xis kibe
 • xis kibe
 • xis kibe
 • xis kibe
 • xis kibe
1 500lari

xis kibe

agvisto 20, 2013
GEO292990
damzadeba 1 safexuri 100 lari
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 2801 - 2840 sul 3226
 • meoradi aveji

  meoradi aveji

  agvisto 28, 2013
  GEO295976
  iyideba tyavis sameuli. sWirdeba restavracia
 • parikmaxeris savarZeli

  parikmaxeris savarZeli

  agvisto 27, 2013
  GEO295670
  iyideba parikmaxeris savarZeli. hidravlikiT, naxmari, karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba saofise axali skamebi
  32lari

  iyideba saofise axali skamebi

  agvisto 27, 2013
  GEO295508
  iyideba saofise axali skamebi rbili zedapiriT TiTos fasi 32 lari, Savi tyavis zedapiriT 25 lari. tel: 2 23 60 58; 2 23 36 48; 568 87 90 57
 • iyideba axali saofise ujredebiani magidebi
  100lari

  iyideba axali saofise ujredebiani magidebi

  agvisto 27, 2013
  GEO295505
  iyideba axali saofise ujredebiani magidebi. TiTos fasi 100 lari. tel: 2 23 60 58; 2 23 36 48; 568 87 90 57
 • ikideba magida 2 skamiT 558743132
  350lari

  ikideba magida 2 skamiT 558743132

  agvisto 27, 2013
  GEO286756
  ikideba magida 2 skamiT masala bambuki
 • avejis awyoba da restavracia

  avejis awyoba da restavracia

  agvisto 26, 2013
  GEO295377
  598 29 65 15 genadi. 551 88 38 68 gena.
 • orsarTuliani sawoli
  650lari

  orsarTuliani sawoli

  agvisto 26, 2013
  GEO292734
  iyideba orsarTuliani sawoli.aqvs Taroebi,karada da 2 didi ujra.aris Zalian myari,damzadebulia laminatis da xis masalisgan.sawolis simyaridan da zomebidan gamomdinare didi adamianic gamiyenebs.sawyisi fasi 700 lari
 • iyideba wablis karebi
  1 300lari

  iyideba wablis karebi

  agvisto 26, 2013
  GEO295423
  iyideba wablis xuTi kari 3 X 0.71 m.
 • ikideba bambukis kachalka 558743132
  200$ 326lari

  ikideba bambukis kachalka 558743132

  agvisto 26, 2013
  GEO274585
  ikideba bambukis kachalka
 • iyideba polonuri saZinebeli (meoradi)
  700lari

  iyideba polonuri saZinebeli (meoradi)

  agvisto 25, 2013
  GEO295004
  6 ariani garderobi, ori tumbo, "triliaJi" or adgiliani sawoli. karg mdgomareobaSi.
 • vyidi Zvel "troikas"
  50lari

  vyidi Zvel "troikas"

  agvisto 25, 2013
  GEO294879
  vyidi Zvel "troikas" 50 larad.
 • iyideba aveji 597804475

  iyideba aveji 597804475

  agvisto 25, 2013
  GEO202
  iyideba wignis polkebi, televizoris magida, karada,sxva aveji.
 • saswrafod!
  100lari

  saswrafod!

  agvisto 24, 2013
  GEO294581
  saswrafod iyideba Jurnalebis magidebi, mrgvali, SuSis, erTi ujriT. idealur mdgomareobaSi.fasi 100 lari. msurvelebi dagvikavSirdiT nomerze : 598 450 370
 • iyideba axali SuSis magida 4 skamiT
  550lari

  iyideba axali SuSis magida 4 skamiT

  agvisto 24, 2013
  GEO294748
  iyideba ojaxidan axali SuSis magida 4 skamiT rac viyide devs daketil binaSi Zalian meCqareba da imitom vyidi eseT fasSi.550 lari
 • iyideba polonuri vitrina- gorka
  800lari

  iyideba polonuri vitrina- gorka

  agvisto 23, 2013
  GEO294295
  iyideba polonuri vitrina gorka,sam kariani, Sokoladisferi.idealur mdgomareobaSi.f.800lari.t.551410515
 • iyideba karada
  170lari

  iyideba karada

  agvisto 22, 2013
  GEO294029
  iyideba germanuli, meoradi ,sam kariani karada. fasi 170 lari.
 • iyideba
  800lari

  iyideba

  agvisto 21, 2013
  GEO293557
  iyideba Skaf-macivari. idealure mdgomareobaSi, saukeTeso fasad. 577756505
 • Zveleburi muxis magida
  100lari

