VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 397
 • SeviZen setkas da ugolnikebs.
  1lari

  SeviZen setkas da ugolnikebs.

  Tebervali 21, 2015
  GEO538447
  SeviZen jarTis fasad an iafad Zveli sawolos setkebs Tavisi rkinebiT"ugolnikebiT"an wvril setkas da ugolnikebs mWirdeba saqaTmisa da kurdRlis galiis gasakeTeblad.tel:597-14-70-94 da magTi-fiksi.790-30-62-63.qristina.
 • iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,
  1lari

  iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,

  Tebervali 14, 2015
  GEO534383
  iyideba ojaxidan sxvadasxva saWiro nivTebi. qvabebi, dana-Canglebi, kovzebi TefSebi yvela zomis axali da naxmari, emalis yvela zomis jamebi, rusuli didi saojaxo tafa Cexuri brolis vazebi da sayvavileebi, aseve Wiqebi da bokalebi. brolis ...
 • iyideba axali Salis pledebi
  1lari

  iyideba axali Salis pledebi

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460984
  iyideba axali Salis pledebi zomiT: sigrZe; 1,72 sm. sigane- 1,39 sm.
 • zveli wnevis aparati.
  1lari

  zveli wnevis aparati.

  ivlisi 25, 2014
  GEO437336
  568 223 523 dgas vercxlis wyali damikavSirdiT fasze SevTanxmdebiT.
 • guli-yulabebi : )
  5lari

  guli-yulabebi : )

  ianvari 26, 2015
  GEO524156
  iyideba xelnakeTi gulis formis yulabebi (adgilze mitaniT). fasi 5 lari. daagroveT da gamdidrdiT!
 • baliSebis saloni
  6lari

  baliSebis saloni

  Tebervali 02, 2014
  GEO357852
  profesionali mkerav-dizainerebi mogemsaxurebian da yvelaze iafad TbilisSi SeZlebT miiRoT Semdegi servisebi: servisis CamonaTvali: -baliSebis gaaxleba da axlis SeZena -matylisa da bambis damuSaveba -sabnebisa da leibebis Sekerva -dekoratiuli baliSebi -qsovilebis ...
 • baliSebi
  6lari

  baliSebi

  agvisto 08, 2013
  GEO288605
  baliSebis gaaxleba Tanamedrove danadgariT. yvelaze dabal fasad. antibaqteriuli specialuri danadgariT xdeba mtvrisgan da baqteriebisgan baliSis bumbulis gawmenda. Tavsdeba axal bumbulgaumtar 100 % kotonis pirSi. umaRlesi xarisxis bumbulgaumtari pirebis ...
 • baliSi
  7lari

  baliSi

  aprili 01, 2014
  GEO384278
  baliSebis damzadeba. sxvadasxva formis, wonis da SigTavsiT. fasi 6 laridan
 • iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi
  10lari

  iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi

  Tebervali 19, 2015
  GEO537229
  iyideba sxvadasxva zomis da fasis saukeTeso TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis magidis gadasafareblebi,SeiZleba adgilze mitanac
 • iyideba saaTebi
  10lari

  iyideba saaTebi

  dekemberi 06, 2014
  GEO501203
  iyideba saaTebi fasi 10 lari . gvaqvs 12 cali
 • eleqtrikosi
  10lari

  eleqtrikosi

  aprili 30, 2014
  GEO396404
  vakeTeb eleqtro gayvanilobebs.nebismiers.xarisxianad.
 • macivrebis SemkeTebeli
  10lari

  macivrebis SemkeTebeli

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304710
  macivrebis SekeTeba binaze gamoZaxebiT garantiiT iafad da swrafad samsungi,boSi,hitaCi,beko,aristoni,da aseve SevakeTeb Zvel rusul macivrebsac .tel.577.73.81.78 da aseve ucxours macivrebsac
 • macivrebis SemkeTebeli
  10lari

  macivrebis SemkeTebeli

  ivlisi 21, 2013
  GEO281694
  firma aisbergi gTavazobT momsaxurebas daxl da saojaxo macivrebis SekeTeba aseve kondincionerebis SekeTeba montaJi garantiiT darekeT 577-73-81-78 gamoZaxebis fasi 15
 • pledebi
  10lari

  pledebi

  aprili 30, 2013
  GEO249997
  ucxour kompanias Semoaqvs pledebi (Sali),dainteresebulma pirebma gTxovT dagvikavSirdiT aRniSnul nomerze
 • davagebT korpis iataks.
  11lari

  davagebT korpis iataks.

  ivlisi 02, 2013
  GEO231660
  pirvelad saqarTveloSi, samSeneblo jgufi "bermuxa"gTavazobT umaRlesi xarisxis iataks e.w. korpis iataks. korpis iatakebi aris ekologiurad uaRresad sufTa, Tbili, lamazi da gamZle.100% naturaluri xis masala. farTo arCevani nebismieri gemovnebis momxmareblisTvis, ...
 • iyideba dawnuli kalaTebi
  15lari

  iyideba dawnuli kalaTebi

  seqtemberi 07, 2014
  GEO444972
  iyideba da viReb SekveTebs xeliT nakeT wnulebze. fasi 15 laridan 50 laramde. tel: 269 99 38 558 24 11 38
 • Sevisyidi asetT mini taCilas
  15lari

