var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT
2 000lari

var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT

seqtemberi 11, 2013
GEO301141
am saqmeSi maqvs Zaan didi gamocdileba 25 wlis. vmuSaobdi ruseTSi, ludis, rZis, maionezis cexebis montaJze. vmuSaobdi stepan razinis ludis qarxanaSi, mqonda Cemi sakuTari cexi romelSic vawarmoebdi motociklebis, kvadro ciklebis, navebis remonts. vici damzadeba saunis feCebis yvelanairi liTonidan. aseve vamzadeb cxlad Sesabol aparatebs Tevzistvis da qaTmebisaTvis. SemiZlia davamzado an aRvadgino motociklebis mayuCi nebismieri dizainiT da masaliT aseve didi satvirTo manqanebis mayuCebi uJangavi an Savi liTonebidan. maqvs sxva gamocdilebebic magram aq yvela wvrilmans ver vwer.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : mamakaci
 • ganaTleba : profesiuli diplomebi
 • gamocdileba : > 10 weli
 • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
 • seqtorebi : sxva seqtorebi
 • pozicia : sxva
 • mobiloba : regionaluri
 • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : SeTanxmebiT
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
 • sasurveli samuSao saaTebi : dRisiT
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 14681 - 14720 sul 15802
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301459
  veZeb samsaxurs,promo gogod an konsultatad.gamocdileba maqvs,
 • veZeb samsaxurs
  1 000lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301822
  var 36 wlis mamakaci.maqvs 10wlis mzareulis gamocdileba.vici ucxouri da qarTuli samzareulo.
 • saswrafod veZeb samsaxurs
  500$ 815lari

  saswrafod veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301056
  veZeb samsauxrs, maqvs gamocdileba menejmentisa da marTvis sferoSi,agreTve vmuSaobdi maklerad da distributor–kuratorad. var pasuxismgeblobiT savse, saqmes vekidebi seriozulad da guldasmiT. advilad vewyobi koleqtivs da martivad Sevdivar adamianebTan urTierTobaSi. ...
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301143
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi. saxlSi misvliT. var inglisuri filologiis mesame kursis studenti. 593 27 41 63
 • gajiT lesva
  6lari

  gajiT lesva

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301133
  vlesavT gajiT, maiakSi swrafad da xarisxianad .598320653
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301126
  var 21 wlis,vcxovrob,q.foTSi,minda samsaxuri saswrafod.nebismieri.599503363
 • movamzedeb xatvaSi

  movamzedeb xatvaSi

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301123
  movamzadeb moswavleebs da studentebs xatvaSi 5 97 76 09 38
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301114
  var 17 wlis. msurs mushaobis dawyeebaa,var dzalian shromismoyvare .
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301097
  veZeb samsaxurs pirad mZRolad. var gamocdili, profesionali mZRoli, iaraRis tarebis uflebiT.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301310
  var 50 wlis energiuli qalbatoni vimuSaveb restoranSi an kafeSi WurWlis mrecxavad , damlageblad. tambaqos magaziaSi sadReRamisoSi maqvs 21 wliani gamocdileba tel 551179899
 • vakeTeb remonts

  vakeTeb remonts

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301306
  ruseTidan Camosuli staJiani xelosani saxlis remontebze.yvelafers akeTebs rac exeba saxlis gasaremonteblad.xarisxianad da pasixismgeblianad.
 • maswavlebeli
  40lari

  maswavlebeli

  seqtemberi 11, 2013
  GEO161311
  var qarTuli enisa da literaturis specialisti,magistris xarisxiT,movamzadeb moswavleebs ,rogorc dawyebiTebSi aseve abiturientebs,SeaZlebelia ojxSi mikiTxvac moswavleebTan.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301158
  var 30 wlis,veZeb samsaxurs mxolod baTumSi,kargad vflob Turqul da rusul enas.5 weli vmuSaobdi TurqeTSi,sxvdasxva samuSaoebze.maqvs ZiZobis or wliani gamocdilebaa.var mowesrigebuli,komunikabeluri,.dakisrebul saqmes vekidebi pasuxismgeblobiT.555 97 68 61
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301755
  var 40 wlis,propessiT eqTani,maqvs samuSao gamocdileba.movuvli bavSvs nebismier asakSi.dainteresebulma pirebma damikavSirdiT miTiTebul nomerze 557409535 Tamari
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301436
  var puris da funTuSeulis mcxobeli, vmuSaob ZiriTadaT qatos dietur purze. damikavSirdiT 595 31 48 57
 • bavSvis momvleli
  400lari

  bavSvis momvleli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301426
  me var naTia baqraZe, 38 wlis, myavs meuRle da erTi daojaxebuli Svili.maqvs saSualo ganaTleba da aseve damTavrebuli maqvs musikaluri Svidwledi.Zalian miyvars bavSvebi,miuxedavad imisa rom, am sferoSi ar mimuSavia.bavSvebTan urTierTobis Zalian didi gamocdileba ...
 • mZRoli

  mZRoli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301422
  veZeb samsaxurs mZRolad sakuTari manqaniT
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301396
  movuvli bavSvs 1 wlidan zemoT,agreTve SemiZlia baRSi wayvana da baRidan gamoyvana, mimuSavia sabavSvo baRSi da aseve kerZodac, martla miyvars bavSvebi, xatia 32 wlis
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 10, 2013
  GEO291760
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs inglisur enaSi da skolis sagnebSi.568695169naTia
 • xaWapuris mcxobeli

