inglisuri enis kursebi + saCuqrad wignebi /Tbilisi,quTaisi,baTumi/
120lari

inglisuri enis kursebi + saCuqrad wignebi /Tbilisi,quTaisi,baTumi/

noemberi 07, 2012
GEO176086
q. TbilisSi, quTaissa da baTumSi "evropuli centri" (European Centre) gTavazobT inglisuri enis Seswavlas Tanamedrove meTodiT, sasiamovno da komfortul garemoSi.

aqcia! inglisuri enis kursis arCevis SemTxvevaSi saCuqrad gadmogecemaT wigni, samuSao rveuli, leqsikoni da DVD masalebi.

saswavlo process uZRvebian saerTaSoriso serTifikatis da gamocdilebis mqone qarTveli da ucxoeli pedagogebi. kompaniis mizania ucxouri enebis swavlebis maRali xarisxis uzrunvelyofa saqarTveloSi.
amavdroulad, Cven gTavazobT saswavlo kursebis farTo arCevans - damwyebi (Beginners) donidan umaRles (Advanced) donemde, Cveni testi ki dagexmarebaT aRniSnuli donis dadgenaSi.

* Beginner(damwyebi)
* Elementary(elementaruli)
* Pre-Intermediate(saSualoze dabali)
* Intermediate(saSualo)
* Upper-intermediate(saSualoze maRali)
* Advanced(umaRlesi)

mecadineobis xangrZlivoba: 3 Tve, kviraSi samjer, 2 saaTi, kursis Rirebuleba 1 Tve 120 lari. saCuqrad gadmogecemaT wigni, samuSao rveuli, leqsikoni da DVD masalebi.
Tu gadawyvetT, inglisuri enis kursebi gaiaroT "evropul centrSi", Tqven miiRebT:

* ufaso pirvel gakveTils
* intensiur gakveTilebs, sruli 2 saaTis xangrZlivobiT
* meti datvirTva "evropul centrSi", minimaluri davalebebi saxlSi
* saxelmZRvaneloebs saCuqrad (wignebi, samuSao specialuri rveuli, leqsikoni da CD masalebi) - yvela donis kursze/kembrijis da oqsfordis gamocemebi/
* fasdaklebis baraTs yvela momdevno kursze
* warmatebuli qarTveli, amerikeli da britaneli pedagogebis momsaxurebas
* ufaso konsultaciebs adgilobriv da saerTaSoriso sertificirebasTan dakavSirebiT
* "evropuli centris" sertifikats
* isargeblebT gamartivebuli wesiT "evropuli centris" gacvliT programebSi
dagvikavSirdiT, Tbilisis, quTaisisa da baTumis ofisebSi:

saTao ofisi, mis: q.Tbilisi, kostavas q. 67
tel: (+995 32) 2 238234, 2 147270, 2 332419, 599 334700

q. quTaisi, wereTlis q. 13 (quTaisis universitetis pirveli sarTuli)
tel: (+995 431) 236060, 598 802227

q. baTumi; tel:(+995 422) 293 293, 0790 334 000
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 10681 - 10720 sul 12662
 • vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi.
  100lari

  vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi.

  noemberi 07, 2012
  GEO176068
  vaswavli xatvas fanqarSi, akvarelSi, guaSSi. kviraSi orjer. 13 wlidan. swavlebis safasuri - 100 lari TveSi.
 • buRalterTa staJirebis programa ” aqcia ” /Tbilisi, regionebi/
  evropuli centri" da misi partniori auditoruli firma "biznes saagento" iwvevs damwyeb buRaltrebs praqtikuli buRaltruli da sagadasaxado aRricxvis kursze. programis mizania, daexmaros damwyeb da moqmed buRaltrebs Teoriuli codnis praqtikul gamoyenebaSi. ...
 • sabanko saqme + staJireba bankSi /Tbilisi,quTaisi, baTumi/
  q. TbilisSi, quTaissa da baTumSi "evropuli centri" gTavazobT intensiur trenings "sabanko saqme + staJireba bankSi". saqarTveloSi sabanko seqtoris ganviTarebasTan erTad izrdeba sabanko saqmis specialistebze moTxovna. "evropuli centri" sabanko saqmis ...
 • movamzadeb dawyebiti klasis bavshvebs yvela saganshi !
  movamzadeb dawyebiti klasis bavshvebs yvela saganshi binaze misvlit, maqvs samushao gamocdileba. var studenti.samushao grapiki shetanxmebit.var shromismoyvare. mshvidi. dzalian miyvars bavshvebi
 • movamzadeb bavSvebs I dan V klasis CaTvliT

