var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT
2 000lari

var feradi liTonebis SemduRebeli (svarCiki) argoniT

seqtemberi 11, 2013
GEO301141
am saqmeSi maqvs Zaan didi gamocdileba 25 wlis. vmuSaobdi ruseTSi, ludis, rZis, maionezis cexebis montaJze. vmuSaobdi stepan razinis ludis qarxanaSi, mqonda Cemi sakuTari cexi romelSic vawarmoebdi motociklebis, kvadro ciklebis, navebis remonts. vici damzadeba saunis feCebis yvelanairi liTonidan. aseve vamzadeb cxlad Sesabol aparatebs Tevzistvis da qaTmebisaTvis. SemiZlia davamzado an aRvadgino motociklebis mayuCi nebismieri dizainiT da masaliT aseve didi satvirTo manqanebis mayuCebi uJangavi an Savi liTonebidan. maqvs sxva gamocdilebebic magram aq yvela wvrilmans ver vwer.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : mamakaci
 • ganaTleba : profesiuli diplomebi
 • gamocdileba : > 10 weli
 • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
 • seqtorebi : sxva seqtorebi
 • pozicia : sxva
 • mobiloba : regionaluri
 • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : SeTanxmebiT
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
 • sasurveli samuSao saaTebi : dRisiT
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 14321 - 14360 sul 16692
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302185
  var 22 wlis,vimuSaveb tansacmlis maRaziaSi,molare-konsultantad,an operatorad tel:598 59 29 93
 • movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs
  150lari

  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs

  seqtemberi 12, 2013
  GEO302182
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi (inglisuris garda). maRal doneze skolaSi maRali Sefasebis garantiiT.tel:598410904
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301860
  var 61 wlis mowesrigebuli Sromismoyvare qalbatoni. maqvs umaRlesi ganaTleba. vflob 2 ucxo enas. maqvs 45 wliani pedagogiuri staJi. vamecadineb skolis moswavleebs, waviyvan skolaSi moviyvan skolidan, aseve baRis bavSvebs waviyvan baRSi da moviyvan baRidan. telefoni: ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301859
  movemsaxurebi sakuTari avtomanqaniT ojaxs, dawesebulebas, ofis var gamocdili mZRoli namsaxurebi Zalovan struqturaSi tel 598661313
 • veZeb samsaxurs
  200lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301805
  var 21 wlis davamTavre saSvalo skola, ofisis menejeri da aseve kompiuteruli grafika. chemi sakontaqto nomeria 598654423
 • vimuSaveb
  800lari

  vimuSaveb

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301937
  vimuSaveb normalur samsaxurSi kargi anazRaurebiT
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301931
  vimuSaveb damxmare muSad nebismier samuSaoze an mSeneblobaze muSad. 557327996 levani
 • vedZeb samuSaos

  vedZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301924
  davarigeb flaerebs reklamebs da gaze tebs padiezdebSi da saxlebSi an vimusaveb kurierad. 557327996 levani
 • saswrafod minda samsaxuri
  500lari

  saswrafod minda samsaxuri

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302051
  saswrafod minda samsaxuli
 • Stilisti var vedzeb samushaos

  Stilisti var vedzeb samushaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302007
  saswrapod vedzeb samushaos tu sheileba damikavshirdit 557926965
 • veZeb saswavlebels
  400lari

  veZeb saswavlebels

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302003
  viswavli fotos an videos gadagebas, var Zalian mondomebuli da maqvs gamocdilebac moyvarulis donezee
 • mZRoli
  700lari

  mZRoli

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301976
  veZeb samsaxurs mZRolis vakansiaze.var gamocdili mZRoli.maqvs marTvis mowmoba b,c kategoria.vimuSaveb pirad mZRoladac. var aseve metalo plastmasisa da aluminis kar-fanjrebis amwyob memontaJe.
 • masaJi
  15lari

  masaJi

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302115
  var masaJisti, gTavazobT samkurnalo da gamajansaRebel, (samkurnalo fizkultura). bavSvTa masaJi: fizikuri ganviTarebisa da zogierTi daavadebis dros (fexmrudoba, saxsris displazia, raqiti, brtyelterfianoba, kifozi, sqoliozi). samkurnalo varjiSebs. aseve ...
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302088
  vimuSaveb uZravi konebis saagentoSi nebismier saqmeze,maqvs5 wliani muSaobis gamocdileba,maqvs kargi rekomendacia,vici rogorc gunduri musaoba aseve xalxTan urTierToba,vflob rusuls kargad aseve vici kompiuteri saofise doneze
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 11, 2013
  GEO302021
  vimuSaveb muSad.var 30 wlis
 • vimuSaveb Ramis ZiZad saRamos 8 saaTidan dilis 8 saaTamde an saRamos saaTebSi.
  var 49 wlis, umaRlesi teqnikuri ganaTlebiT. movuvli nebismieri asakis bavSvs, davexmarebi gakveTilebis momzadebaSi. maqvs mravalwliani gamocdileba. 558452472 2792393
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301710
  veZeb samsaxurs, konsultadad an promo gogod,gamocdileba maqvs, var komunikabeluri,aseve maqvs ucxoelebTanac samuSao gamocdileba.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301459
  veZeb samsaxurs,promo gogod an konsultatad.gamocdileba maqvs,
 • veZeb samsaxurs
  1 000lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301822
  var 36 wlis mamakaci.maqvs 10wlis mzareulis gamocdileba.vici ucxouri da qarTuli samzareulo.
 • saswrafod veZeb samsaxurs
  500$ 815lari