  Sevisyidi asetT mini taCilas

  ivlisi 18, 2014
  GEO434379
  Sevisyidi asetT mini taCilas,t 597 55 24 99
 • sabnebi da leibebi
  15lari

  sabnebi da leibebi

  ivlisi 16, 2013
  GEO279548
  iyideba sabnebi bambis da leibebi saswrafod
 • baliSi
  18lari

  baliSi

  marti 27, 2014
  GEO382204
  tac-is firmis baliSi. zoma 50X70
 • kedlis Sandlebi
  18lari

  kedlis Sandlebi

  Tebervali 17, 2014
  GEO364473
  iyideba kedlis Sandlebi msurvelebi dagvikavSirdiT 593288256 laSa
 • baTumSi vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad damikavSirdiT nomerze 555 43 43 77xaTo
  saswrafod, vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad 80 larian Jaluzebs 20 larSi, aris sxva da sxva zomebSi damikavSirdiT nomerze 591 055 028 555 43 43 77 aseve vaqiraveb umaRlesi klasis binas baTumSi, zRvis piras ninoSvilze, aseve qiravdeba saxli gonioSi.
 • iyideba wvensawuri
  20lari

  iyideba wvensawuri

  Tebervali 23, 2015
  GEO539023
  iyideba axali eleqtro wvensawuri, fasi 20 lari.
 • parketi
  20lari

  parketi

  dekemberi 11, 2014
  GEO504105
  saswrapod iyideba meoradi parketi makagonis 80 k.v
 • saswrafod iyideba keramikuli niJara
  20lari

  saswrafod iyideba keramikuli niJara

  noemberi 03, 2014
  GEO445218
  saswrafod! iyideba originaluri dizainis, kremis feris, keramikuli niJara. fasi 20 lari.
 • leibebi
  20lari

  leibebi

  oqtomberi 04, 2013
  GEO312716
  iyideba 4 cali leibi, TiTos fasi 20lari
 • iyideba dinamikebi
  20lari

  iyideba dinamikebi

  agvisto 08, 2013
  GEO288822
  iyideba Zveli dinamikebi
 • iyideba vazebi
  20lari

  iyideba vazebi

  agvisto 08, 2013
  GEO288818
  iyideba ojaxidan xrustalis vazebi,cali 20 lari
 • iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili
  20lari

  iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili

  ivnisi 19, 2013
  GEO268964
  iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili. fasi: 20 lari. tel: 595 64 26 25 Tamuna
 • iyideba tafa „kalCugina“
  20lari

  iyideba tafa „kalCugina“

  ivnisi 19, 2013
  GEO268941
  iyideba Zveleburi 1888 wlis tafa „kalCugina“. fasi 20 Gel. tel: 595 64 26 25
 • iyideba Zveleburi magidis gadasafarebeli
  20lari

  iyideba Zveleburi magidis gadasafarebeli

  ivnisi 19, 2013
  GEO268930
  iyideba Zveleburi gamouyenebeli magidis gadasafarebeli, zoma saSualo. fasi 20 lari. tel: 595 64 26 25 Tamuna
 • iyideba Zveleburi navTis lamfa
  20lari

  iyideba Zveleburi navTis lamfa

  ivnisi 19, 2013
  GEO268927
  iyideba Zveleburi navTis lamfa, fasi 20 lari. tel: 595 64 26 25
 • TeTreuli
  23lari

  TeTreuli

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300472
  vyidi kargi xarisxis TeTreuls. 1 sawoliani 23 lari, sawol naxevriani 33 lari. damikavSirdiT nomerze 598768451
 • svanuri koSki.
  15$ 24.45lari

  svanuri koSki.

  ivnisi 01, 2014
  GEO411909
  ikideba svanuri koSki,rogorc movercxlili iseve mookrovebuli
 • iyideba Salis pledebi
  25lari

  iyideba Salis pledebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539019
  iyideba 2 cali Salis pledi, fasi SeTanxmebiT
 • iyideba axali xelebis eleqtrosaSrobi
  25lari

  iyideba axali xelebis eleqtrosaSrobi

  agvisto 23, 2013
  GEO294260
  iyideba axali xelebis eleqtrosaSrobi ЭРА 0,71/1,0 УХЛ4 ВЕЯЛИС-5 VEJELIS zomebi - 305х115х235. fasi 25 lari. t. 599102508
 • iyideba Zveleburi stalini-Jukovis breloki
  25lari

  iyideba Zveleburi stalini-Jukovis breloki

  ivnisi 19, 2013
  GEO268924
  iyideba Zveleburi stalini-Jukovis breloki. fasi: 25 lari. tel: 595 64 26 25
 • iyideba Zveleburi navTis lamfa
  25lari

  iyideba Zveleburi navTis lamfa

  maisi 29, 2013
  GEO261140
  iyideba Zveleburi navTis lamfa, fasi 25 lari. tel: 595 64 26 25
 • iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili
  25lari

  iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili

  maisi 29, 2013
  GEO261153
  iyideba Zveleburi torSeris zeda nawili. fasi: 25 lari. tel: 595 64 26 25 Tamuna
 • minebi
  30lari

  minebi

  dekemberi 30, 2014
  GEO511811
  sxvadasxva zomis minebi, meoradi. 0.6X0.48 - 5 cali. 0.6X0.67 - 5 cali. 0.88X0.62 - 2 cali. 1.3X0.71 - 1 cali. 0.5X0.4 - 1 cali. sul 5.5 m.kv. fasi 30 lari.
 • fardebi da dekoratiuli balisSebi Tqveni interieris dizainisTvis
  viReb nebismieri saxis SekveTas,originaluri TeTreuli,fardebi da dekoratiuli baliSebi
 • seqs marketi!