• onlain maRazia.
 • sawyobi.
 • hotel-panorama.ge
 • binebi dRiurad
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
meoradi aveji-iafad

meoradi aveji-iafad

Tebervali 13, 2012
GEO11997
iyideba karadebi iafad. zogierTi sarestavracioa; aseve, iafad Zveli magida da samzareulos aveji.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 2474
 • baris bagida

  baris bagida

  ivlisi 30, 2015
  GEO623223
  Camotanilia germaniidan baris xis magida
 • avejis damzadeba da restavracia

  avejis damzadeba da restavracia

  ivlisi 30, 2015
  GEO623150
  amzadeb nebismier avejs laminatiT emdeefiT, aseve CuqurTmebiT da vakeTeb restavraciebs. dagimzadebT SegavaTian fasebSi, damikavSirdiT nomerze 557343485 (beJani)
 • iyideba
  3 200$ 5 216lari

  iyideba

  ivlisi 30, 2015
  GEO623186
  iyideba aveji: zala –"stenka" fasi:1500$; divan–kreslo fasi: 2000$; spalna–"valna" fasi 700$ da sxva nivTebi
 • komodi
  2 200lari

  komodi

  ivlisi 30, 2015
  GEO623180
  komodi masiuri xis 5 ujriT, idealur mdgomareobaSi
 • germanuli kabineti "generali"
  3 300lari

  germanuli kabineti "generali"

  ivlisi 30, 2015
  GEO623170
  iyideba germanuli kabineti "generali" : karada, saweri magida, savarZeli
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 30, 2015
  GEO623116
  dagimzadebT laminirebul avejs;samzareulo kvadratuli 150 laridan,CaSenebuli karadebi kvadratuli 150 laridan. t 593100221
 • iyideba aveji t.579 154593

  iyideba aveji t.579 154593

  ivlisi 30, 2015
  GEO599910
  iyideba aveji-wignis polkebi t.579 154593
 • iyideba sameuli
  1 500$ 2 445lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 30, 2015
  GEO622921
  iyideba sameuli, romelic aris Zalian karg mdgomareobaSi. sufTa tyavia da aris gasaSleli
 • iyideba desao
  1 400$ 2 282lari

  iyideba desao

  ivlisi 30, 2015
  GEO622995
  iyideba kaklis xis gulis desao idealur mdgomareobaSi (simaRle: 2,20; sigane: 1,62; siRme:0,62 ) fasi:1400$ tel: 557 17-14-04
 • sawolis matrasebi
  60lari

  sawolis matrasebi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622909
  mdgomareoba: meoradi matrasi iyideba ori cali matrasi 60 larad, zambarebze , gareTa Cixolia garRveuli ,matrasis SigTavsi mTelia/ zoma 187x84x20
 • iyideba meoradi servandi
  30lari

  iyideba meoradi servandi

  ivlisi 29, 2015
  GEO622906
  mdgomareoba: meoradi servandi •tipi: karada •masala: kombinirebuli •sarkiT: ara •ganaTebiT: ara xelis Sevleba sWirdeba zomebi 157 x180х46
 • meoradi karada iafad
  30lari

  meoradi karada iafad

  ivlisi 29, 2015
  GEO622904
  mdgomareoba: meoradi karada •tipi: karada •masala: kombinirebuli •sarkiT: ara •ganaTebiT: ara meoradi karada , zomebi182x110x60
 • iyideba karada iafad
  20lari

  iyideba karada iafad

  ivlisi 29, 2015
  GEO622902
  mdgomareoba: meoradi Zveli karada •tipi: karada •masala: kombinirebuli •sarkiT: ara •ganaTebiT: ara xelis Sevleba sWirdeba zomebi187x160x60
 • iyideba 2 skami
  50lari

  iyideba 2 skami

  ivnisi 19, 2015
  GEO589979
  iyideba germaniidan Camotanili 2 skami, orives fasi 100 lari
 • iyideba xis saZinebeli garnituri / oTaxi / kompleqti "Sopron" / "Sofron" - "tiulpan" / "tulpan"
  ojaxidan! iyideba xis saZinebeli garnituri / oTaxi / kompleqti "Sopron" / "Soproni" ("Sofron" / "Sofroni") / "tiulpan" / "tiulpani" ("tulpan" / "tulpani"), ungruli (Made in Hungary). kompleqtSi Sedis: samkarebiani masiuri karada, ori (2) sawoli, ori (2) tumbo, ...
 • gasaSleli sameuli
  500lari

  gasaSleli sameuli

  ivlisi 29, 2015
  GEO622633
  TiTqmis uxmar mdomareobaSi, gasaSleli sameuli, Tavisuflad gamoiyeneba sawoladac. naWeri irecxeba uproblemod. feri muqi kremisferi.
 • bavSvis sawoli
  50lari