  saswrafod veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301056
  veZeb samsauxrs, maqvs gamocdileba menejmentisa da marTvis sferoSi,agreTve vmuSaobdi maklerad da distributor–kuratorad. var pasuxismgeblobiT savse, saqmes vekidebi seriozulad da guldasmiT. advilad vewyobi koleqtivs da martivad Sevdivar adamianebTan urTierTobaSi. ...
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301143
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi. saxlSi misvliT. var inglisuri filologiis mesame kursis studenti. 593 27 41 63
 • gajiT lesva
  6lari

  gajiT lesva

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301133
  vlesavT gajiT, maiakSi swrafad da xarisxianad .598320653
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301126
  var 21 wlis,vcxovrob,q.foTSi,minda samsaxuri saswrafod.nebismieri.599503363
 • movamzedeb xatvaSi

  movamzedeb xatvaSi

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301123
  movamzadeb moswavleebs da studentebs xatvaSi 5 97 76 09 38
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301114
  var 17 wlis. msurs mushaobis dawyeebaa,var dzalian shromismoyvare .
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301097
  veZeb samsaxurs pirad mZRolad. var gamocdili, profesionali mZRoli, iaraRis tarebis uflebiT.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301310
  var 50 wlis energiuli qalbatoni vimuSaveb restoranSi an kafeSi WurWlis mrecxavad , damlageblad. tambaqos magaziaSi sadReRamisoSi maqvs 21 wliani gamocdileba tel 551179899
 • vakeTeb remonts

  vakeTeb remonts

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301306
  ruseTidan Camosuli staJiani xelosani saxlis remontebze.yvelafers akeTebs rac exeba saxlis gasaremonteblad.xarisxianad da pasixismgeblianad.
 • maswavlebeli
  40lari

  maswavlebeli

  seqtemberi 11, 2013
  GEO161311
  var qarTuli enisa da literaturis specialisti,magistris xarisxiT,movamzadeb moswavleebs ,rogorc dawyebiTebSi aseve abiturientebs,SeaZlebelia ojxSi mikiTxvac moswavleebTan.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301158
  var 30 wlis,veZeb samsaxurs mxolod baTumSi,kargad vflob Turqul da rusul enas.5 weli vmuSaobdi TurqeTSi,sxvdasxva samuSaoebze.maqvs ZiZobis or wliani gamocdilebaa.var mowesrigebuli,komunikabeluri,.dakisrebul saqmes vekidebi pasuxismgeblobiT.555 97 68 61
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  seqtemberi 11, 2013
  GEO301755
  var 40 wlis,propessiT eqTani,maqvs samuSao gamocdileba.movuvli bavSvs nebismier asakSi.dainteresebulma pirebma damikavSirdiT miTiTebul nomerze 557409535 Tamari
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301436
  var puris da funTuSeulis mcxobeli, vmuSaob ZiriTadaT qatos dietur purze. damikavSirdiT 595 31 48 57
 • bavSvis momvleli
  400lari

  bavSvis momvleli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301426
  me var naTia baqraZe, 38 wlis, myavs meuRle da erTi daojaxebuli Svili.maqvs saSualo ganaTleba da aseve damTavrebuli maqvs musikaluri Svidwledi.Zalian miyvars bavSvebi,miuxedavad imisa rom, am sferoSi ar mimuSavia.bavSvebTan urTierTobis Zalian didi gamocdileba ...
 • mZRoli

  mZRoli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301422
  veZeb samsaxurs mZRolad sakuTari manqaniT
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301396
  movuvli bavSvs 1 wlidan zemoT,agreTve SemiZlia baRSi wayvana da baRidan gamoyvana, mimuSavia sabavSvo baRSi da aseve kerZodac, martla miyvars bavSvebi, xatia 32 wlis
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 10, 2013
  GEO291760
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs inglisur enaSi da skolis sagnebSi.568695169naTia
 • xaWapuris mcxobeli

  xaWapuris mcxobeli

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301716
  veZeb samsaxurs. var profesionali xaWapuris mcxobeli. vacxob yvelanair xaWapurs, agreTve picas, Rvezels da funTuSebs tel: 595-63-89-80
 • movamzadeb rusulSi iafad, var gamocdili pedagogi

  movamzadeb rusulSi iafad, var gamocdili pedagogi

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301704
  movamzadeb rusul enaSi. var gamocdili pedagogi 15 wliani staJiT. skolis moswavleebs movamzadeb 50-60 laramde TveSi.xolo abiturientebs,ufrosklaselebs da sxva 60-70l TveSi. saxeli nana
 • vamzadeb bavSvebs inglisurSi
  40lari

  vamzadeb bavSvebs inglisurSi

  seqtemberi 10, 2013
  GEO301562
  vamzadeb bavSvebs inglisurSi 40 larad, maqvs Sesabamisigamocdileba. SesaZlebelia binaze misvlac. tel: 592-35-32-58
 • seqs marketi!