  movamzadeb bavSvebs I dan V klasis CaTvliT

  noemberi 07, 2012
  GEO175976
  vamecadineb bavSvebs I dan V klasis CaTvliT yvela saganSi (ucxo enis garda). dro SeuzRudavia, saWiriebisamebr. maqvs bavSvebTan urTierTobis gamocdileba 574-77-74-52 sofo.
 • movamzadeb yvela saganaSi

  movamzadeb yvela saganaSi

  noemberi 07, 2012
  GEO174703
  movamzadeb bavSvebs yvela saganSi an marto matematikaSi, kviraSi 2 dan 5 dRemde, SesaZlebelia ojaxSi ori bavsvis momzadebac, maqvs gamocdileba.
 • vamzadeb m a T e m a t i k a S i maRal doneze

  vamzadeb m a T e m a t i k a S i maRal doneze

  noemberi 06, 2012
  GEO175938
  vamzadeb maTematikaSi skolis da damatebiTi saxelmZRvaneoloebis gamoyenebiT, binaze misvliT. gakveTilis xangrZlivoba 1,5saaTi,fasi 10-12lari.
 • movamzadeb bavSvebs

  movamzadeb bavSvebs

  noemberi 06, 2012
  GEO175930
  movamzadebT bavSvebs maTematikaSi,qarTul enasa da literaturaSi iv,javaxiSvilis universitetis kursdamTavrebulebi.gvaqvs praqtika Sesabamis sferoSi,vmuSaobdi skolaSi,SesaZlebelia binaze misvla.mecadineobis ganrigze da faszec SevTanxmdebiT
 • germanuli ena

  germanuli ena

  noemberi 06, 2012
  GEO167931
  Sevaswavli germanul enas skolis moswavleebs,abiturientebs,studentebs,germaniaSi wasvlis nebismier msurvels, agreTve goeTes saserTifikato gamocdebis Cabarebis msurvelebs yvela safexurSi A1-A4, B1, B2, ONDAF,TESTDAF.
 • movamzadeb istoriaSi

  movamzadeb istoriaSi

  noemberi 06, 2012
  GEO175870
  movamzadeb istoriaSi moswavleebs da abiturientebs SeRavaTian fasad.SesaZlebelia binaze misvlac.maka
 • vamzadeb inglisurSi saxlSi misvliT

  vamzadeb inglisurSi saxlSi misvliT

  noemberi 06, 2012
  GEO175786
  movamzadeb nebismier msurvels inglisur enaSi, saxlsi misvliT.fasi 70 lari.damikavSirdiT (mari)
 • movamzadeb inglisurSi
  50lari

  movamzadeb inglisurSi

  noemberi 06, 2012
  GEO175740
  damTavrebuli maqvs iv.javaxiSvilis sax. saxelmwifo universiteti ,profesiiT var anglisti. maqvs bavSvebTan muSaobis gamocdileba da Sevaswavli inglisur enas safuZvlianad,SeRavaTian fasebSi. 8 gakveTili 50-70 lari. binaze misvliT. ana
 • movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi umaRles doneze
  movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi umaRles doneze. var gamocdili repetitori. SesaZlebelia binaze misvliT. tel:598682429. fasi 45 lari
 • movamzadeb skolis moswavleebs qimiaSi, fizikasa da boilogiaSi
  var javaxiSvilis zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis studenti biologiiis mimarTulebiT skola damTavrebuli maqvs oqroe medalze. movamzadeb moswavleebs sabunebismetyvelo sagmebSi survilis SemTxvevaSi yvela saganSi. maqvs bavSvebTan muSaobis ...
 • vaswavli !

  vaswavli !

