meoradi aveji-iafad

meoradi aveji-iafad

Tebervali 13, 2012
GEO11997
iyideba karadebi iafad. zogierTi sarestavracioa; aseve, iafad Zveli magida da samzareulos aveji.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 2481
 • sarke Camosakidi
  40lari

  sarke Camosakidi

  ivlisi 04, 2015
  GEO609391
  sarke kedelze Camosakidi. mdidruli da lamazi. sigrZe :64 sm . sigane :50 sm
 • daxl-vitrina
  4 000lari

  daxl-vitrina

  ivlisi 03, 2015
  GEO609287
  iyideba daxl-vitrina sacxobisTvis.aqvs Sida ganaTeba. Zalian karg mdgomareobaSia,sul sami Tvis naxmaria.aranairi nakli ar aqvs.
 • vamzadebT ujrian sawolebs.
  300lari

  vamzadebT ujrian sawolebs.

  ivlisi 03, 2015
  GEO609161
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT ujrian sawolebs laminatis masalisgan erTsawolian 84/2 sawols 300 lari Tavisi matrasiT. erTsawolian 94/2 sawols 320 lari Tavisi matrasiT. sawolnaxevrian 134/2 sawols 380 lari Tavisi matrasiT. orsawoliani 164/2 sawoli 420 lari ...
 • vamzadebT karadebs kvadratulis 150 laridan
  150lari

  vamzadebT karadebs kvadratulis 150 laridan

  ivlisi 03, 2015
  GEO609163
  vamzadebT swrafad da xarisxianad laminatis masaliT karadebs 150 laridan kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100 $ .
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100 $ .

  ivlisi 03, 2015
  GEO609155
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ feris arCevaniT. priala laminatiT 120 $.aseve vamzadebT nebismier avejs.darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.
  100lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.

  ivlisi 03, 2015
  GEO557346
  vambiTzadebT sawolebs swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT, erTsawolian 84/2. sawols 100 larad, matrasiT 190 larad.sawolnaxevrian 134/2. sawols 140 larad, matrasiT 260 larad.orsawolian 164/2. sawols 160 larad, matrasiT 290 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT ...
 • avejis damzadeba restavracia !
  150lari

  avejis damzadeba restavracia !

  ivlisi 03, 2015
  GEO288137
  avejis damzadeba restavracia.dagimzadebt nebismieri stilis avejs saxlze misvliT.aseve avejis restavrireba. swrafad da xarisxianad. ikiTxeT daviTi
 • licenzirebuli windowsis gadayeneba
  20lari

  licenzirebuli windowsis gadayeneba

  ivlisi 03, 2015
  GEO609000
  gamocdili programisti mogemsaxurebaT adgilze gamoZaxebiT. Tqveni survilisamebr CagiwerT: WINDOWS- XP. VISTA. 7. 8. yvela draiveriT.vayeneb Zlier antiviruss.aseve vwerT nouTbuqebze da netbuqebze WINDOWS. Tu diskis wamkiTxveli ar aqvs komps (DVD) mainc Cavwer ...
 • iyideba
  70lari

  iyideba

  ivlisi 03, 2015
  GEO608999
  iyideba bavSvis logini ,karg mdgomareobaSi,iwyoba Cvilis gasaqan loginad(lulka).damikavSirdiT 574 30 08 06
 • Taro 2 cali
  40lari

  Taro 2 cali

  ivlisi 03, 2015
  GEO608906
  iyideba Taro karg mdgomareobaSi 2cali
 • vyidi matrass

  vyidi matrass

  ivlisi 03, 2015
  GEO608714
  vyidi matrass 6 tvis naxmars.karg mdgomareobashi, sawolnaxevrians 80 larad.gtxovtdamikavshirdit rustavshi.555 11 44 64
 • kedeli "nordhauzeni"

  kedeli "nordhauzeni"

  ivlisi 03, 2015
  GEO608808
  kedeli karg mdgomareobaSia, damzadebulia kareliis aryis xis SponiT mopirkeTebuli dsp-Ti, fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT saRamos 19.00 dan 23.00 saaTamde.
 • erTadgiliani sawoli

  erTadgiliani sawoli

  ivlisi 03, 2015
  GEO608806
  sawoli karg mdgomareobaSia. aqvs 3 ujra teleskopuri saliskebiT. iyideba baliSebis da leibis (matrasi) gareSe (fasi SeTanxmebiT).
 • quTaisSi iyideba magida 6 skamiT ojaxidan
  850lari

