polonuri warmoebis samzareuloebi.

polonuri warmoebis samzareuloebi.

ivnisi 17, 2013
GEO268053
avejis bazroba ''saba''–Si №60 maRaziaSi iyideba fasdaklebiT polonuri warmoebis samzareuloebi, xis fasadiT.
kontaqti :
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 481 - 520 sul 526
 • sacxobi
  400lari

  sacxobi

  ivlisi 12, 2013
  GEO277999
  iyideba sacxobi, rogorc bunebriv airze, aseve aqvs gadamyvani Txevad airze. 599 52-17-37 - mTvarisa
 • SeviZen samzareulos danadgarebs

  SeviZen samzareulos danadgarebs

  ivlisi 10, 2013
  GEO276798
  SeviZen samzareulos danadgarebs - gazqura, friturnica, samuSao magida da sxva
 • iyideba sacxobi inventari
  1 200lari

  iyideba sacxobi inventari

  ivlisi 07, 2013
  GEO275893
  iyideba sacxobi inventari Rumeli, magida, macivari saerTo Rirebuleba 1200lari tel: 551 18 53 52 nana
 • mzareuli qali

  mzareuli qali

  ivlisi 05, 2013
  GEO275317
  evropaSi restoranSi samuSaod mWirdeba mzareuli qali. unda icodes qarTuli samzareulo: fxaleuloba, yvelis amoyvana, comeuloba da a.S. xelfasi SeTanxmebiT. 597 737 699
 • veZeb SoTis puris mcxobels

  veZeb SoTis puris mcxobels

  ivlisi 03, 2013
  GEO274033
  sacxobi aris qobuleTSi aris sezonuri da minda profesionali mcxobeli
 • marmarilo samzareulos karadebisTvis da magidebisTvis
  50$ 81.50lari

  marmarilo samzareulos karadebisTvis da magidebisTvis

  ivlisi 02, 2013
  GEO273770
  oTx ferovani daWrili gamzadili marmarilos filebi , 60X40X002, mkveTri ferebi: TeTri, spilos Zvlis feri da nacrisferi. maqvs 10kv.m vyidi saswrafod an gavcvli iatakis xis ficris masalaSi, fasi SeTanxmebiT. saukeTesoa samzareulos magidebisTvis, ekologiurad ...
 • veZeb Tonis puris mcxobels

  veZeb Tonis puris mcxobels

  ivlisi 01, 2013
  GEO272981
  veZeb ToneSi samuSaod profesional, sufTa da mowesrigebul adamians. fasi SeTanxmebiT.
 • mzareuli
  499lari

  mzareuli

  ivnisi 27, 2013
  GEO270061
  vimuSaveb mzareulad civebSi , da cxelebSi evropul samzareuloSi maqvs oTxwliani gamocdileba.(italiuri samzareulo)
 • picis Rumeli
  2 800lari

  picis Rumeli

  ivnisi 27, 2013
  GEO272042
  saswrafod iyideba picis Rumeli idealur mdgomareobaSi!
 • vyidi Tafls kilo 10 lari
  10lari

  vyidi Tafls kilo 10 lari

  ivnisi 24, 2013
  GEO270953
  vyidi Tafls kilo 10 lari naturaluroba garantirebulia maqvs 300 kilomde 10 kiloze naklebs ar vyidi
 • mzareuli

  mzareuli

  ivnisi 19, 2013
  GEO269016
  veZeb samasaxurs mazareuladan mzareulis damxmared, asaki 37 weli, gamocdileba 10weli, muSaobdi svadasxva kvebis obieqtebSi, restornebSi, swrafi kvebis obieqtebSi da sxva, amjerad muSaob naxevarfabrikatebze, muSaobdi sezonuri kontraqtiT, zamTris sezoni ...
 • gTavazobT samuSaos
  450lari

  gTavazobT samuSaos

  ivnisi 19, 2013
  GEO268734
  mesaWiroeba xinklis specialisti ,damlagebeli (varkeTili) asaki 25-40
 • polonuri samzareuloebi. xis fasadiT.

  polonuri samzareuloebi. xis fasadiT.

