis magistranti,qarTuli filologiis mimarTulebiT,movamzadeb moswavleebs qarTul enasa da literaturaSi,8 gakveTili 60l.abiturientebs 8 gakveTili ...
 • movamzadeb inglisurSi

  noemberi 08, 2013
  GEO165051
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi. kviraSi orjer. (mecadineobis xangrZlivoba 2 saaTi) fasi 100 lari. profesiiT var amerikismcodne da maqvs Callan-is serTifikati. damatebiTi informaciisaTvis SemexmianeT.
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 08, 2013
  GEO326811
  var 22wlis .maqvs samuSao gamocdileba.vflob rusul da inglisur enas saSualod da kompiuters kargad.vimuSaveb promo agentadac.
 • 1 000lari

  veZebT

  noemberi 08, 2013
  GEO326800
  elektro montaJis samsaxurs
 • veZeb samuSaos
  400lari

  veZeb samuSaos

  noemberi 08, 2013
  GEO326780
  gavakeTeb matorrebs ann avawyob traktorebs
 • davarigeb flaerebs
  300lari

  davarigeb flaerebs

  noemberi 08, 2013
  GEO326753
  var 20 wlis. mesame kursis studenti kulturis menejmentis specialobiT veZeb samsaxurs swavlasTan SeTavsebiT.maqvs erTwliani gamocdileba vmuSaobdi konsltantad da molared.vimuSaveb promo agentad.595 97 03 ...
 • vTargmni nebismieri moculobis,sirTulis da Tematikis teqsts swrafad da xarixianad, rusulidan qarTulad da qarTulidan rusulad. fasi SeTanxmebiT. rusuls vflob umaRles doneze, 10weli vcxovrobdi ruseTSi da umaRlesi ...
 • veZeb samsxurs

  noemberi 08, 2013
  GEO326635
  vimuSaveb distributorad . myvas sakuTari marSuti tel"598392928
 • 500lari

  vedeb samsaxurs

  noemberi 08, 2013
  GEO326533
  vedeb samsaxurs.var 22 wlis bichi shemidzlia fizikurad vimuSavo
 • movamzadeb bavSvebs germanulSi

  noemberi 07, 2013
  GEO326524
  movamzadeb bavSvebs germanul enaSi, binaze misvliT 5 98 53 41 69 naTia
 • vimuSaveb konsultantaT baTumSi
  250lari

  vimuSaveb konsultantaT baTumSi

  noemberi 07, 2013
  GEO326496
  vimuSaveb konsultantaT baTumSi.gamocdili var.vflob saSualod inglisurs,rusuls,turquls, Zalian mCirdebaa.
 • Sesyidvebis menejeri/Sesyidvebis koordinatori

  Sesyidvebis menejeri/Sesyidvebis koordinatori

  noemberi 07, 2013
  GEO326487
  veZeb samsaxurs sruli an arasruli grafikiT, vmuSaob Sesyidvebis sferoSi, maqvs 3 wliani gamocdileba rogorc Semsyidvelis, aseve mimwodeblis poziciaze. saxelmwifo da kerZo organizaciebs dagigegmavT Semdeg ...
 • veZeb samsaxurs

  noemberi 07, 2013
  GEO326483
  vimuSaveb nebismier normalur samsaxurSi, var 30 wlis . specialobit farmacevti, namuSevari ofiSi da magaziaSi.t 598511370.
 • 250lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 07, 2013
  GEO326469
  var maRali kvalifikaciis xarati (tokari) vimuSaveb TbilisSi nebismier saxarato Carxze.
 • vedzeb samushaos
  600lari

  vedzeb samushaos

  noemberi 07, 2013
  GEO326442
  vimushaveb sastumroshi an restoranshi var rusulenovani da maqvsgamocdileba orive sferoshi
 • vimuSaveb ojaxSi damxmared

  noemberi 07, 2013
  GEO326393
  var sufTa, mowesrigebuli, punqtualuri qalbatoni. vimuSaveb ojaxSi damxmared. ar inanebT, vcxovrob saburTaloze. var 54 wlis qalbatoni. 790 53 26 40
 • 20lari

  damlagebeli

  noemberi 07, 2013
  GEO326059
  davaleageb ojaxebSi dRiurad,maqvs 20 wliani gamocdileba,rogorc ojaxebSi aseve da sxva did dawesebulebebSi,maqvs gamocdileba aseve dasufTavebis menejeris poziciaze did totalizatorSi,ojaxSi dalagebis sawyisi ...
 • distribucia

  noemberi 07, 2013
  GEO326320
  myavs sakuTari avtomanqana OPEL korsa 1.4 ZraviT, benzinze. vimuSaveb distributorad. vatareb mcire zomis nivTebs. damikavSirdiT tel:598-49-39-93
 • gagiwevT srul buRaltrul momsaxurebas, ,aseve SemiZlia erTjeradaT mogimzadoT deklaraciebi. ZiriTadi movaleobebi: - perioduli sagadasaxado deklaraciebis momzadeba. - finansuri angariSgebebis (Cash-Flow, ...
 • veZeb samsaxurs

  noemberi 07, 2013
  GEO326151
  vimuSaveb buRaltrad. maqvs gamocdileba da sakuTari orisis programa. aseve vici rusuli, inglisuri kargad. vflob ACCA sertifikatas da vswavlob bafis institutSi. gavukeTeb nebismier indmewarmes, organizacias ...
 • 400lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 07, 2013
  GEO326140
  var 24 wlis vimuSaveb ZiZad 3 wlidan zeviT, maqvs gamocdileba asev vimuSaveb ojaxSi damxmared
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  noemberi 07, 2013
  GEO326135
  var gifso kardonis gamocdili xelosani 10 wliani gamocdilebiT SemexmianeT ar inanebT