  Zveleburi muxis magida

  agvisto 21, 2013
  GEO293551
  sigrZe -1/23, sigane-1/13 gaSlili sigrZe-2/22,25 kaciani
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  agvisto 21, 2013
  GEO293548
  iyideba ori macivari, samas litraJiani da oTxas litraJiani. saukeTeso mdgomareobaSi. teritoriulad macivrebi dgas samgorSi, moqmed maRaziaSi. 577756505
 • garderobi
  200lari

  garderobi

  agvisto 21, 2013
  GEO293546
  sam kariani garderobi ,karg mdgomareobaSi
 • vyidi WaRs
  750lari

  vyidi WaRs

  agvisto 21, 2013
  GEO293544
  vyidi latunis 24 sanTlian WaRs 750 larad tel: 599 94 84 99/232 11 33
 • meoradi sabavSo baRis aveji

  meoradi sabavSo baRis aveji

  agvisto 21, 2013
  GEO293696
  iyideba meoradi aveji kerZo sabavSo baRidan karg mdgomareobaSi. gayidvaSia 4 sawoli, karada, Taroebi, 3 magida da skamebi.
 • iyideba aveji
  950lari

  iyideba aveji

  agvisto 20, 2013
  GEO293346
  taxtebi, magidebi, karadebi
 • pianino "petrofi"

  pianino "petrofi"

  agvisto 20, 2013
  GEO293189
  iyideba pianino "petrofi" karg mdgomareobaSi, sam pedliani- Txilisferi. instrumenti TiTqmis uxmaria. vizualurad aqvs mcire defeqti "palirovkaze". araa anawyobi arasdros da aqvs Zalian kargi JReradoba. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba WaRi
  750lari

  iyideba WaRi

  agvisto 20, 2013
  GEO293221
  vyidi latunis 24 sanTlian WaRs 750 larad
 • iyideba saZinebeli oTaxis aveji
  1 000lari

  iyideba saZinebeli oTaxis aveji

  agvisto 20, 2013
  GEO293029
  iyideba aveji Zalian karg dgomareobaSi
 • iyideba kabineti
  2 500$ 4 075lari

  iyideba kabineti

  agvisto 19, 2013
  GEO292846
  iyideba germanuli kabineti L-2.saweri magida.wignebis karada vitriniT.mrgvali magida.savarZeli.
 • iyideba kabineti
  2 500$ 4 075lari

  iyideba kabineti

  agvisto 19, 2013
  GEO292823
  ojaxidan iyideba germanuli kabineti L-2.saweri magida.karada vitriniT.mrgvali magida.savarZeli.
 • iyideba daxli
  180lari

  iyideba daxli

  agvisto 19, 2013
  GEO292807
  kargi xarisxis.axali gakeTebuli mxolod 1 Tve idga barSi.
 • gasaSleli magida 12 skamiT
  2 000lari

  gasaSleli magida 12 skamiT

  agvisto 19, 2013
  GEO292758
  xis magida gasaSleli 12 skamiT
 • sawoli Tavisi matrasiT
  450lari

  sawoli Tavisi matrasiT

  agvisto 19, 2013
  GEO292686
  iyideba 1,5 adgiliani sawoli Tavisi matrasiT. sawoli aris axali, araferi ar etyoba rom naxmaria. tel: 2 966 422 555 533 213
 • saZinebeli kompleqti -. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.
  1 200$ 1 956lari

  saZinebeli kompleqti -. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.

  agvisto 19, 2013
  GEO292671
  saZinebeli kompleqti: sawoli 180-200, Tavisi matrasiT. karada 6 karebiani. 2 tumbo. triliaJi sarkiT da pufiT. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.fasze SeiZleba molaparakeba. 555434351 an 555745512
 • iyideba gazqura beko
  250lari

  iyideba gazqura beko

  agvisto 18, 2013
  GEO292570
  iyideba gazqura beko,karg mdgomareobaSi.fasi-250 lari.tel-568 92 20 08
 • iyideba servandi _ WurWlis karada
  800lari

  iyideba servandi _ WurWlis karada

  agvisto 18, 2013
  GEO292566
  iyideba servandi _ axali awyobili, Tanamedrove dizainis, Zalian tevadi. fasi: 800 lari tel: 593 69 27 09
 • abazanis tumbo
  550lari

  abazanis tumbo

  agvisto 18, 2013
  GEO292537
  avejis mwarmoebeli kompania „ji.el. art dizaini“ dagimzadebT avejs nebismieri dizainiT saxlis, saofise da sxvadasxva obieqtebisaTvis (kafe-bari,restorani,maRazia da sxva) dekoratiuli civi minanqriT naxevrad Zvirfasi qvebiT, xelovnuri marmariloTi da giSris ...
 • iyideba tyavis sameuli

  iyideba tyavis sameuli

  agvisto 18, 2013
  GEO289015
  iyideba Savi feris tyavis sameuli + patara pufi. divanic da savarZelic iSleba. aris Zalian karg mdgomareobaSi tel: 2 966 422 555 533 213
 • saofise savarZeli
  160lari

  saofise savarZeli

  agvisto 18, 2013
  GEO291896
  savarZeli aris TiTqmis axali tel: 2 966 422 555 533 213
 • 2 tumbo, axali
  100lari

  2 tumbo, axali

  agvisto 18, 2013
  GEO291892
  iyideba 2 tubmo, SesaZlebelia rogorc calke yidva, aseve saZineblis karadasTan erTad. 2 tumbos fasia : 100 lari karadis fasi 400 lari tel: 2 966 422 555 533 213
 • iyideba saofise magidebi
  345lari

  iyideba saofise magidebi

  agvisto 18, 2013
  GEO291893
  iyideba saofise magida, TiTqmis axali. Zalian kargi xarisxis. tel: 2 966 422 555 533 213
 • seqs marketi!