  noemberi 06, 2012
  GEO172249
  gamocdili pedagogi amzadebs moswavleebs, abiturientebs da nebismieri asakis msurvelebs rusul enaSi, individualuri programebiT. SesaZlebelia saxlSi misvlac. maqvs pedagogad muSaobis mravalwliani staJi.
 • movamzadeb skolis moswavleebs yvela saganSi

  movamzadeb skolis moswavleebs yvela saganSi

  noemberi 06, 2012
  GEO172645
  movamzadeb skolis pirveli-merve klasis moswavleebs yvela saganSi. var fsiqologiis fakultetis damamTavrebeli kursis studenti da vflob moswavleebisTvis swavlebis strategiebs. SemiZlia gadavalaxvino moswavleebs swavlaSi arsebuli sirTuleebi maT SesaZleblobebze, ...
 • inglisuri ena

  inglisuri ena

  noemberi 06, 2012
  GEO169955
  inglisuri enis specialisti Sevaswavli inglisur enas nebisieri asakis msurvels, Tanamedrove meTodebiTa da individualuri programis SerCeviT. programaSi Sedis rogorc testuri da sasaubro aseve video da audio aqtovobebi. gakveTilis xangrZlivoba 1.30-2 sT
 • Sevaswavli!

  Sevaswavli!

  noemberi 06, 2012
  GEO175600
  kompiuters saofise programebs. individualurad maRal doneze, aseve SesaZlebelia binaze misvliTac, gaicema orenovani sertifikati qarTul - inglisuri.
 • Seviswavli rusul enasa da literaturas
  40lari

  Seviswavli rusul enasa da literaturas

  noemberi 06, 2012
  GEO175495
  gamarjoba, minda viswavlo rusuli ena, var studenti. gamomexmaureT 598666990 marikuna
 • germanuli ena
  80lari

  germanuli ena

  noemberi 06, 2012
  GEO158718
  movamzadeb germanuli enis Seswavlis msurvelebs, aseve Start Deutsch-is gamocdisTvis mosamzadeblad. var germanisti ( magistri), maqvs C1 Goethe Zertifiakt da gavlili maqvs Goethe-Institutis kursebi da aseve gamocdileba germaniaSi. fasi 70-80 lari; maka ...
 • vaswavli

  vaswavli

  noemberi 05, 2012
  GEO175456
  vaswavli yvela sagans xarisxianad. var meoTxe kursis,filologiis fakultetis studenti.skola davamTavre oqros medalze.
 • movamzadeb qarTulsa da inglisurSi

  movamzadeb qarTulsa da inglisurSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175452
  nebismieri klasis moswavles. orive sagani erTad 100 lari,cal-calke 60. aseve SemiZlia vamecadino sxva nebismier saganSi. binaze misvliT.naTia
 • movamzadeb rusul enaSi
  65lari

  movamzadeb rusul enaSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175398
  movamzadeb msurvelebs rusul enaSi,gaxlavarT gamocdili da staJiani pedagogi
 • "karmeni" axal tarifebs gTavazobT

  "karmeni" axal tarifebs gTavazobT

  noemberi 05, 2012
  GEO175347
  espanuri enisa da kulturis centri "karmeni" axal da mravalferovan satarifo sistemas gTavazobT. centris axali SemoTavazeba absoluturad Tqvens ganrigsa da biujetzea morgebuli. 1. jgufuri mecadineoba (kviraSi 3 dRe)- 135 lari. 2. individualuri mecadineoba ...
 • maTematika,unarebi

  maTematika,unarebi

  noemberi 05, 2012
  GEO175344
  vamzadeb moswavleebs,aseve abiturientebs maTematikasa da zogad unarebSi binaze misvliT.fasi SeTanxmebiT.tel:593 273 183,2 27 51 32.
 • rusuli ena da literatura

  rusuli ena da literatura

  noemberi 05, 2012
  GEO175343
  vamzadeb moswavleebs,abiturientebs rusul enaSi,SesaZlebelia binaze misvla.tel:.2 275132
 • vaswavli

  vaswavli

  noemberi 05, 2012
  GEO175338
  vaswavli inglisur enasa da literaturas skolis moswavleebs.
 • saswavlo centri " vista"

