VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2605
 • mobiluri betonis qarxnebi
  1lari

  mobiluri betonis qarxnebi

  ivlisi 22, 2014
  GEO412451
  vamzadebT, damkveTis moTxovniT, sxvadasxva simZlavrisa da kategoriis mobilur betonis qarxnebs . aseve vaqiravebT. qarxnebs.agreTve,SegviZlia aRvadginoT Zveli qarxnebi-misaReb fasad. garantiiT.Tbilisi, erisTavis 1 a. 555 36 15 08. 568 80 54 23. avTo.597 ...
 • vaqiraveb mobilur betonis qarxanas!
  1lari

  vaqiraveb mobilur betonis qarxanas!

  ivlisi 22, 2014
  GEO435841
  vaqiraveb da vamzadebT sxvadasxva simZlavrisa da kategoriis mobilur betonis qarxnebs. agreTve, SegviZlia aRvadginoT Zveli qarxnebi misaReb fasad. garantiiT. Tbilisi erisTavis 1a. 555 36 15 08. 568 80 54 23.avTo. 597 49 62 44 ramazi
 • xarjTaRricxva
  1lari

  xarjTaRricxva

  ivlisi 21, 2014
  GEO435680
  gamocdili specialistebi gTavazobT yvelanair saamSeneblo samuSaoebze proeqtebis, xarjTaRricxvebis (bankSi warsadgenad) da forma oris Sesrulebas qarTul da rusul enaze, umokles vadaSi da xelsayrel fasebSi
 • samSeneblo masalebi sabiTumo fasebSi samSeneblo specteqnikis gaqiraveba.
  gTavazobT samSeneblo masalebs,samSeneblo spec-teqnikas, samSeneblo masalebi sabiTumo fasebSi samSeneblo specteqnikis gaqiraveba, saxlebis mSenebloba
 • silamazis saloni
  1lari

  silamazis saloni

  ivlisi 15, 2014
  GEO432620
  silamazis salonSi gvesaWiroeba gamocdili manikuris specialisti.metro avlabarTan.tel.555983366 597127712
 • qorwilis /saqorwilo / gaformeba / dizaini / saqorwilo manqana/Taiguli
  gagiformebT saqorwilo darbazs Tqveni survilisa da restornis dizainis mixedviT. gvaqvs maRalxarisxiani qsovilebis farTo arCevani ferebis mixedviT, arka, Sandlebi, bunebrivi da xelovnuri yvavilebi, skamis Cixolebi da sxva aqsesuarebi. aseve gTavazobT saqorwilo ...
 • transportiorebi
  1lari

  transportiorebi

  ivnisi 29, 2014
  GEO412452
  vamzadebT nebismieri sigrZisa da zomis transportiorebs,mokle droSi, 555 36 15 08 avto. 597 49 62 44 .ramazi. Tbilisi, erisTavis 1a.
 • Targmna rusulidan qarTulad da piriqiT
  3lari

  Targmna rusulidan qarTulad da piriqiT

  ivlisi 18, 2014
  GEO433990
  xarisxianad da daTqmul vadebSi vTargmni rusulidan qarTulad da piriqiT sxvadasxva Tematikis teqstebs, 1 komp. gverdi (12 Srifti; 1,5 dacileba) - 3 lari.
 • farTis dagegmareba
  2$ 3.26lari

  farTis dagegmareba

  ivnisi 02, 2014
  GEO412150
  gamocdili arqiteqtori dagigegmarebT nebismier farTs.(interieri,eqsterieri,landSafti)
 • targmna yvela enaze
  5lari

  targmna yvela enaze

  ivlisi 14, 2014
  GEO432132
  tarjimanta biuro gitargmnit notariulad nebismieri sirtulis teqstebs msoflios yvela enaze: inglisuri, rusuli, italiuri, pranguli, arabuli, berZnuli, chinuri, aseve skandinaviur enebze. tarjimanta biuros direqtori ushualod var inglisuri enis diplomirebuli ...
 • Targmna yvela enaze
  5lari

