bekos macivari
800lari

bekos macivari

marti 19, 2012
GEO28115
axali Rirs es macivari 1400 lari da me vyidi 800 larad.aris Zalian karg mdgomareobaSi.
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • aveji
  600lari

  aveji

  marti 19, 2012
  GEO80117
  iyideba xis samzareulo,ojaxidan karg mdgomareovaSi
 • bavSvis sawoli
  320lari

  bavSvis sawoli

  marti 19, 2012
  GEO32893
  iyideba bavSvis sawoli sul axali
 • 500lari

  iyideba macivari

  marti 18, 2012
  GEO79689
  iyideba bekos firmis macivari,eqvsi Tvis nayidi,570 lariani 500 larad.macivari aris Zalian karg mdgomareobaSi.
 • sacxobi gumeli
  650lari

  sacxobi gumeli

  marti 18, 2012
  GEO53422
  iyideba axali sacxobi gumeli idealur mdgomareobaSi: or tafiani, gazze.
 • 430lari

  qaTmis grili

  marti 18, 2012
  GEO79249
  iyideba kustarulad damzadebuli qaTmis grili, muSaobs denze, grilSi eteva 14 qaTami
 • 750lari

  saswrafod iyideba meoradi asusis kompiuteri!

  marti 18, 2012
  GEO6255
  kompiuteri aris 5 Tvis da aris idealur mdgomareobaSi! damikavshirdiT 557381799
 • 350lari

  saswrafoT iyideba daxlmacivari

  marti 16, 2012
  GEO11852
  iyideba daxlmacivari "pingvini" 2 metriani , 3 faziani, ekonomiuri, SigniT aqvs SuSis Taroebi, qvemoT qarxnuli kamera-sayinule. kargi Senaxuli! fasi 350 lari 599720920 gogi
 • axali ekonomiuri vitrina-macivari namcxvrebisaTvis
  1 400lari

  axali ekonomiuri vitrina-macivari namcxvrebisaTvis

  marti 16, 2012
  GEO78581
  iyideba karada-macivari sakonditro nawarmisaTvis. macivris simaRlea 1,8 m., sigrZe _ 1,2 m., sigane _ 0,65 m. macivari muSaobs absoluturad uxmaurod, dayenebuli aqvs braziliuri warmoebis ekonomiuri Zrava. ...
 • samzareulo kompleqti
  12 000$ 19 537.20lari

  samzareulo kompleqti

  marti 13, 2012
  GEO77296
  iyideba samzareulo kompleqti danadgarebi: gazi, magidebi, gamwovebi, macivari magidebi da skamebi da sxv. ixileT fotoebi yvelfris foto ar aris.
 • iyideba wvensawuri saswrafod!
  60lari

  iyideba wvensawuri saswrafod!

  marti 13, 2012
  GEO27035
  iyideba vitekis firmis wvensawuri axlia da uxmari Zalian iafad.fasze molaparakeba SesaZlebelia.iyideba saswrafod.
 • xelovnuri marmarilos da granitis saamqro
  110$ 179.09lari

  xelovnuri marmarilos da granitis saamqro

  marti 13, 2012
  GEO77046
  dagimzadebT nebismieri formisa da feris samzareulos zedapirebs, abazanis magidebs amoyvanili nijariT.fanjris rafebs,bars da sxvadasxva zomisa da feris magidebs.aris wyalgamZle,advilad sawmendi, higienuri.555.52.60.06
 • Sevidzen rusuli warmoebis macivars zil maskvas
  200lari

  Sevidzen rusuli warmoebis macivars zil maskvas

  marti 13, 2012
  GEO77000
  Sevidzen rusuli warmoebis macivars zil maskvas,ar unda qondes temperaturis dasaregulirebeli,umjobesia iyosmuSa mdgomareobasSi.damikavshirdit saswrafod
 • fasdakleba!
  130lari

  fasdakleba!

  marti 12, 2012
  GEO51094
  mtversasruti NIKOVA NVC-15 Zalian iafad! simZlavre 2400vt.220-240v.50/60 hc.sadenis sigrZe 6 m. siCqaris maregulirebeli.mtvris 1tomara.mtvris Wiqa. qromirebuli mili damagrZelebliT.sadenis avtomaturi Caxveva,2 ...
 • samzareulo
  400lari

  samzareulo

  marti 12, 2012
  GEO39572
  saswrafod vyidi samzareulos
 • CvenTan yvelaze iafia!
  190lari

