inglisuri enis kursebi + saCuqrad wignebi /Tbilisi,quTaisi,baTumi/
120lari

inglisuri enis kursebi + saCuqrad wignebi /Tbilisi,quTaisi,baTumi/

noemberi 07, 2012
GEO176086
q. TbilisSi, quTaissa da baTumSi "evropuli centri" (European Centre) gTavazobT inglisuri enis Seswavlas Tanamedrove meTodiT, sasiamovno da komfortul garemoSi.

aqcia! inglisuri enis kursis arCevis SemTxvevaSi saCuqrad gadmogecemaT wigni, samuSao rveuli, leqsikoni da DVD masalebi.

saswavlo process uZRvebian saerTaSoriso serTifikatis da gamocdilebis mqone qarTveli da ucxoeli pedagogebi. kompaniis mizania ucxouri enebis swavlebis maRali xarisxis uzrunvelyofa saqarTveloSi.
amavdroulad, Cven gTavazobT saswavlo kursebis farTo arCevans - damwyebi (Beginners) donidan umaRles (Advanced) donemde, Cveni testi ki dagexmarebaT aRniSnuli donis dadgenaSi.

* Beginner(damwyebi)
* Elementary(elementaruli)
* Pre-Intermediate(saSualoze dabali)
* Intermediate(saSualo)
* Upper-intermediate(saSualoze maRali)
* Advanced(umaRlesi)

mecadineobis xangrZlivoba: 3 Tve, kviraSi samjer, 2 saaTi, kursis Rirebuleba 1 Tve 120 lari. saCuqrad gadmogecemaT wigni, samuSao rveuli, leqsikoni da DVD masalebi.
Tu gadawyvetT, inglisuri enis kursebi gaiaroT "evropul centrSi", Tqven miiRebT:

* ufaso pirvel gakveTils
* intensiur gakveTilebs, sruli 2 saaTis xangrZlivobiT
* meti datvirTva "evropul centrSi", minimaluri davalebebi saxlSi
* saxelmZRvaneloebs saCuqrad (wignebi, samuSao specialuri rveuli, leqsikoni da CD masalebi) - yvela donis kursze/kembrijis da oqsfordis gamocemebi/
* fasdaklebis baraTs yvela momdevno kursze
* warmatebuli qarTveli, amerikeli da britaneli pedagogebis momsaxurebas
* ufaso konsultaciebs adgilobriv da saerTaSoriso sertificirebasTan dakavSirebiT
* "evropuli centris" sertifikats
* isargeblebT gamartivebuli wesiT "evropuli centris" gacvliT programebSi
dagvikavSirdiT, Tbilisis, quTaisisa da baTumis ofisebSi:

saTao ofisi, mis: q.Tbilisi, kostavas q. 67
tel: (+995 32) 2 238234, 2 147270, 2 332419, 599 334700

q. quTaisi, wereTlis q. 13 (quTaisis universitetis pirveli sarTuli)
tel: (+995 431) 236060, 598 802227

q. baTumi; tel:(+995 422) 293 293, 0790 334 000
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • vaswavli geografias
  80lari

  vaswavli geografias

  noemberi 08, 2012
  GEO176370
  movamzadeb kargad skolis moswavleebs geografiaSi binaze.
 • movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi
  80lari

  movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi

  noemberi 08, 2012
  GEO176387
  var serTificirebuli peddagogi. magistri. movamzadeb nebismieri klasis moswavleebsa da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. SesaZlebelia saxlSi misvliTac.
 • 90lari

  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi

  noemberi 08, 2012
  GEO176390
  var serTificirebuli pedagogi. movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi saxlSi misvliT.
 • movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi
  80lari

  movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi

  noemberi 07, 2012
  GEO176383
  var serTificirebuli pedagogi, magistri. movamzadeb nebismieri klasis moswavlesa da abiturients qarTul enasa da literaturaSi. SesaZlebelia saxlSi misvliTac.
 • movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi umaRles doneze
  movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi umaRles doneze. var gamocdili repetitori. SesaZlebelia binaze misvliT. tel:598682429. fasi 45 lari .
 • Targmna inglisuridan da rusulidan

  noemberi 07, 2012
  GEO176342
  Targmna inglisuridan da rusulidan iafad da xarisxianad.kvalificiuri Tarjimnebi gadagiTargmnian nebismieri saxis teqsts, mis:TabukaSvilis 42(operis ukan) tel:599 68 89 20: 790 68 89 20
 • inglisuri ena swrafad da iafad!
  50lari

  inglisuri ena swrafad da iafad!

  noemberi 07, 2012
  GEO176322
  movamzadeb inglisuri enis swavlebis msurvelebs uaxlesi meTodebiT, rac gulisxmobs inglisuri enis Seswavlis oTxive kriteriumis (wera, kiTxva, mosmena da saubari) gamoyenebas. davamTavre ilias saxelmwifo ...
 • movamzadeb bavSvebs qarTul enasa da literaturaSi
  movamzadeb bavSvebs qarTul enasa da literaturaSi SeRavaTian fasSi.SesaZlebelia binaze misvlac.
 • movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi

