xis kibe
1 500lari

xis kibe

agvisto 20, 2013
GEO292990
damzadeba 1 safexuri 100 lari
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 3001 - 3040 sul 3220
 • iyideba aveji 597804475

  iyideba aveji 597804475

  agvisto 25, 2013
  GEO202
  iyideba wignis polkebi, televizoris magida, karada,sxva aveji.
 • saswrafod!
  100lari

  saswrafod!

  agvisto 24, 2013
  GEO294581
  saswrafod iyideba Jurnalebis magidebi, mrgvali, SuSis, erTi ujriT. idealur mdgomareobaSi.fasi 100 lari. msurvelebi dagvikavSirdiT nomerze : 598 450 370
 • iyideba axali SuSis magida 4 skamiT
  550lari

  iyideba axali SuSis magida 4 skamiT

  agvisto 24, 2013
  GEO294748
  iyideba ojaxidan axali SuSis magida 4 skamiT rac viyide devs daketil binaSi Zalian meCqareba da imitom vyidi eseT fasSi.550 lari
 • iyideba polonuri vitrina- gorka
  800lari

  iyideba polonuri vitrina- gorka

  agvisto 23, 2013
  GEO294295
  iyideba polonuri vitrina gorka,sam kariani, Sokoladisferi.idealur mdgomareobaSi.f.800lari.t.551410515
 • iyideba karada
  170lari

  iyideba karada

  agvisto 22, 2013
  GEO294029
  iyideba germanuli, meoradi ,sam kariani karada. fasi 170 lari.
 • iyideba
  800lari

  iyideba

  agvisto 21, 2013
  GEO293557
  iyideba Skaf-macivari. idealure mdgomareobaSi, saukeTeso fasad. 577756505
 • Zveleburi muxis magida
  100lari

  Zveleburi muxis magida

  agvisto 21, 2013
  GEO293551
  sigrZe -1/23, sigane-1/13 gaSlili sigrZe-2/22,25 kaciani
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  agvisto 21, 2013
  GEO293548
  iyideba ori macivari, samas litraJiani da oTxas litraJiani. saukeTeso mdgomareobaSi. teritoriulad macivrebi dgas samgorSi, moqmed maRaziaSi. 577756505
 • garderobi
  200lari

  garderobi

  agvisto 21, 2013
  GEO293546
  sam kariani garderobi ,karg mdgomareobaSi
 • vyidi WaRs
  750lari

  vyidi WaRs

  agvisto 21, 2013
  GEO293544
  vyidi latunis 24 sanTlian WaRs 750 larad tel: 599 94 84 99/232 11 33
 • meoradi sabavSo baRis aveji

  meoradi sabavSo baRis aveji

  agvisto 21, 2013
  GEO293696
  iyideba meoradi aveji kerZo sabavSo baRidan karg mdgomareobaSi. gayidvaSia 4 sawoli, karada, Taroebi, 3 magida da skamebi.
 • iyideba aveji
  950lari

  iyideba aveji

  agvisto 20, 2013
  GEO293346
  taxtebi, magidebi, karadebi
 • pianino "petrofi"

  pianino "petrofi"

  agvisto 20, 2013
  GEO293189
  iyideba pianino "petrofi" karg mdgomareobaSi, sam pedliani- Txilisferi. instrumenti TiTqmis uxmaria. vizualurad aqvs mcire defeqti "palirovkaze". araa anawyobi arasdros da aqvs Zalian kargi JReradoba. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba WaRi
  750lari

  iyideba WaRi

  agvisto 20, 2013
  GEO293221
  vyidi latunis 24 sanTlian WaRs 750 larad
 • iyideba saZinebeli oTaxis aveji
  1 000lari

  iyideba saZinebeli oTaxis aveji

  agvisto 20, 2013
  GEO293029
  iyideba aveji Zalian karg dgomareobaSi
 • iyideba kabineti
  2 500$ 4 075lari

  iyideba kabineti

  agvisto 19, 2013
  GEO292846
  iyideba germanuli kabineti L-2.saweri magida.wignebis karada vitriniT.mrgvali magida.savarZeli.
 • iyideba kabineti
  2 500$ 4 075lari

  iyideba kabineti

  agvisto 19, 2013
  GEO292823
  ojaxidan iyideba germanuli kabineti L-2.saweri magida.karada vitriniT.mrgvali magida.savarZeli.
 • iyideba daxli
  180lari

  iyideba daxli

  agvisto 19, 2013
  GEO292807
  kargi xarisxis.axali gakeTebuli mxolod 1 Tve idga barSi.
 • gasaSleli magida 12 skamiT
  2 000lari

  gasaSleli magida 12 skamiT

  agvisto 19, 2013
  GEO292758
  xis magida gasaSleli 12 skamiT
 • sawoli Tavisi matrasiT
  450lari

  sawoli Tavisi matrasiT

  agvisto 19, 2013
  GEO292686
  iyideba 1,5 adgiliani sawoli Tavisi matrasiT. sawoli aris axali, araferi ar etyoba rom naxmaria. tel: 2 966 422 555 533 213
 • saZinebeli kompleqti -. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.
  1 200$ 1 956lari

  saZinebeli kompleqti -. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.