  Targmna yvela enaze

  ivlisi 14, 2014
  GEO432131
  TarjimanTa biuro "JUN Translations" giTargmniT nebismieri Sinaarsis da sirTulis teqstebs msoflios yvela enaze. biuros xelmZRvaneli var inglisuri enis diplomirebuli mTargmneli da myavs yvela enis Tarjimani.Targmani survilis SemTxvevaSi iqneba notariulad ...
 • nebismieri xasiTisa da Sinaarsis teqstis Targmna
  5lari

  nebismieri xasiTisa da Sinaarsis teqstis Targmna

  ivnisi 25, 2014
  GEO423596
  vTragmni inglisuridan qarTulad da qarTulidan inglisurad nebismieri saxis, xasiaTisa da Sinaarsis Teqst, SeRavaTian fasSi, gverdi 5 lari.
 • Targmna inglisuri
  5lari

  Targmna inglisuri

  ivnisi 19, 2014
  GEO325114
  kvalificiuri Tarjimani mokle vadaSi asrulebs xarisxian Targmnas inglisur da rusuli enebis mimarTulebiT, kompiuterze teqstis akrefviT.
 • sruli saremeonto paketi
  5lari

  sruli saremeonto paketi

  maisi 26, 2014
  GEO408791
  gTavazobT remontis srul pakets: aSeneba.lesva.eleqtrooba,santeqnika,kafel-metlaxi-graniti,TabaSir-muyao,karnizi,Spakvla,Rebva,Spaleri.vmuSaob marto yovelgvari Suamavlis gareSe.fasebi xarisxze dabali!
 • Targmna inglisuridan qarTulad
  5lari

  Targmna inglisuridan qarTulad

  maisi 05, 2014
  GEO398941
  vTargmni sxvadasxva sirTulis teqstebs: mxatvrul literaturasa Tu oficialur dokumentacias. fasi: 1 gverdi(200-300sityva) teqstis sirTulis mixedviT 5-dan 10 laramde. 5 da meti gverdis SemTxvevaSi moqmedebs fasdakleba. damikavSirdiT el-fostaze: translate_en_ge@yahoo.com ...
 • gipso kardoni
  5lari

  gipso kardoni

  aprili 14, 2014
  GEO313297
  vasruleb TabaSir muyaos (gibsokardoni) nebismier samuSaoebs,aseve laminadi da sxva samSeneblo samuSaoebs SeRavaTian fasad tel.599772892 merabi
 • amazonidan da ebaidan 40% iani fasdaklebiT
  5lari

  amazonidan da ebaidan 40% iani fasdaklebiT

  marti 14, 2014
  GEO376347
  aqcia ! ! ! gamogawerinebT nebismier nivTs amazonidan da ebaidan 40% iani fasdaklebiT anu saitze miTiTebul fass daakldeba 40% da daemateba mxolod transportirebis Tanxa wonis mixedviT aqcia grZeldeba 2 dRes iCqareT. damatebiTi kiTxvebisTvis ...
 • remonti (maliari)
  5lari

  remonti (maliari)

  Tebervali 28, 2014
  GEO369851
  vasruleb saremonto,samRebro samuSaoebs.xarisxis garantiiT.daSpaklva,Spaleris gakvra,kedlebis Rebva,penoplastiris kant-karnizebis dayeneba.
 • teqstis Targmna inglisuridan qarTulad da qarTulidan inglisurad
  vTargmni nebismieri sirTulis teqsts profesionalur doneze inglisuridan qarTulad da piriqiT.fasi: 1 gverdi 5 lari (200- 300 sityva).kontaqti : ani_joyce@yahoo.com tel: 597101942
 • qiravdeba WurWeli
  5lari

  qiravdeba WurWeli

  dekemberi 20, 2013
  GEO291740
  gTavazobT WurWels da inventars sxvadasxva tipis RonisZiebisTvis:kofe-breiki,furSeti,"keiteringi",tradiciuli sufra
 • Targmna rusulidan qarTulad da - piriqiT
  5lari