  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi

  noemberi 07, 2012
  GEO176328
  movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi Tanamedrove meTodebiT,SeRavaTian fasSi.SesaZlebelia binaze misvlac.fasi SeTanxmebiT.
 • 90lari

  movamzadeb bavSvebs

  noemberi 07, 2012
  GEO176265
  movamzadeb bavSvebs dawyebiT sagnebSi:qarTul enaSi, maTematikaSi da bunebismetyvelebaSi.SemiZlia binaSi misvliTac. fasi SeTanxmebiT. tel:558 38 31 40
 • franguli enis swavleba

  noemberi 07, 2012
  GEO176268
  movamzadeb abiturientebs, skolis moswavleebs da nebismier pirs visac, survili aqvs franguli enis Seswavlis. vamzadeb Tanamedrove literaturiT. maqvs didi gamocdileba.
 • germanuli enis Seswavla
  50lari

  germanuli enis Seswavla

  noemberi 07, 2012
  GEO176251
  nebismier msurvelebs Sevaswavli germanul enas safuZvlianad da agreTve skolis moswavleebs davexmarebi enis codnis ganmtkicebaSi.SesaZlebelia binaze misvlac.nino
 • movamzadeb

  noemberi 07, 2012
  GEO176242
  vamecadineb specialuri sagamanaTleblo saWiroebebis mqone moswavles.593503810
 • inglisuri enis kursebi!

  noemberi 07, 2012
  GEO176208
  saswavlo centri "S&T" giwvevT inglisuri enis kursebze. inglisuri enis Seswavla mimdinareobs Tanamedrove programebiT, romelic moicavs: gramatikis, leqsikis, weris, kiTxvis, mosmenis da saubris unar-Cvevebis ...
 • 50lari

  musika

  noemberi 07, 2012
  GEO176180
  vascavli klasikur,qalaqur da xalxur musikas,binaze misvlit an binaze.kvirashi 2gakvetili,tveshi 50lari
 • abiturientTa sayuradRebod!

  noemberi 07, 2012
  GEO176195
  saswavlo centri "S&T" giwvevT abiTurientebs erTiani erovnuli gamocdebisaTvis mosamzadebel kursebze,1 sagnis Rirebuleba iqneba 55 lari TveSi. mis. c. dadianis q 19 tel: 2950012,551314628
 • vamecadineb

  noemberi 07, 2012
  GEO176049
  vamecadineb moswavleebs yvela saganSi,
 • 50lari

  vamzadeb moswavleebs

  noemberi 07, 2012
  GEO176051
  inglisur enasa da literaturaSi. var studenti
 • vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi.
  100lari

  vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi.

  noemberi 07, 2012
  GEO176068
  vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi. kviraSi orjer. 13 wlidan. swavlebis safasuri - 100 lari TveSi.
 • buRalterTa staJirebis programa ” aqcia ” /Tbilisi, regionebi/
  evropuli centri" da misi partniori auditoruli firma "biznes saagento" iwvevs damwyeb buRaltrebs praqtikuli buRaltruli da sagadasaxado aRricxvis kursze. programis mizania, daexmaros damwyeb da moqmed ...
 • sabanko saqme + staJireba bankSi /Tbilisi,quTaisi, baTumi/
  q. TbilisSi, quTaissa da baTumSi "evropuli centri" gTavazobT intensiur trenings "sabanko saqme + staJireba bankSi". saqarTveloSi sabanko seqtoris ganviTarebasTan erTad izrdeba sabanko saqmis specialistebze ...
 • movamzadeb dawyebiti klasis bavshvebs yvela saganshi !
  movamzadeb dawyebiti klasis bavshvebs yvela saganshi binaze misvlit, maqvs samushao gamocdileba. var studenti.samushao grapiki shetanxmebit.var shromismoyvare. mshvidi. dzalian miyvars bavshvebi
 • movamzadeb bavSvebs I dan V klasis CaTvliT

  noemberi 07, 2012
  GEO175976
  vamecadineb bavSvebs I dan V klasis CaTvliT yvela saganSi (ucxo enis garda). dro SeuzRudavia, saWiriebisamebr. maqvs bavSvebTan urTierTobis gamocdileba 574-77-74-52 sofo.
 • movamzadeb yvela saganaSi

  noemberi 07, 2012
  GEO174703
  movamzadeb bavSvebs yvela saganSi an marto matematikaSi, kviraSi 2 dan 5 dRemde, SesaZlebelia ojaxSi ori bavsvis momzadebac, maqvs gamocdileba.
 • vamzadeb m a T e m a t i k a S i maRal doneze

  vamzadeb m a T e m a t i k a S i maRal doneze

  noemberi 06, 2012
  GEO175938
  vamzadeb maTematikaSi skolis da damatebiTi saxelmZRvaneoloebis gamoyenebiT, binaze misvliT. gakveTilis xangrZlivoba 1,5saaTi,fasi 10-12lari.
 • movamzadeb bavSvebs

  noemberi 06, 2012
  GEO175930
  movamzadebT bavSvebs maTematikaSi,qarTul enasa da literaturaSi iv,javaxiSvilis universitetis kursdamTavrebulebi.gvaqvs praqtika Sesabamis sferoSi,vmuSaobdi skolaSi,SesaZlebelia binaze misvla.mecadineobis ...
 • germanuli ena

  noemberi 06, 2012
  GEO167931
  Sevaswavli germanul enas skolis moswavleebs,abiturientebs,studentebs,germaniaSi wasvlis nebismier msurvels, agreTve goeTes saserTifikato gamocdebis Cabarebis msurvelebs yvela safexurSi A1-A4, B1, B2, ONDAF,TESTDAF.
 • movamzadeb istoriaSi

  noemberi 06, 2012
  GEO175870
  movamzadeb istoriaSi moswavleebs da abiturientebs SeRavaTian fasad.SesaZlebelia binaze misvlac.maka
 • vamzadeb inglisurSi saxlSi misvliT

  noemberi 06, 2012
  GEO175786
  movamzadeb nebismier msurvels inglisur enaSi, saxlsi misvliT.fasi 70 lari.damikavSirdiT (mari)