var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT
2 000lari

var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT

seqtemberi 11, 2013
GEO301141
am saqmeSi maqvs Zaan didi gamocdileba 25 wlis. vmuSaobdi ruseTSi, ludis, rZis, maionezis cexebis montaJze. vmuSaobdi stepan razinis ludis qarxanaSi, mqonda Cemi sakuTari cexi romelSic vawarmoebdi motociklebis, kvadro ciklebis, navebis remonts. vici damzadeba saunis feCebis yvelanairi liTonidan. aseve vamzadeb cxlad Sesabol aparatebs Tevzistvis da qaTmebisaTvis. SemiZlia davamzado an aRvadgino motociklebis mayuCi nebismieri dizainiT da masaliT aseve didi satvirTo manqanebis mayuCebi uJangavi an Savi liTonebidan. maqvs sxva gamocdilebebic magram aq yvela wvrilmans ver vwer.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : mamakaci
 • ganaTleba : profesiuli diplomebi
 • gamocdileba : > 10 weli
 • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
 • seqtorebi : sxva seqtorebi
 • pozicia : sxva
 • mobiloba : regionaluri
 • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : SeTanxmebiT
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
 • sasurveli samuSao saaTebi : dRisiT
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • movamzadeb bavSvebs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302155
  movamzadeb dawyebiTi klasis mosawavleebs. yvela saganSi 70 lari. SemiZlia saxlSi misvlac. gaZlerebulad vamecadineb maTematikas.: ) vcxovrob buxaiZeze.
 • veZeb samsaxurs
  250lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301886
  var 26 wlis veZeb damatebiT samsaxurs,damlageblad naxevar ganakveTze,damikavSirdiT meilze likakandelaki@mail.ru gacnobis mizniT Tavi SeikaveT.
 • saswrafod!

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301970
  vimuSaveb mzareulad maqvs didi gamocdileba vakeTeb yvelanair saxeobas qarTuls evropuls berZnuls, civebs cxelebs salaTebs da sxva, agreTve movuvli moxzucebuls rogorc mwoliares aseve ara mwoliares, dilidan ...
 • vimuSaveb
  800lari

  vimuSaveb

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301937
  vimuSaveb normalur samsaxurSi kargi anazRaurebiT
 • veZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301931
  vimuSaveb damxmare muSad nebismier samuSaoze an mSeneblobaze muSad. 557327996 levani
 • vedZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301924
  davarigeb flaerebs reklamebs da gaze tebs padiezdebSi da saxlebSi an vimusaveb kurierad. 557327996 levani
 • saswrafod minda samsaxuri
  500lari

  saswrafod minda samsaxuri

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302051
  saswrafod minda samsaxuli
 • Stilisti var vedzeb samushaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302007
  saswrapod vedzeb samushaos tu sheileba damikavshirdit 557926965
 • 400lari

  veZeb saswavlebels

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302003
  viswavli fotos an videos gadagebas, var Zalian mondomebuli da maqvs gamocdilebac moyvarulis donezee
 • 700lari

  mZRoli

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301976
  veZeb samsaxurs mZRolis vakansiaze.var gamocdili mZRoli.maqvs marTvis mowmoba b,c kategoria.vimuSaveb pirad mZRoladac. var aseve metalo plastmasisa da aluminis kar-fanjrebis amwyob memontaJe.
 • masaJi
  15lari

  masaJi

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302115
  var masaJisti, gTavazobT samkurnalo da gamajansaRebel, (samkurnalo fizkultura). bavSvTa masaJi: fizikuri ganviTarebisa da zogierTi daavadebis dros (fexmrudoba, saxsris displazia, raqiti, brtyelterfianoba, ...
 • 500lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302088
  vimuSaveb uZravi konebis saagentoSi nebismier saqmeze,maqvs5 wliani muSaobis gamocdileba,maqvs kargi rekomendacia,vici rogorc gunduri musaoba aseve xalxTan urTierToba,vflob rusuls kargad aseve vici kompiuteri ...
 • veZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302021
  vimuSaveb muSad.var 30 wlis
 • var 49 wlis, umaRlesi teqnikuri ganaTlebiT. movuvli nebismieri asakis bavSvs, davexmarebi gakveTilebis momzadebaSi. maqvs mravalwliani gamocdileba. 558452472 2792393
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301710
  veZeb samsaxurs, konsultadad an promo gogod,gamocdileba maqvs, var komunikabeluri,aseve maqvs ucxoelebTanac samuSao gamocdileba.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301459
  veZeb samsaxurs,promo gogod an konsultatad.gamocdileba maqvs,
 • 1 000lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301822
  var 36 wlis mamakaci.maqvs 10wlis mzareulis gamocdileba.vici ucxouri da qarTuli samzareulo.
 • 500$ 815lari

  saswrafod veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301056
  veZeb samsauxrs, maqvs gamocdileba menejmentisa da marTvis sferoSi,agreTve vmuSaobdi maklerad da distributor–kuratorad. var pasuxismgeblobiT savse, saqmes vekidebi seriozulad da guldasmiT. advilad vewyobi ...
 • vamzadeb bavSvebs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301143
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi. saxlSi misvliT. var inglisuri filologiis mesame kursis studenti. 593 27 41 63
 • 6lari

  gajiT lesva

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301133
  vlesavT gajiT, maiakSi swrafad da xarisxianad .598320653
 • 500lari

  veZeb distributoris vakansias

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301129
  var 22 wlis,maqvs sami kategoriis marTvis mowmoba ( B, C ,S ).maqvs samuSao gamocdileba.
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301126
  var 21 wlis,vcxovrob,q.foTSi,minda samsaxuri saswrafod.nebismieri.599503363
 • movamzedeb xatvaSi

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301123
  movamzadeb moswavleebs da studentebs xatvaSi 5 97 76 09 38
 • davalageb binebs , ofisebs

  davalageb binebs , ofisebs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301118
  davalageb binebs da ofisebs, swrafad da xarisxianad, damikavSirdiT 555 72-02-10 lia
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301114
  var 17 wlis. msurs mushaobis dawyeebaa,var dzalian shromismoyvare .
 • veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301097
  veZeb samsaxurs pirad mZRolad. var gamocdili, profesionali mZRoli, iaraRis tarebis uflebiT.
 • veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301310
  var 50 wlis energiuli qalbatoni vimuSaveb restoranSi an kafeSi WurWlis mrecxavad , damlageblad. tambaqos magaziaSi sadReRamisoSi maqvs 21 wliani gamocdileba tel 551179899
 • vakeTeb remonts

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301306
  ruseTidan Camosuli staJiani xelosani saxlis remontebze.yvelafers akeTebs rac exeba saxlis gasaremonteblad.xarisxianad da pasixismgeblianad.
 • 40lari

  maswavlebeli

  seqtemberi 11, 2013
  GEO161311
  var qarTuli enisa da literaturis specialisti,magistris xarisxiT,movamzadeb moswavleebs ,rogorc dawyebiTebSi aseve abiturientebs,SeaZlebelia ojxSi mikiTxvac moswavleebTan.