  Targmna rusulidan qarTulad da - piriqiT

  seqtemberi 22, 2013
  GEO307132
  vTargmni nebismieri sirTulis teqstebs rusuli enidan qarTulad da - piriqiT. 1 gverdis fasi 5 lari (12-iani Srifti, 1,5 daSorebiT) tel: 568 69 44 60
 • Targmna rusulidan qarTulad da - piriqiT
  5lari

  Targmna rusulidan qarTulad da - piriqiT

  seqtemberi 21, 2013
  GEO306370
  vTargmni nebismieri sirTulis teqstebs rusuli enidan qarTulad da - piriqiT. 1 gverdis fasi 5 lari (12-iani Srifti, 1,5 daSorebiT) tel: 568 98 38 12
 • saremonto samRebro samuSaoebi
  5lari

  saremonto samRebro samuSaoebi

  ivlisi 26, 2013
  GEO283596
  vasruleb samRebro saremonto samuSaoebs SeRavaTian fasad.daSpaklva ,SeRebva,Spaleris gakvra ,kant karnizebis dayeneba.xarisxis garantiiT .
 • iyideba
  5lari

  iyideba

  ivnisi 16, 2013
  GEO267415
  damarbilebeli kremi:tuCebis,Tvalis areSi,idayvebis da quslebis
 • kartrijebid datena gamoZaxebiT 5 laridan
  5lari

  kartrijebid datena gamoZaxebiT 5 laridan

  maisi 27, 2013
  GEO260194
  579 30 78 78 gTavazobT lazeruli da Wavluri kartrijebis datenvas adgilze gamoZaxebiT 5 laridan. kartrijis aRdgena da nawilebis Secvla ufasod. kartrijebis datenva maRalxarisxiani toneriT. kartrijis mudmivi da xarisxiani muSaoba garantiiT
 • stiaSka,iatakis moWimva moprialeba
  5lari

  stiaSka,iatakis moWimva moprialeba

  maisi 26, 2013
  GEO259877
  samuSaoebs vawarmoebT germanuli warmoebis manqana danadgarebiT,nebismier simaRleze,
 • vTargmni rusulidan, inglisuridan, qarTulidan da piriqiT
  xelsayrel fasSi, vTargmni nebismieri sirTulis teqstebs, gramatikulad da leqsikurad gamarTulad. swrafad da xarisxianad. maqvs didi gamocdileba da Sesabamisi ganaTlebac.
 • kartrijebis datenva gamoZaxebiT 5 laridan
  5lari

  kartrijebis datenva gamoZaxebiT 5 laridan

  aprili 08, 2013
  GEO241340
  595 45 55 78 aqcia! 70% ekonomia! gTavazobT lazeruli da Wavluri kartrijebis datenvas adgilze gamoZaxebiT 5 laridan. kartrijis aRdgena da nawilebis Secvla ufasod. kartrijebis datenva maRalxarisxiani toneriT. datenva mimdinareobs aucilebeli gawmendiT yvela ...
 • Targmna
  5lari

  Targmna

  marti 18, 2013
  GEO232672
  gTavazobT nebismieri Sinaarsis teqstis Targmnas inglisuridan qarTul enaze, an piriqiT. erTi gverdis Rirebulebaa 5 lari (formati: Srifti - moTxovnisamebr; zoma - 12; Line Spacing - 1.15).
 • veZeb damxmare qals,msubuqi avadmyofis axalgazda gogos mosavlelad
  gTxovT SemexminoT, veZeb qals SemexmianeT, aris axalgazrda gogo ubralod unda aWamoT saWmeli, da daelaparakoT
 • gifsokardonis xelosani
  5lari

  gifsokardonis xelosani

  ianvari 30, 2013
  GEO209506
  vakeTeb gifsokardonis–TabaSir muyaos Wers,kedels,tixrebs.fasi SeTanxmebiT. gamomexmaureT.
 • kartrijebis datenva 5 laridan
  5lari

