mamakacis zamTris fexsacmeli
40lari

mamakacis zamTris fexsacmeli

ianvari 19, 2013
GEO204302
gamowerilia germaniidan. zoma arasworad mivuTiTeT da amitom vyidiT(aweria 42 magram ufro midis 41ze). aris wyalgaumtari.
sulmTlad axalia Tavisive yuTiT da celofnebiT. vyidi TiTqmis mesamed fasad rac damijda.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1161 - 1200 sul 1544
 • keti All Star /Converse
  80lari

  keti All Star /Converse

  Tebervali 11, 2013
  GEO215469
  iyideba Converse -is axali ketebi. midis zomaze 37 -38. CemTvis gamoviwere da didi momivida. aq maRaziaSi 180 lari Rirs.
 • iyideba qalis sacvali Electric Lingerie
  55lari

  iyideba qalis sacvali Electric Lingerie

  Tebervali 08, 2013
  GEO214396
  iyideba qalis sacvali Electric Lingerie.
 • sazeimo formebi kabebi.

  sazeimo formebi kabebi.

  Tebervali 05, 2013
  GEO212335
  iyideba sazeimo formebi ,kabebi da bevri saintereso ram daaxloebiT75 cali.yvela erTad .SegiZliaT iyidoT da daiwyoT gaqiraveba. karg mdgomareobaSi.
 • qurTuki
  100lari

  qurTuki

  ianvari 31, 2013
  GEO209646
  iyideba Savi tyavis qurTuki,aris idealur mdgomareobaSi
 • qurTuki
  80lari

  qurTuki

  ianvari 31, 2013
  GEO209650
  Camotanilia ruseTidan, aris karg mdgomareobaSi.
 • Sarvalkostumi
  90lari

  Sarvalkostumi

  ianvari 31, 2013
  GEO209652
  Savi Sarvalkostumi , aris idealur mdgomareobaSi. zoma 54
 • manto
  80lari

  manto

  ianvari 31, 2013
  GEO209654
  Savi mokle manto, idealur mdgomareobaSi
 • qurTuki
  40lari

  qurTuki

  ianvari 30, 2013
  GEO209653
  aris karg mdgomareobaSi.
 • kalis tansazmeli
  90lari

  kalis tansazmeli

  ianvari 30, 2013
  GEO209357
  zenskie tufli s germanii pramaja dostavka na dom s pochtai DHL, razmeri ot 36 do 41 est mnogo drugix variantof tuflei dla zenshin po prosbe mogu vislat fotki dla optovix pokupatelei sdelaju skitku
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  ianvari 28, 2013
  GEO208658
  zoma – 39.5 , sigane – saSualo
 • bavSvis sportuli miqi maus
  50lari

  bavSvis sportuli miqi maus

  ianvari 26, 2013
  GEO207771
  vyidi bavSvis sportuli miqi maus zomebi 6 - 23 Tvemde gagzavna germaniidad dhl pirdapir saxlamde garda sportulebs gvaqvs kurtkebi polzunkebi maikebi firma disnei leind
 • iyideba minimenis baTinki
  50lari

  iyideba minimenis baTinki

  ianvari 26, 2013
  GEO207586
  aris erTi wlis naxmari ,karg mdgomareobaSi
 • meoradi fuTebi germaniidan 1kg 10 lari
  10lari

  meoradi fuTebi germaniidan 1kg 10 lari

  ianvari 25, 2013
  GEO207009
  Sereuli fuTebi germaniidan,Zalian iafad
 • daTbiluli qurTuki
  45lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206934
  franguli warmoebis umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki kapiSoniT. elva aris sayelomde
 • daTbiluli qurTuki
  45lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206940
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki kapiSoniT. elva aris sayelomde
 • daTbiluli qurTuki
  80lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206941
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki ormagi elviT da kapiSoniT
 • daTbiluli qurTuki sami erTSi
  120lari

  daTbiluli qurTuki sami erTSi

  ianvari 25, 2013
  GEO206944
  msunTqavi safariT, germetuli nakerebiT, wyalgaumtari, ormagi elviT, kapiSoniT, mosaxsneli mikro sawmisis qurTuki. damzadebulia safrangeTSi
 • maisuri
  5lari

  maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206947
  umaRlesi xarixsis maisurebi sxvadasxva feris. 100% bamba.
 • polos maisuri
  20lari

  polos maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206949
  polos maisuri safrangeTidan. 100% bamba
 • iyideba zamTris fexsacmeli
  70lari