  CvenTan yvelaze iafia!

  marti 12, 2012
  GEO51088
  iyideba axali "KENWOOD 470" xorcsakepi manqana.simZlavre:1500vt,mwarmoebloba 1,25 kg/wt,3 liTonis bade,Zexvis mosamzadebeli 2 bade,plastikuri gasaRebi,liTonis badeebis Sesacvlelad badeebis da sadenebis ...
 • profesiuli samzareulo

  profesiuli samzareulo

  marti 12, 2012
  GEO28823
  Sps "eqvinoqs jorjia" gTavazobT lideri evropuli brndebis samzareulo danadgarebsa da aqsesuarebs saqarTveloSi udables fasad. iCqareT! miiReT saSobao fasdakleba evropeli mwarmoeblisgan. nebismieri zomis ...
 • 150lari

  viyidi salaro aparats (sakaso aparats)

  marti 12, 2012
  GEO9245
  minda salaro aparati (sakaso aparati) 50 laridan 150 laramde damikavSirdiT 899142857 saswrapoT
 • 2 000$ 3 256.20lari

  iyidebaaaaa ukrainuli piSkis sacxobi aparati,

  marti 10, 2012
  GEO23800
  aparati aris 3 Tvis naxmari.
 • macivari minski 15
  200lari

  macivari minski 15

  marti 10, 2012
  GEO50152
  macivari minski 15 karg mdgomareobaSi
 • eleqtro qvabi
  98lari

  eleqtro qvabi

  marti 09, 2012
  GEO63444
  simZlavre 1300vt. garantia 1 weli(denis cvalebadobiT dazianebis dazRveva) adgilze mitanis ufaso servisi
 • dagimzadebT salzareuloebs

  dagimzadebT salzareuloebs

  marti 09, 2012
  GEO75043
  vamzadebT kvela sirtulis samzareuloebs,Semosasvlelebs,karadebs ad ase Semdeg. motaniT da montajiT 593-193-400, 571-193-400, 223-89-49. Tamazi
 • qaTmis grili gazze
  798€ 1 835.40lari

  qaTmis grili gazze

  marti 09, 2012
  GEO40605
  iyideba Sourumidan. berZnuli warmoebis umaRlesi xarisxis grili. eteva 10 qaTami. SesaZlebelai ganvadeba, TveSi 200 laridan.
 • macivar sayinule
  500lari

  macivar sayinule

  marti 07, 2012
  GEO33613
  macivari sayinule, romelic gamoiyeneba produqtebis didi xniT Sesanaxad. modeli minski 118.1 xils da xorcis prodikts inaxavs 6 Tvidan 1 wlamde. macivari aris TiTqmis sul axali idealur mdgomareobaSi. CarTulia ...
 • iyideba saswrafod !

  iyideba saswrafod !

  marti 07, 2012
  GEO49290
  cxeli kerZebis daxli. ikiTxeT daTo
 • 150lari

  yavis safqvavi qiraoba 150 larad

  marti 07, 2012
  GEO9410
  vaqiraveb axal yavis safqvavs! sam fazians , qvebze (somxuri) fasi 150 larad TveSi
 • iyideba.

  marti 07, 2012
  GEO13599
  iyideba ori meoradi macivari muSa mdgoareobaSi, rusuli warmoebis, fasi SeTanxebiT
 • aveji SekveTiT
  300lari

  aveji SekveTiT

  marti 06, 2012
  GEO38822
  dagimzadebT nebismier avejs SekveTiT . 568 717 880 , 579 701 771 , 790 93 07 07 , 298 36 32
 • 100lari

  eleqtro Rumeli

  marti 05, 2012
  GEO48604
  iyideba saxlis eleqtro Rumeli
 • iyideba saTamaSo kompiteris ruli
  80lari

  iyideba saTamaSo kompiteris ruli

  marti 05, 2012
  GEO27413
  iyideba saTamaSo kompiteris ruli ,karg mdgomareobaSi, 80 larhi kontakti: 558793298