  kartrijebis datenva 5 laridan

  dekemberi 29, 2012
  GEO180463
  595 45 55 78 kartrijebis datenva 5 laridan. kartrijis aRdgena da nawilebis Secvla ufasod.kartrijis mudmivi da xarisxiani muSaoba garantiiT .qseroqsebis,printerebis remonti
 • vWri videos nawilebad srulianSi naxeT dagWirdebaT sainteresoa
  vWri videos nebismier nawilebad magaliTad: gaqvT gadaRebuli: koncerti, dabadebis dRe, qorwili an sxva raie video da gnebavT raime monakveTi calke videoT gqondeT magaliTad: gaqvT qorwilis video da gindaT mefe-dedoflis cekva calke videoSi gqondeT Tqvven ...
 • aqcia! kartrijebis datenva gamoZaxebiT 5 laridan
  5lari

  aqcia! kartrijebis datenva gamoZaxebiT 5 laridan

  dekemberi 03, 2012
  GEO187046
  aqcia! 70% ekonomia! gTavazobT kartrijebis datenvas adgilze gamoZaxebiT. kartrijis aRdgena da nawilebis Secvla ufasod. kartrijebis datenva maRalxarisxiani toneriT. datenva mimdinareobs aucilebeli gawmendiT yvela kartrijis komponentis. didi moculobis ...
 • inglisuri da rusuli samedicino teqstebis Targmna
  5lari

  inglisuri da rusuli samedicino teqstebis Targmna

  dekemberi 01, 2012
  GEO186531
  gadavTargmni samedicino teqstebs inglisuri da rusuli enebidan qarTul enaze. erTi gverdis fasi 4-5 lari Sesabamisad; kontaqti: 579 401060; email: vakhogurabanidze@gmail.com
 • remonti
  5lari

  remonti

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159781
  mogemsaxurebaT brigada, romelic asrulebs yvelanair samSeneblo - saremonto samuSaoebs: blokis Seneba (0,5 – 0,8 TeTri); lesva (6 – 8 lari); eleqtrooba (8 – 10 lari); santeqnika(20 – 25 lari); gifsokardoni amstrongi (5 – 6 lari); maliarka (6 – 9 lari) da ...
 • gadawera kasetebis DVD diskebze
  5lari

  gadawera kasetebis DVD diskebze

  seqtemberi 12, 2012
  GEO151308
  VHS, DV kasetebis gadawera DVD diskebze. 1 saaTi 5 lari. kinofirebis (35 milimetriani pozitivi, negativi) DVD diskebze Cawera da damuSaveba. 1wuTi 5 lari 5 93 33 09 83 dimitri
 • yvela saxis beWduri momsaxureba da Targmna
  5lari

  yvela saxis beWduri momsaxureba da Targmna

  ivnisi 02, 2012
  GEO108995
  yvela saxis beWduri momsaxureba da Targmna swrafad, xarisxianad da SeRavaTianad! Targmani Semdegi enebidan nebismieri teqstis: 1. rusulidan da rusulad 2. polonuridan 3. ukrainulidan 4. inglisuridan. aseve nebismieri sirTulis teqstis akrefa ...
 • iyideba rusuli wignebi (mxatvruli literatura)
  5lari

  iyideba rusuli wignebi (mxatvruli literatura)

  maisi 18, 2012
  GEO103197
  vyidi rusul enovan wignebs. aris sxvadasxva Janris: deteqtivi, saomari, saTavgadasavlo da sxva.aris karg mdgomareobaSi
 • Targmna minimalur fasSi!
  5lari

  Targmna minimalur fasSi!

  maisi 04, 2012
  GEO97234
  vTargmni nebismieri sirTulis teqsts inglisuridan qarTulad Semdeg dargebSi: politologia, sociologia, marketingi, istoria, kulturologia, xelovneba, mxatvruli literatura, samarTali. fasi: 1gv - 5lari. didi moculobis (20gverdze meti) teqstis SemTxvevaSi - ...