  saswavlo centri " vista"

  noemberi 05, 2012
  GEO175283
  saswavlo centri Vista acxadebs nebismieri asakis msurvelTa miRebas inglisuri, germanuli, rusuli, franguli, Turquli, italiuri, Cinuri, iaponuri, berZnuli enebis Semswavlel kursebze. centri aseve gTavazobT rogorc zogadi inglisuri enis (yvela done), aseve ...
 • vamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  vamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175236
  vamzadeb skolis moswavleebs inglisur enasa da maTematikaSi, maRal doneze. vmuSaob erT erT saministroSi da drois faqtoridan gamomdinare miReba SemiZlia; samuSao dReebSi-7ze da gvian, SabaT-kvira nebismier dros (SesaZlebelia adgilze misvla) msurvelebi damikavSirdiT ...
 • maTematika
  65lari

  maTematika

  noemberi 05, 2012
  GEO175254
  movamzadeb maTematikaSi skolis moswavleebs, kviraSi samjer, fasi TveSi 65 lari. var gamocdili specialisti. tel: 232-36-59, mob: 551-55-00-25, 598747532
 • maTematika
  65lari

  maTematika

  noemberi 05, 2012
  GEO175262
  movamzadeb skolis moswavleebs maTematikaSi, kviraSi samjer, fasi TveSI 65 lari. var gamocdili specialisti. tel: 232-36-59. mob: 551-55-00-25, 598-74-75-32
 • movamzadeb inglisur enasa da literaturaSi
  60lari

  movamzadeb inglisur enasa da literaturaSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175149
  skolis moswavleebs binaze misvliT vake-saburTalos teritoriaze.var inglisuri enis filologi da Sesabamisi gamocdilebac maqvs.
 • vaswavli inglisur enas umaRles doneze Tanamedrove meTodebiT
  vaswavli inglisur enas umaRles doneze Tanamedrove meTodebiT 11 wlidan nebismieri asakis msurvels. vswavlobdi amerikaSi ori weli, davamTavre ”kavkasiis biznesis skola”. mecadineoba iqneba kviraSi ori dRe saaT naxevris ganmavlobaSi: gramatika, leqsika, ...
 • movamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  movamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175111
  movamzadeba skolis moswavleebs inglisursa da maTematikaSi, maRal doneze. vmuSaob erT erT saministroSi da Sesabamisad miReba SemiZlia; samuSao dReebSi - 7sT-ze da gvian, SabaT kviras nebismier dros
 • movamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  movamzadeb inglisursa da maTematikaSi

  noemberi 05, 2012
  GEO175116
  movamzadeb skolis moswavleebs inglisur enasa da maTematikaSi, maRal doneze. maqvs kargi samuSao gamocdileba, amJamad vmuSaob erT erT saministroSi da drois faqtoridan gamomdinare, miReba SemiZlia 7-ze an gvian samuSao saaTebSi da SabaT kvira nebismier ...
 • vamecadineb
  150lari

  vamecadineb

  noemberi 05, 2012
  GEO175063
  meore cvlis mowavleebs vamecadineb yvela saganSi.var studenti, am sferoSi gamocdili
 • movamzadeb inglisur enaSi!
  120lari

  movamzadeb inglisur enaSi!

  noemberi 05, 2012
  GEO175087
  var ilias sax. universitetis me-4 kursis studenti.vswavlob anglistikas.movamzadeb dawyebiT da saSualo safexuris moswavleebs inglisur enasa da literaturaSi binaze misvliT.
 • movamzadeb

  movamzadeb

  noemberi 05, 2012
  GEO175061
  humanitarul sagnebSi nebismieri klasis moswavles,
 • momzadeba skolis gamocdebisaTvis

  momzadeba skolis gamocdebisaTvis

  noemberi 04, 2012
  GEO175007
  profesori, nebismieri saxis gamocdebisTvis, erTdroulad, Zirfesvianad moamzadebs skolis moswavleebs, abiturientebs, maTematikaSi, fizikaSi, zogadi unar-Cvevebis orive nawilSi da rusulSi, rogorc ucxo enaSi. mecadineoba qarTul da rusul enebze