  ivnisi 17, 2013
  GEO268278
  iyideba polonuri warmoebis samzareuloebi. sigrZe 2,60m, da 5,10m kuTxiani samzareulo.
 • veZeb samsaxurs mzareulis poziciaze
  1 200lari

  veZeb samsaxurs mzareulis poziciaze

  ivnisi 17, 2013
  GEO267864
  veZeb samsaxurs mzareulis poziciaze, maqvs 10 wliani gamocdileba var 32 wlis, vflob qarTul da ucxour samzareulos.
 • iyideba axali TeTri feris emalis jamebi

  iyideba axali TeTri feris emalis jamebi

  ivnisi 15, 2013
  GEO160762
  iyideba axali emalis jamebi
 • vyidi eleqtro pressaxarS qvabs
  400lari

  vyidi eleqtro pressaxarS qvabs

  ivnisi 14, 2013
  GEO267095
  es aris eleqtro pressaxarshi qvabi,romelic 5-jer ufro male xarshavs,yvelafers magali wnevis qveshmagalitad lobios-15 wuti.xashi-38-40 wuti.ar xdeba ortqlis gamodineba ar xdeba vitaminebis gamodineba wyalshi.mas sheudzlia tavisit moxarshos gamoirtos da ...
 • vyidi masaJors
  128lari

  vyidi masaJors

  ivnisi 14, 2013
  GEO267081
  axalia infrawiTel naTebiT.axdunebs da magar masaJs akeTebs.
 • mcxobeli.mexaWapure

  mcxobeli.mexaWapure

  ivnisi 11, 2013
  GEO265687
  var gamocdili mcxobeli,20 wlis staJiT.vimuSaveb moqmed saxaWapureSi,sasurvelia gldani naZaladevis raionSi.anazRaureba dRiuri 20-25 lari.tel:55536 38 82 dodo
 • iyideba Saurmas aparatura

  iyideba Saurmas aparatura

  ivnisi 09, 2013
  GEO265131
  iyideba Saurmas Sesawvavi aparatura, aseve fris Sesawvavi aparatura da hamburgeris aparatura. aseva danebi da Tavisi mowyobiloba, fasi SeTanxmeniT
 • tortis saxli senatori gTavazobT umaRlesi xarisxis nawarms, dabali pasebit
  viRebt Sekvetebs 5 99 76 76 66 mdebareoba saburtalos 42, eklesiastan
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ivnisi 06, 2013
  GEO263847
  var gamocdili mcxobeli,vici fenovani da naxevarfenovani comi,namuSevari maqvs 14weli.vimuSaveb sacxobSi mcxobelad,var 45 wlis,
 • mcxobeli

  mcxobeli

  ivnisi 05, 2013
  GEO263790
  var profesionali mcxobeli vacxob yvelanair xaWapurs: imeruli, megruli, aWaruli, fenovani, ponCikebi, fiCini, kubdari, aseve vacxob funTuSeulobas eklerebs maqvs didi xnis samuSao gamocdileba vezeb magal anazgaurebad samsaxurs. 568411988
 • qarTuli tradiciuli kerZebis momzadeba

  qarTuli tradiciuli kerZebis momzadeba

  ivnisi 03, 2013
  GEO262960
  gurmanebisaTvis vamzadebT qarTul tradiciul kerZebs da aseve gTavazobT sufris dizains Tqvens myudro garemoSi. dainteresebulma pirebma mogvmarTeT Semdeg telefonebze : 22951492 551152552 lia 2432500 598550282 maia
 • iyideba macivari
  400lari

  iyideba macivari

  maisi 31, 2013
  GEO261963
  iyideba samsungis vercxlisferi macivari karg mdgomareobaSi 400 larad
 • saswrafod iyideba miqseri
  70lari

  saswrafod iyideba miqseri

  maisi 27, 2013
  GEO260259
  iyideba miqseri saukeTeso mdgomareobaSi. aqvs damagrebuli jami, miqseris daWera xeliT ar gWirdebaT. yvela Tavis mowyobiloba aqvs.
 • saswrafod iyideba mtversasruti
  70lari

  saswrafod iyideba mtversasruti

  maisi 27, 2013
  GEO205634
  LG mtversasruti karg mdgomareobaSi. bolo fasi 70lari
 • iyideba mayali(restornis)

  iyideba mayali(restornis)

