sayinule macivrebi

sayinule macivrebi

ivlisi 21, 2014
GEO200835
iyideba axali sayinule (nayinis) macivrebi saukeTeso fasad.

sxvadasxva moculobis .
sakontaqto piri: 597 17 31 15 Tamazi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 161 - 200 sul 503
 • nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!
  2 500$ 4 075lari

  nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!

  agvisto 28, 2014
  GEO436980
  maTTvis vinc pirvelad iwyebs nayinis biznes: Tu nayinis aparatis xalxmraval adgilas dadgmas moaxerxeb, dReSi 800 nayinsac ki gayidi. SedarebiT myudro adgilas 500 cali mainc gaiyideba dRis ganmavlobaSi. Camosasxmeli nayinis biznesi sezonuria. nayinze ...
 • manqanis macivari
  700$ 1 141lari

  manqanis macivari

  agvisto 28, 2014
  GEO397874
  iyideba manqanaze dasamontaJebeli macivari,karg mdgomareobaSi,aciebs -10mde,
 • yinulis gasakeTebeli aparati/TECLIME-Ismaskin-TIM-12
  360lari

  yinulis gasakeTebeli aparati/TECLIME-Ismaskin-TIM-12

  agvisto 27, 2014
  GEO451190
  iyideba yinulis aparati, warmadoba - 12 kg. dReSi/ akeTebs 2 zomis yinulis gamWvirvale burTulebs.
 • macivris yidva
  50lari

  macivris yidva

  agvisto 27, 2014
  GEO451142
  SeviZen patara macivars muSa mdgomareobaSi
 • daxlmacivari
  1 500lari

  daxlmacivari

  agvisto 22, 2014
  GEO443041
  iyideba sul axali macivari, romelic maRaziis gaxsnis gegmis Secvlis Sedegad dagvrCa. vizualurad aris idealuri.
 • macivari maRaziisTvis
  400lari

  macivari maRaziisTvis

  agvisto 20, 2014
  GEO448231
  macivari maRaziisTvis or kariani muSa mdgomareobaSi
 • iyideba daxl macivari
  700lari

  iyideba daxl macivari

  agvisto 20, 2014
  GEO447921
  iyideba 2 metriani daxl-macivari damatebiTi saTavsoTi, karg mdgomareobaSi
 • maciivari erT naxevriani wvenebis
  650lari

  maciivari erT naxevriani wvenebis

  agvisto 19, 2014
  GEO447758
  macivari erT naxevriani wvenebis 650 larad
 • maciivari daxl macivari
  850lari

  maciivari daxl macivari

  agvisto 19, 2014
  GEO447755
  macivari daxl macivar Zalin karg mdgomareobaSi 850 larad
 • maciva sayinule
  500lari

  maciva sayinule

  agvisto 19, 2014
  GEO447751
  axali macivarii Zalian karg mdgomareobaSi 500 larad.
 • Camosasxmeli nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!
  2 500$ 4 075lari

  Camosasxmeli nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!

  agvisto 17, 2014
  GEO446845
  maTTvis vinc pirvelad iwyebs nayinis biznes: Tu nayinis aparatis xalxmraval adgilas dadgmas moaxerxeb, dReSi 800 nayinsac ki gayidi. SedarebiT myudro adgilas 500 cali mainc gaiyideba dRis ganmavlobaSi. Camosasxmeli nayinis biznesi sezonuria. nayinze ...
 • sakonditro macivari , ekonomiuri Rumeli
  400lari

  sakonditro macivari , ekonomiuri Rumeli

  agvisto 16, 2014
  GEO446443
  iyidevba sakonditro macivari (400lari) , sakonditro avtomaturi , ekonomiuri Rumeli (1300) , ori germanuli 7 litriani miqseri nerJaveikis jamebiT. ( 1 - 300 lari)
 • meoradi germanuli macivari LIEBHER
  390lari

