sayinule macivrebi

sayinule macivrebi

ianvari 26, 2014
GEO200835
iyideba sayinule (nayinis) macivrebi axali

550; 650; 750 litriani

sakontaqto piri: 597 17 31 15 Tamazi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • gazis gamaTbobeli nikala

  Tebervali 26, 2014
  GEO368579
  iyideba gazis gamaTbobeli nikala karg mdgomareobaSi TiTqmis axali
 • 400lari

  salesi Carxi 3 faza

  Tebervali 23, 2014
  GEO367495
  iyideba salesi Carxi.3faza ZraviT380v,5,3kv.ecvleba brunTa ricxvi.fasi400l.
 • 600lari

  saSemduReblo aparati TD-500.380v.82-500A

  Tebervali 23, 2014
  GEO367494
  iyideba eleqtro SemduRebeli aparati TD-500.380v.82-500A.Zabvis da denis regulatoriT.warmoebulia 1971w.Zalian karg mdgomareobaSi.fasi600l.
 • 250lari

  akardeoni iyideba quTaisi

  Tebervali 21, 2014
  GEO366882
  iyideba akardeoni karg mdgomareobaSi 80gilakiani. inpormaciistvis dareket 574366560
 • 50lari

  karebebi

  Tebervali 21, 2014
  GEO366877
  ojaxidan iyideba meoradi karebi. sul 8cali. fiWvis xisgan damzadebuli, 6 milimetriani SuSebiT. simaRle 2metri da 15 sm. sigane - 0,74 sm. TeTrad SeRebili.Zalian karg mdgomareboaSi. fasi SeTanxmebiT.
 • iyideba lazeruri manZilmzomi karg mdgomareobaSi
  80lari

  iyideba lazeruri manZilmzomi karg mdgomareobaSi

  Tebervali 20, 2014
  GEO366243
  zomavs sigrZes . siganes , simagles angariSobs farTobs da moculobas
 • iyideba
  665lari

  iyideba

  Tebervali 15, 2014
  GEO364031
  tipi: Sereuli •zedapiris masala: uJangavi foladi •qurebis raodenoba: 4 •aqvs Rumeli: ki axali germanuli gazqura umaRlesi xarisxis Savi da vercxlis feri Rirs 665 lari da TeTri 640 lari SesaZlebelia ...
 • avtotransformatori 1,5 kilo vatze {latri}
  50lari

  avtotransformatori 1,5 kilo vatze {latri}

  Tebervali 11, 2014
  GEO243878
  avtotransformatori ari 9 amperiani cvlis Zabvas 0-250 voltamde tel.577554562
 • 700lari

  saswrafud vyidi macivars BOSCH KGN33V04

  Tebervali 09, 2014
  GEO264477
  saswrafod vyidi macivars sul axals boSis macivars iafad jer arc CrTula.sul axalia. dmikvSirdiT am nomerze595 45 77 76
 • sakaso aparati

  sakaso aparati

  Tebervali 09, 2014
  GEO360615
  sakaso aparati moxsnilia registraciidan,xelmisawvdom fasad 555 24 32 08
 • 150lari

  iyideba wylis gamacxelebeli

  Tebervali 08, 2014
  GEO360724
  iyideba wylis gamacxelebeli ( kalonka) sagas firmis. 2 trubiani. gamaTbobeli aris idealur mdgomareobaSi
 • 40lari

  iyideba sendviCmeiqeri

  Tebervali 06, 2014
  GEO359655
  iyideba sendviCebis mosamzadebelimowyobiloba axali TiTqmis gamouyenebeli pasiSeileba SeTanxmebiT
 • gazis gamaTboblebi
  30lari

  gazis gamaTboblebi

  Tebervali 05, 2014
  GEO358710
  karma, longvi, ukrainuli, kera, komforti, herkulesis montaJi, SekeTeba, gawmenda,daregulireba garantiiT!
 • iyideba - invalidis travmatologiuri W o W i n a (xadulka - universali)
  iyideba - invalidis travmatologiuri W o W i n a (xadulka - universali),gamosadegia yvela asakis avadmyofisaTvis, WoWinis fexebi regulirdeba simaRlis da mixedviT, WoWinas fexis Zirebze aqvs rezinis baliSebi ...
 • Iyideba berznuli sacxobi gumeli