  maisi 25, 2013
  GEO139557
  iyideba mayali (gazze) .fasi:SeTanxmebiT.
 • vamzadeb saukeTeso xarisxis avejs xelmisawvdom fasad!
  vamzadeb maRali xarisxis avejs xelmisawvdom fasad. MDF, avstriuli da priala masalisgan. kvadratuli metris Rirebulebaa sabazro fasTan SedarebiT 30 dolariT naklebi. agreTve vamzadeb saZineblebs, komodebs, Taroebs, Semosasvlelebs da kompiuteris magidebs. ...
 • v i y i d i r e s t o r n i s i n v e n t a r s
  viyidi sarestorne gazquras 2 cals qarxnuls ,xaWapuris Rumels qarxnuls,karad macivars,xorcis gasatarebel manqanas,xinklis aparaturas,yavis maduRaras profesionalurs. aseve sxva inventars restornisTvis.592874747 nika
 • vyidi chamcer aparaturas ,romelic izrunebs tkvens usaprtxoebaze.sruliad axalia
  aparatura aris italiuri Fracarro modeli (DVR2000CH8),yamoiyeneba saxlebistvis,aptiakebistvis,bankebisatvis,mankanis sadgomistvis da a,sh.moyveba 5 kamera Fracarro modeli (Cir30-68H 8mm),sruliad axali kamerebi aris umaglesi xarisxis,natlad achvenebs iseve ...
 • iyideba dacvistvis kamerebi
  650$ 1 059.50lari

  iyideba dacvistvis kamerebi

  maisi 20, 2013
  GEO257258
  iyideba ori peradi kamera garet dakvirvebistvis,5 tve iyo gamoyenebuli,ris merec ikna chamotanili germaniidan modeli (XD2C9R 3.6mm).da aseve erti kamera ,romelsac akvs xmis chamceri opisistvis da a.sh modeli (XD233 3.6mm).aseve gamodgeba pulis gadasaxurdebel ...
 • iyideba samzareulo
  300$ 489lari

  iyideba samzareulo

  maisi 19, 2013
  GEO257033
  iyideba masiuri wablis xis samzareulo 8 nawiliani, karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod iyideba Rumeli
  790€ 1 817lari

  saswrafod iyideba Rumeli

  maisi 16, 2013
  GEO62227
  germanuli sacxobis eleqtro Rumeli. cxobis saSualo dro 12 wuTi. garantia 1 weli. 3,15Kw Jarovnis zomebi 43x33 sm
 • italiuri yinulis aparatebi
  880€ 2 024lari

  italiuri yinulis aparatebi

  maisi 16, 2013
  GEO131085
  yinulis aparatebi italiidan sxvadasxva warmadobis fasebi iwyeba 1000 euro-dan garantia-2 weli detalebze dagvikavSirdiT. Tel: 2 307-341 Mob: 598 30-47-28 E-mail: info@equinox.ge
 • saswrafod!
  2 500$ 4 075lari

  saswrafod!

  maisi 14, 2013
  GEO254982
  saswrafod iyideba kompleqti ludis barisTvis: stoika, Taroebi, pegasi, co -s didi baloni, xinklis orfaziani katalka, sakonditro saxaWapure gazis Rumeli, kecebi, baklebi da erTi 4 metriani manaTobeli reklama, erTi quCis reklama, karebze dasakidi cimcima, ...
 • sabavSvo keramikis hermetiuli WurWeli ( konteinerebi) saxlSi mitaniT.
  iyideba sabavSvo hermetiuli faifuris konteinerebis kompleqti. kompleqti Sedgeba 3 erTeulisagan . tevadoba: 1l; 0,5l; 0.33 l
 • iyideba keramika

  iyideba keramika

  maisi 10, 2013
  GEO253097
  iyideba tradiciuli meTodiT damzadebuli qvevrebi, Toneebi, qoTnebi, kecebi, doqebi, fialebi, yanwebi. (keramika damzadebulia sof, SroSaSi)
 • samzareuloebi,gardirofebiofisis magidebi, abazanis aveji-qviT zevidan .
  vamzadeb nebismier saxis avejs swrafad da xarisxianad-zaza
 • iyideba sacxobi

  iyideba sacxobi

  maisi 09, 2013
  GEO252817
  iyideba sacxobi yvela saWiro atributebiT. fasi SeTanxmebiT. dawvrilebiTi informaciisaTvis darekeT.T: 599384052
 • seqs marketi!