  meoradi germanuli macivari LIEBHER

  agvisto 14, 2014
  GEO445623
  q.Tbilisi, gldani, xizaniSvilis 45, 2sarTuli. 597 00 54 77 257 88 06
 • iyideba antikvari macivari зил москва
  iyideba 1965 wels gamoSvebuli macivari зил москва, macivari aris muSa mdgomareobaSi, macivari aris antikvari, 598555210
 • iyideba didi sayinule macivari
  850lari

  iyideba didi sayinule macivari

  agvisto 13, 2014
  GEO166554
  saswrafod iyideba Zalian iafad 577778919
 • iyideba xorcis karada macivari
  850lari

  iyideba xorcis karada macivari

  agvisto 09, 2014
  GEO443592
  iyide saswrafod xorcis karada macivari karg mdgomareobaSi
 • sasmelebis macivari
  400lari

  sasmelebis macivari

  agvisto 08, 2014
  GEO443241
  macivari aris Zalian karg mdgomareobaSi,simaRle 2 metri , sigane 60 santimetri , siRrme 60 santimetri. pasi 400 lari.kontaqti-nanuli 593107049 , 2721082
 • macivarii sayinule
  450lari

  macivarii sayinule

  agvisto 08, 2014
  GEO443238
  (1.iyideba macivari sayinule Zalian karg mdgomareobaSi 450 lari). (2. daxl macivari iyidi sigrZe ori metra oci santimetri sigane 80 santimetri Zalian kargg mdgomareobaSi 850 larad) 3. macivari erT naxevrian wvenebisTvis Zalian karg mdgomareobaSi 650 larad)
 • iyideba macivari

  iyideba macivari

  agvisto 08, 2014
  GEO443064
  vyidi patara miniluqsis macivars, TeTri feris, muSaobs idialurad araferi problema ar hqonia da arc aqvs. aseve sSemidZlia rusTavSi Camotana. tel 568 185 000 irakli
 • meoradi germanuli sayinule Bauknecht
  600lari

  meoradi germanuli sayinule Bauknecht

  agvisto 06, 2014
  GEO440539
  garantia 6 Tve! q.quTaisi axalgazrdobis prospeqti #25 samuSao saaTebi 10:00 - 18:00 dasvenebis dRe - kvira 568 60 90 20 574 00 58 55
 • meoradi germanuli macivari Bosch
  580lari

  meoradi germanuli macivari Bosch

  agvisto 06, 2014
  GEO440147
  garantia 6 Tve! q.quTaisi axalgazrdobis prospeqti #25 samuSao saaTebi 10:00 - 18:00 dasvenebis dRe - kvira 568 60 90 20 574 00 58 55
 • iyideba macivari da fanjara
  100lari

  iyideba macivari da fanjara

  agvisto 05, 2014
  GEO441558
  iyideba macivari dnepri, karg mdgomareobaSi 100 larad, aseve kargi xis fanjara 100 larad. 555373041
 • kamera macivari ESC 17
  2 971lari

  kamera macivari ESC 17

  agvisto 03, 2014
  GEO441019
  * Размер: 693X726X2067 (мм) * Мощность: 368 (Ш) * Вместимость: 600 (L) * Корпус из нержавеющей стали * Вентилятор охлаждения * Рабочий диапазон: от 0 ° C / +8 ° C * Автоматическое испарение воды в системе размораживания. * Количество полок для ...
 • nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!
  2 500$ 4 075lari

  nayinis aparati SesaZlebelia .ganvadeba!