  quTaisSi iyideba magida 6 skamiT ojaxidan

  ivlisi 03, 2015
  GEO602368
  quTaisSi iyideba mxolod magida da 6 skami ukrainuli warmoebis. idealur mdgomareobaSi.
 • iyideba meoradi saswavlo skami da magidebi iafad
  saswrafod iyideba meoradi saswavlo skami 200 cali SeiZleba nawil nawil iafad fasi SeTanxmebiT
 • iyideba aveji saswrafoT

  iyideba aveji saswrafoT

  ivlisi 03, 2015
  GEO535052
  saswrafod iyideba xisgan damzadebuli taxtebi, CuqurTmebiT, matrasebiT fasi SeTanxmebiT
 • iyideba aveji saswrafoT

  iyideba aveji saswrafoT

  ivlisi 03, 2015
  GEO535042
  saswrafod iyideba embavudis aveji spalna karg mdgomareobaSi: 2 sawoliani ortopediuli matrasiT, triliaJiT, 5 ganyofilebiani karadiT, 3 Tvis naxmari, axali Rirs 3550 lari embavudis maRaziebSi. fasze SevTanxmdebiT
 • iyideba saZinebeli ojaxidan

  iyideba saZinebeli ojaxidan

  ivlisi 03, 2015
  GEO526427
  saswrafod TbilisSi iyideba 2 saZinebeli ojaxidan, karg mdgomareobaSi, saswrafod , 2 kaciani sawoli, tumboCka, karada
 • iyideba sameuli, kompiuteris magida da televizori
  550lari

  iyideba sameuli, kompiuteris magida da televizori

  ivlisi 03, 2015
  GEO608696
  iyideba ori savarZeli, erTi divani (iSleba samive) (300 lari) , kompiuteris magida (100 lari) da sonis feradi televizori (150 lari). dagvikavSirdiT nomerze: 555 23 05 40 nato
 • savarZeli da divani
  300lari

  savarZeli da divani

  ivlisi 03, 2015
  GEO608718
  iyideba savarZeli da divani . orive(savarZelic da divanic) aris karg mdgomarreobaSi. orive iSleba. divani- or sawolianad. naWris baliSemi aqvs xolo karkasi aris xis. naWeri-gobelini
 • magida, skamebi
  70lari

  magida, skamebi

  ivlisi 03, 2015
  GEO608796
  iyideba xis magida karg mdgomareobaSi, fasi 70 lari, ( aris 3 cali, samives yidvis SemTxvevaSi 190 lari) iyideba xis skamebi, aris 5 cali, xuTives fasi 130 lari, tel 599763318
 • iyideba iafad

  iyideba iafad

  ivlisi 02, 2015
  GEO608576
  iyideba vitrina iafad.zoma 2 m.sigane 1m.
 • iyideba iafad

  iyideba iafad

  ivlisi 02, 2015
  GEO608574
  iyideba zala iafad. belgiuri xis aveji
 • iyideba iafad

  iyideba iafad

  ivlisi 02, 2015
  GEO608571
  iyideba zala iafad .Zveleburi sufTa xis
 • iyideba iafad

  iyideba iafad

  ivlisi 02, 2015
  GEO608567
  iyideba germanuli magida saukeTeso mdgomareobaSi.zoma -120/90 ze
 • iyideba iafad

  iyideba iafad

  ivlisi 02, 2015
  GEO608577
  iyideba bavSvis sawoli iafad.saukeTeso mdgomareobaSi
 • iyideba silamazis salonis aveji
  1 000$ 1 630lari

  iyideba silamazis salonis aveji

  ivlisi 02, 2015
  GEO608537
  iyideba silamazis salonis aveji: 1) silistis magida 3 stilistze 2) stilistis sarke 3 3) stilistis Taroebi 3 4) stilistis tumboebi 3 5) manikuris magida 1 6) saofise magida 1 7) Jurnalebis magida 1 8) Tavsabani savarZlis gareSe 1 aveji aris ZviradRirebuli ...
 • avejiii
  1 800lari

  avejiii

  ivlisi 02, 2015
  GEO608526
  damikavSirdiT am nomerze 598663680
 • oTaxis kompleqti
  3 000$ 4 890lari

  oTaxis kompleqti

  ivlisi 02, 2015
  GEO608462
  iyideba ojaxidan misaRebi oTaxis kompleqti(gorka, desau, magida 6 skamiT), aris naxevari saukunis win mxatvris mier xeliT gakeTebuli, masiuri kaklis xis masaliT. lomis TavebiT da fexebiT, vinc erkveva mixvdeba rac aris.
 • iyideba / vyidi maRalxarisxiani saZinebeli kompleqti "tiulpani"
  ojaxidan! iyideba maRalxarisxiani saZinebeli kompleqti "tiulpani" - 2 sawoli, 2 tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, pufi (patara rbili skami). karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • seqs marketi!