  iyideba zamTris fexsacmeli

  ianvari 24, 2013
  GEO190779
  iyideba kacis zamTris fexsacmeli 44 zoma, yavisferi tyavis, Tasmebze, sqelZiriani, Cafenili aqvs sufilatori. Camotanilia inglisidan. fasi 80 lari. 592 850 845.
 • karakulis Suba
  250lari

  karakulis Suba

  ianvari 24, 2013
  GEO206564
  vyidi karakulis grZel Subas,250 larad karg mdgomareobaSi
 • iyideba qalis tansacmeli

  iyideba qalis tansacmeli

  ianvari 23, 2013
  GEO205870
  zoma 44 - 46, 568503097
 • iyideba qalis tansacmeli

  iyideba qalis tansacmeli

  ianvari 23, 2013
  GEO205873
  zoma 44-46, ( 568503097)
 • iyideba maRali xarisxis bewveuli: nutria, kverna, norka
  iyideba bewveuli: 1) nutria (8 cali) _ 1 calis fasia 50 lari; 2) kverna (3 cali) _ 1 calis fasia 100 lari; 3) norkis (Salevoi) sayelo (2 cali) _ 1 calis fasia 100 lari; 4) norka (patara) (4 cali) _ 1 calis fasia 80 lari. kontaqti: 570 50 18 53
 • saswrafod iyideba norkis qurqi.
  2 000$ 3 260lari

  saswrafod iyideba norkis qurqi.

  ianvari 22, 2013
  GEO205806
  iyideba: berZnuli axali qurqi, norkis zurgis naWrebiT, Tavisi pasportiT. sawyisi fasi 2000$.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205782
  karg mdgomareobaSi. cota daklebac SeiZleba.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205784
  karg mdgomareobaSi.fasis daklebac SeiZleba
 • naturaluri tyavis fexsacmeli
  300lari

  naturaluri tyavis fexsacmeli

  ianvari 22, 2013
  GEO205523
  Florsheim-is maRali xarisxis cxenis tyavis mamakacis zamTris fexsacmeli. 46 zoma (amerikuli12), muqi yavisferi, SeZenilia amerikaSi. kontaqti: 597 18 23 08.
 • baTinkebi
  39€ 89.70lari

  baTinkebi

  ianvari 21, 2013
  GEO204901
  baTinkebis farTo asortimenti. gamoiwereT da dazogeT.miReba 3.5 dReSi.
 • karg mdgomareobaSi .
  30lari

  karg mdgomareobaSi .

  ianvari 21, 2013
  GEO204910
  gamogzavnilia italidan .
 • sul axali kargi CanTa .
  50lari

  sul axali kargi CanTa .

  ianvari 21, 2013
  GEO204911
  gamogzavnilia italiidan .
 • iyideba gogos qurTuki
  50lari

  iyideba gogos qurTuki

  ianvari 20, 2013
  GEO204662
  iyideba JUNKER-is firmis gogos qurTuki muqi Waobisferi,zoma M, Camotanilia amerikidan. aris msubuqi, Zalian Tbili da komfortuli. me mokle maqvs da ver movixdine. vyidi Zalian iafad, fasi 50 lari.
 • iyideba
  150lari

  iyideba

  ianvari 20, 2013
  GEO204557
  iyideba saukeTeso xarisxis, Tanamedrove modelis tyavis Sarvali 38-40 zoma.
 • bavSvis qudebi
  10lari

  bavSvis qudebi

  ianvari 16, 2013
  GEO202848
  vqsov qudebs, ZiriTadaT gogonebisTvis, miviReb SekveTebs an Cavabareb maRaziebSi. msurvelebi damikavSirdiT: 555 42 54 83
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  ianvari 16, 2013
  GEO202861
  vaqiraveb saqorwilo kabas,mxolod erTxel aris Cacmuli.fasi SeTanxmebiT
 • iyideba norkis qurqi
  600€ 1 380lari

  iyideba norkis qurqi

  ianvari 15, 2013
  GEO202508
  vyidi norkis qurqs kanadurs .aris muxlamde zemodan daSvebuli.pasi 600evro
 • iyideba lakostes fexsacmeli
  230lari

  iyideba lakostes fexsacmeli

  ianvari 12, 2013
  GEO201247
  iyideba lakostes brendis mamakacis Savi tyavis fexsacmeli,zoma 41,fasi 230lari,tel:577765611
 • iyideba
  250lari

  iyideba

  ianvari 12, 2013
  GEO201246
  iyideba kelvin kleinis tyavis Savi feris daTbiluli qalis Ceqma,zoma 37.fasi 250lari tel:577765611
 • bewvis qurqi qudiT
  550lari

  bewvis qurqi qudiT

  ianvari 12, 2013
  GEO201201
  iyideba naturaluri bewvis mokle qurqi qudiT -550 larad zoma-45-48