  xaWapuris mcxobeli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301716
  veZeb samsaxurs. var profesionali xaWapuris mcxobeli. vacxob yvelanair xaWapurs, agreTve picas, Rvezels da funTuSebs tel: 595-63-89-80
 • movamzadeb rusulSi iafad, var gamocdili pedagogi

  movamzadeb rusulSi iafad, var gamocdili pedagogi

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301704
  movamzadeb rusul enaSi. var gamocdili pedagogi 15 wliani staJiT. skolis moswavleebs movamzadeb 50-60 laramde TveSi.xolo abiturientebs,ufrosklaselebs da sxva 60-70l TveSi. saxeli nana
 • vamzadeb bavSvebs inglisurSi
  40lari

  vamzadeb bavSvebs inglisurSi

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301562
  vamzadeb bavSvebs inglisurSi 40 larad, maqvs Sesabamisigamocdileba. SesaZlebelia binaze misvlac. tel: 592-35-32-58
 • veZeb samuSaos ToneSi
  22lari

  veZeb samuSaos ToneSi

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301534
  10 an 15 dRian smenaSi Cavjdebi. 2 meSokze nakleb gasavalze ver vimuSaveb
 • veZeb samsaxurs!
  400lari

  veZeb samsaxurs!

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301700
  vimuSaveb totalizatorSi an mdivnad rusTavSi! damikavSirdiT 598 277 453
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301690
  var 24 wlis, umaRlesi ganaTlebiT da bavSvebTan urTierTobis gamocdilebiT, vamzadeb skolandel da dawyebiTi klasis bavSvebs nebismier saganSi (binazi misvliTac). tel:598764120. facebook-tamar-teo abesadze
 • vaswavli

  vaswavli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301674
  gamocdili pedagogi movamzadeb skolis moswavleebs da abiturientebs qarTul ensa da literaturaSi, kviraSi samjer 100 larad.dro SeuzRudavi, warmateba garantirebuli, Tu moswavle Sromismoyvarea
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301673
  vimuSaveb molare-konsultantad,an operatorad var gamocdili,am sferoSi.tel:593 113-213.
 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301670
  davibade 1979 wlis 7 Tebervals qalaq TbilisSi. 1996 wels davamTavre 178-e saSualo skola, imave wels Caviricxe qalaq Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis saertaSoriso biznesis fakultetze. 2000 wels davamTavre zemo aRniSnuli ...
 • oqromWedloba, tixruli minanqari, saiuveliro saqme
  300lari

  oqromWedloba, tixruli minanqari, saiuveliro saqme

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301650
  visac surs Seiswavlos tixruli minanqari, saiuveliro saqmis Zveli qarTuli xelovneba filigrani. aseve saminanqre masalis da formebis damzadeba. maRal doneze. dagvikavSirdiT nomerze 571-20-13-32 "qalaqi Telavi!" 1kursis fasi 250-dan 900-mde.
 • veZeb samuSaos
  350lari

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301645
  vimuSaveb fizikurad nebismier saqmeze, aseve damxmared . var 18 wlis.
 • vimuSaveb ojaxSi damxmared
  30lari

  vimuSaveb ojaxSi damxmared

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301640
  var 40 wlis qalbatoni, vimuSaveb ojaxSi damxmared, maqvs sakmao gamocdileba. ana:)
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301632
  32 wlis veZeb samsaxurs ,namuSevari var distributorad myavs sakuTari manqana maqvs pasuxismgeblobis grZnoba,var komunikabeluri adamiani.
 • vimuSaveb ojaxSi damxmared
  30lari

  vimuSaveb ojaxSi damxmared

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301189
  veZeb samsaxurs, var 40 wlis qalbatoni, vcxovrob TbilisSi. vimuSaveb ojaxSi damxmared. maqvs gamocdileba ana.
 • veZeb samuSaos
  1 000lari

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301179
  ZiriTadad vflob 3 profesias-:avejis xelosani,litonSemdugebeli,rbili avejis ostati(tyavis gadakvra,mdivnebsa Tu e.w.kresloebze.Zveli rbili avejis gaaxleba remonti).gamocdileba migebuli maqvs ucxoeTis qveynebSi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301174
  davalageb binebs, ofisebs, remontis Semdeg dasalagebel farTebs Tbilisis nebismier ubanSi. fasi SerTanxmebiT 597-798-898
 • vamzadeb bavSvebs maTematikaSi
  40lari

  vamzadeb bavSvebs maTematikaSi

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301171
  vamzadeb bavSvebs maTematikaSi 40 larad, SesaZlebelia saxlSi misvlac. tel: 592-35-34-48
 • dalageba gamoZaxebiT

  dalageba gamoZaxebiT

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301245
  davalageb binas gamoZaxebiT.fasi SeTanxmebiT 593591157
 • vimuSaveb buRaltris asistentad

  vimuSaveb buRaltris asistentad

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301238
  giorgi papaSvili var 22 wlis. davamTavre saxelmwifo (3 wliani) koleji specialobiT auditi da sabuRaltro aRricxva,agreTve davamTavre universiteti specialbiT sabanko, safinanso da sadazRvevo saqme. dResdReobiT vswavlob magistraturaze, specialoba finansebi. vici ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 09, 2013
  GEO301228
  var gamocdili mexaWapure vacxob yvelanair xaWapurs, imeruli,fenovani,naxevar fenovani Rvezelebi,pica, aseve zeTiani. TbiliSi an rusTavSi.
 • seqs marketi!