  ivlisi 30, 2014
  GEO438030
  maTTvis vinc pirvelad iwyebs nayinis biznes: Tu nayinis aparatis xalxmraval adgilas dadgmas moaxerxeb, dReSi 600 nayinsac ki gayidi. SedarebiT myudro adgilas 300 cali mainc gaiyideba dRis ganmavlobaSi. Camosasxmeli nayinis biznesi sezonuria. nayinze ...
 • iyideba 2 sayinule macivari
  500lari

  iyideba 2 sayinule macivari

  ivlisi 30, 2014
  GEO439162
  saswrafod iyideba ori 400litriani sayinule macivari saukeTeso mdgomareobaSi.orives fasi 1000 lari.t597585980
 • iyideba hitaCis firmis macivari
  400lari

  iyideba hitaCis firmis macivari

  ivlisi 29, 2014
  GEO438975
  2kameriani,mSrali yinviT,Zalian karg mdgomareobaSi
 • daxlmacivari
  250lari

  daxlmacivari

  ivlisi 26, 2014
  GEO437597
  iyideba daxlmacivari karg mdgomareobaSi
 • sayinule macivari
  50lari

  sayinule macivari

  ivlisi 26, 2014
  GEO437609
  qiravdeba sayinule macivari 500 litriani 50 larad.sruliad axali
 • daxlmacivari
  250lari

  daxlmacivari

  ivlisi 26, 2014
  GEO437605
  saswrafod iyideba daxl macivari karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod iyideba meoradi, bekos firmis macivari karg mdgomareobaSi
  meoradi bekos firmis macivari,karg mdgomareobaSi.aranairi nakli ar aqvs. fasi_ 450lari. 557 54 76 94 557 73 36 60
 • iyideba 2 kameriani macivari
  200lari

  iyideba 2 kameriani macivari

  ivlisi 21, 2014
  GEO435555
  nordis firmis,axal mdgomareobaSi
 • sasmelebis vitrina macivrebi

  sasmelebis vitrina macivrebi

  ivlisi 21, 2014
  GEO414745
  iyideba sasmelebis vitrina macivrebi. axali sakontaqto piri: 597 17 31 15 Tamazi SesaZlebelia ganvadeba.
 • iyideba macivari 2 kameriani
  250lari

  iyideba macivari 2 kameriani

  ivlisi 20, 2014
  GEO435099
  karg mdgomareobaSi,2 kameriani mSrali yinviT
 • yinulis aparati
  2 554lari

  yinulis aparati

  ivlisi 20, 2014
  GEO434937
  yinulis damamzadebeli aparati, dRe-RameSi amzadebs 25kg yinuls
 • yinulis aparati
  716lari

  yinulis aparati

  ivlisi 20, 2014
  GEO434935
  yinulis dasamzadebeli aparati, amzadebs dRe-RameSi 15kg.
 • macivris SekeTeba- macivrebis xelosani

  macivris SekeTeba- macivrebis xelosani

  ivlisi 16, 2014
  GEO433417
  yvelanairi firmis macivrebis,daxlmacivrebis,didi sasawyobe macivrebis,nayinis macivrebis da kondicionerebis SekeTeba,swrafad da xarisxianad SeRavaTian fasSi.gamocdili da profsionali piri gagiwevT momsaxureobas SekeTebaSi, ganaxlebaSi,nawilebis SecvlaSi,montaJSi ...
 • daxlmacivrebi da sayinule macivari
  500lari

  daxlmacivrebi da sayinule macivari

  ivlisi 13, 2014
  GEO431836
  iyideba ori daxlmacivari sigrZe 2 metri da 2.20 metri, karg muSa mdgomareobaSi fasi 700 lari, aseve iyideba sayinule macivari fasi 500 lari.
 • iyideba macivari
  150lari

  iyideba macivari

  ivlisi 11, 2014
  GEO431279
  iyideba macivari dnepri, karg mdgomareobaSi 150larad. 555373041
 • iyideba koqteilis yinulis saWreli aparati
  7 000$ 11 410lari

  iyideba koqteilis yinulis saWreli aparati

  ivlisi 11, 2014
  GEO430948
  iyideba koqteilis yinulis saWreli aparati amerikuli warmoebis, saukeTeso mdgomareobaSi. warmadoba dReRameSi 450 kg. aparats Tan axlavs ori cali danadgari celofanSi yinulis Casayrelad. 4 aTasi cali qarxnuli warmoebis 4 kg tevadobis celofnis tomrebi. celofnis ...