  bavSvis sawoli

  ivlisi 29, 2015
  GEO622632
  vyidi bavSvis sawols ojaxidan,moyveba sarwevela,patara komodi 3 ujriT.velosipedi 2 borbliani, gamodgeba 6-9 wlis bavSvebisTvis,damxmare 2 borbliT.
 • kareliuri oqrosferi aryis xis saZinebeli kompleqti
  2 000$ 3 260lari

  kareliuri oqrosferi aryis xis saZinebeli kompleqti

  ivlisi 29, 2015
  GEO622630
  iyideba e.w. "karelskaia berioza zalataia" saZinebeli kompleqti: ori sawoli ( SesaZlebelia erT or adgilianad gadakeTeba); tansacmlis karada sami kariT; ori skami; erTi magida; ori tumbo; sarkis kompleqti Tavisi pufiT. avejis masala aris uiSviaTesi da kargi ...
 • meoradi naWris sameuli - gasaSleli divani savarZlebiT
  180lari

  meoradi naWris sameuli - gasaSleli divani savarZlebiT

  ivlisi 29, 2015
  GEO622687
  iyideba ojaxidan naWris gasaSleli divani da savarZlebi - normalur mdgomareobaSi. savarZlebs moyveba axali Sekerili baliSebi (suraTze ix. yavisferi.) fasze dalaparakeba SeiZleba.
 • or adgiliani sawoli
  250lari

  or adgiliani sawoli

  ivlisi 29, 2015
  GEO622605
  vkidi or adgilian sawols dubaidan 250 larad 597820701
 • iyideba
  3 200$ 5 216lari

  iyideba

  ivlisi 29, 2015
  GEO622588
  iyideba: zala–"stenka" fasi_1500$; divan–kreslo fasi–2000$; saZinebeli "valna" fasi–700$ da sxva aveji–nivTebi.
 • Sekruli inevntari maRaziisTvis.
  800lari

  Sekruli inevntari maRaziisTvis.

  ivlisi 29, 2015
  GEO622495
  daxlebi maRaziisTvis daqnebuli da horizontaluri kuTxiT. 6 cali. 3 magida, Tavisive komodiT. saukeTeso mdgomareobaSi!
 • divani erTi Tvis nayidia
  200lari

  divani erTi Tvis nayidia

  ivlisi 29, 2015
  GEO622408
  axali erTi Tvis nayidia. ubralod fuli mWirdeba saswrafod. tyavis Semcvlelia, saTavsoTi, gaSlil mdgomareobaSi zomebia 1.95X1.45 saxelurebze niangis tipisaa da danarCeni vardebis gamosaxulebiTaa.
 • iyideba bavSvis sawoli
  200lari

  iyideba bavSvis sawoli

  ivlisi 28, 2015
  GEO622252
  iyideba bavSvis sawoli.sul axalia Camotanilia espaneTidan.
 • iyideba
  1 000lari

  iyideba

  ivlisi 28, 2015
  GEO622157
  iyideba karada_kedeli. karg mdgomareobaSi. zoma: 2 m-2.40 m-ze.tel: 593522593
 • lojis SuSabandi
  700lari

  lojis SuSabandi

  ivlisi 28, 2015
  GEO622122
  iyideba lojis SuSabandi Tavis CarCoTi, zoma 450sm/140sm. + fanjara CarCoTi 150sm/170sm. masala fiWvi. karg mdgomareobaSi. tel. 557541431
 • SeviZen saswrafod!
  200lari

  SeviZen saswrafod!

  ivlisi 28, 2015
  GEO619060
  ojaxidan meorad avejs: 2 xis sawols, sameuls da kamods normalur mdgomareobaSi myofs, Sevisyidi sul 200 larad. tel: 595141531
 • kompiuteris magidebi karg mgomareobaSi 40 larad
  40lari

  kompiuteris magidebi karg mgomareobaSi 40 larad

  ivlisi 28, 2015
  GEO619619
  ofisidan iyideba kompiuteris magidebi karg mgomareobaSi 40 larad. tel: 597 759975
 • salonis inventari3
  200lari

  salonis inventari3

  ivlisi 27, 2015
  GEO621775
  iyideba salonis inventari Tavis sabani jakuzi faesi 200 lari
 • orsarTuliani sawoli
  600lari

  orsarTuliani sawoli

  ivlisi 27, 2015
  GEO577188
  iyideba xis orsarTuliani sawoli matrasebiT, faqtiurad axali. TiToeulis sigane 1m 05 sm, sigrZe 2m10sm , romelic survilisamebr cal-calkec idgmeba, axali. 600 larad tel 551888013
 • seqs marketi!