  Iyideba berznuli sacxobi gumeli

  Tebervali 03, 2014
  GEO306212
  iyideba berZnuli puris sacxobi SeRavaTian fasSi .5 58 76 17 77
 • iyideba traqtori

  ianvari 31, 2014
  GEO357076
  iyideba ,quTaisis''traqtori karg mdgomareobaSi,axali saburavebiT da saxnavi,rkinis borblebiT,dasakultivatorebeli,dasafarcxi meqanizmebiT,fasi SeTanxmebiT.tel:595-48-71-72
 • iyideba xelis katoki
  450lari

  iyideba xelis katoki

  ianvari 31, 2014
  GEO357051
  saswrafod iyideba linoliumis,rbili iatakis,vinilis dasagebi-dasawebebeli satkepni (katoki)masiuri foladis.70 kg.sakisrebiT,RerZiTa da saxeluriT[sruli kompleqtiT].s.fasi; 450 lari.tel;599164643 merabi
 • perferatori
  800lari

  perferatori

  ianvari 31, 2014
  GEO227730
  iyideba perferatori: Camotanilia germanidan POVER PLIUSI aris firma sakmaod Zlieria BOSH ar Camouvardeba aq namuSevari arars maqvs 5 cali
 • 3.50lari

  viyidi axal Tujis gaTbobis baatariebs

  ianvari 29, 2014
  GEO356148
  viyidi axal Tujis gaTbobis baatariebs. seqciis fasi 3.5 lari
 • 600lari

  iyideba pianino karg mdgomareobaSi

  ianvari 25, 2014
  GEO354226
  iyideba pianino "belarusi" 3-pedaliani, karg mdgomareobaSi.
 • 600$ 978lari

  iyideba pianino

  ianvari 23, 2014
  GEO353046
  iyideba pianino "Petroff", idealur mdgomareobaSi fasi 600$. tel: 571211928 vika
 • sixSiris gardamqmneli. ( Zravis brunis mareligurebeli)
  iyideba erTi simensis da ori delta firmis Zravis brunvis gardaqmneli xelsawyoebi, Semsvleli Zabva 220 volti 50-60 herci, gamomsvleli 3-faza, 1,5 kilovat ZravebisTvis,
 • iyideba iaponuri gamaTbobeli navTze fujiqs kerona
  120lari

  iyideba iaponuri gamaTbobeli navTze fujiqs kerona

  ianvari 18, 2014
  GEO236489
  iyideba iaponuri navTis gamaTbobeli fujiqs kerona, idelaur mdgomareobaSi, TiTqmis uxmari.
 • gamaTbobeli LONGVIE
  450lari

  gamaTbobeli LONGVIE

  ianvari 18, 2014
  GEO40592
  gamaTbobeli LONGVIE. gasaTbobi farTi 60kv SuSiani nacrisferi. adgilze mitaniT.
 • 417€ 959.10lari

  generatori honda

  ianvari 17, 2014
  GEO339486
  saswrafod iyideba Zlieri generatori, originali honda karg mdgomareobaSi. axlis fasia 1300evro. vyidi 450at. ar SemevaWroT)). darekeT zestafonSi misikoctan 593377133 an 00492252917 an momwereT safrangeTSi ...
 • 200lari

  saswrafod iyideba pianino!

  ianvari 17, 2014
  GEO350393
  iyideba pianino ,saqarTvelo,''Savi feris,Zalian karg mdgomareobaSi,kargi JReradobis,orpedliani.fasi 200 lari .
 • 200lari

  pianino "rastovdon"-i Savi

  ianvari 10, 2014
  GEO348043
  iyideba "rastovdon"-is pianino , Savi feris. karg mdgomareobaSi misaReb fasad. mobiluris nomeri:555-24-50-60(nino)
 • iyideba saWiro nivTebi
  441€ 1 014.30lari

  iyideba saWiro nivTebi

  ianvari 05, 2014
  GEO61687
  iyideba ojaxisaTvis da xelosnebisaTvis saWiro nivTebi. suraTze miTiTebuli nivTebis garda, kidev uamravi ram iyideba. evropuli fasebis mesamed fasebSi. garda zemoT naCvenebisa: , velosipedi, qseroqsi, qvis ...
 • iyideba akustikuri gitara
  200lari

  iyideba akustikuri gitara

  ianvari 05, 2014
  GEO345635
  iyideba akustikuri gitara karg mdgomareobaSi