  agvisto 19, 2013
  GEO292671
  saZinebeli kompleqti: sawoli 180-200, Tavisi matrasiT. karada 6 karebiani. 2 tumbo. triliaJi sarkiT da pufiT. kargi Senaxuli da Zalian lamazi.fasze SeiZleba molaparakeba. 555434351 an 555745512
 • iyideba gazqura beko
  250lari

  iyideba gazqura beko

  agvisto 18, 2013
  GEO292570
  iyideba gazqura beko,karg mdgomareobaSi.fasi-250 lari.tel-568 92 20 08
 • iyideba servandi _ WurWlis karada
  800lari

  iyideba servandi _ WurWlis karada

  agvisto 18, 2013
  GEO292566
  iyideba servandi _ axali awyobili, Tanamedrove dizainis, Zalian tevadi. fasi: 800 lari tel: 593 69 27 09
 • abazanis tumbo
  550lari

  abazanis tumbo

  agvisto 18, 2013
  GEO292537
  avejis mwarmoebeli kompania „ji.el. art dizaini“ dagimzadebT avejs nebismieri dizainiT saxlis, saofise da sxvadasxva obieqtebisaTvis (kafe-bari,restorani,maRazia da sxva) dekoratiuli civi minanqriT naxevrad Zvirfasi qvebiT, xelovnuri marmariloTi da giSris ...
 • iyideba tyavis sameuli

  iyideba tyavis sameuli

  agvisto 18, 2013
  GEO289015
  iyideba Savi feris tyavis sameuli + patara pufi. divanic da savarZelic iSleba. aris Zalian karg mdgomareobaSi tel: 2 966 422 555 533 213
 • saofise savarZeli
  160lari

  saofise savarZeli

  agvisto 18, 2013
  GEO291896
  savarZeli aris TiTqmis axali tel: 2 966 422 555 533 213
 • 2 tumbo, axali
  100lari

  2 tumbo, axali

  agvisto 18, 2013
  GEO291892
  iyideba 2 tubmo, SesaZlebelia rogorc calke yidva, aseve saZineblis karadasTan erTad. 2 tumbos fasia : 100 lari karadis fasi 400 lari tel: 2 966 422 555 533 213
 • iyideba saofise magidebi
  345lari

  iyideba saofise magidebi

  agvisto 18, 2013
  GEO291893
  iyideba saofise magida, TiTqmis axali. Zalian kargi xarisxis. tel: 2 966 422 555 533 213
 • avejis saxli "belhausi", umaRlesi xarisxis, ekologiurad sufTa aveji evropidan.
  avejis saxli "belhausi", umaRlesi xarisxis, ekologiurad sufTa aveji evropidan. CvenTan SegiZliaT SeiZinoT rbili aveji, xisgan da mdfisgan damzadebuli produqcia. saZinebeli, sameuli, divani, taxti, kuTxis divani, savarZeli, magida, skami, vitirina, karada, ...
 • tyavis sameuli, 3-2-1
  1 500lari

  tyavis sameuli, 3-2-1

  agvisto 17, 2013
  GEO292012
  iyideba muqi mwvane tyavis sameuli, karg mdgomareobaSi. sakontaqto nomrebi 595-23-55-01 Tina, 598-46-47-43 elene.
 • besedka magidit da 2 skamit 558743132
  1 100lari

  besedka magidit da 2 skamit 558743132

  agvisto 16, 2013
  GEO273813
  ikideba besedka magidit da 2 skamit
 • ikideba bambukis troika 558743132
  850lari

  ikideba bambukis troika 558743132

  agvisto 16, 2013
  GEO288676
  Продается тройка из бамбука
 • saswrafod iyideba
  300lari

  saswrafod iyideba

  agvisto 16, 2013
  GEO291828
  savarZeli-skami 6 cali, (rkinis masala), bambukis imitaciiT.
 • iyideba
  2 250lari

  iyideba

  agvisto 16, 2013
  GEO291773
  saZineblis sruli kompleqti,karg mdgomareobaSi.erTi Tvis awyobili mqonda bina rom davtove.Tavisi fasi 3450laria,
 • sarecxi manqana
  250lari

  sarecxi manqana

  agvisto 16, 2013
  GEO291522
  iyideba BEKO-s firmis sarecxi manqana Zalian karg mdgomareobaSi.realur myidvels daukleb.
 • sarecxi manqana BEKO_s firmis
  250lari

  sarecxi manqana BEKO_s firmis

  agvisto 16, 2013
  GEO291531
  karg mdgomareobaSi. realur myidvels davukleb.
 • sabavSvo sawoli-maneJi
  150lari

  sabavSvo sawoli-maneJi

  agvisto 16, 2013
  GEO291623
  iyideba sabavSvo sawoli-maneJi Zalian karg mdgomareobaSi TiTqmis axali.
 • kompiuteris savarZeli
  120lari

  kompiuteris savarZeli

  agvisto 16, 2013
  GEO291611
  iyideba kompiuteris savarZeli 120 larad,karg mdgomareobaSi,ojaxidan.599-900-397
 • iyideba BEKO-s firmis sarecxis manqana
  180lari

  iyideba BEKO-s firmis sarecxis manqana

  agvisto 16, 2013
  GEO291558
  SesakeTebeli aqvs e.w "padSebniki" naRd myidvels davukleb.
 • seqs marketi!