mamakacis zamTris fexsacmeli
40lari

mamakacis zamTris fexsacmeli

ianvari 19, 2013
GEO204302
gamowerilia germaniidan. zoma arasworad mivuTiTeT da amitom vyidiT(aweria 42 magram ufro midis 41ze). aris wyalgaumtari.
sulmTlad axalia Tavisive yuTiT da celofnebiT. vyidi TiTqmis mesamed fasad rac damijda.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1281 - 1320 sul 1645
 • daTbiluli qurTuki
  45lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206940
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki kapiSoniT. elva aris sayelomde
 • daTbiluli qurTuki
  80lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206941
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki ormagi elviT da kapiSoniT
 • daTbiluli qurTuki sami erTSi
  120lari

  daTbiluli qurTuki sami erTSi

  ianvari 25, 2013
  GEO206944
  msunTqavi safariT, germetuli nakerebiT, wyalgaumtari, ormagi elviT, kapiSoniT, mosaxsneli mikro sawmisis qurTuki. damzadebulia safrangeTSi
 • maisuri
  5lari

  maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206947
  umaRlesi xarixsis maisurebi sxvadasxva feris. 100% bamba.
 • polos maisuri
  20lari

  polos maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206949
  polos maisuri safrangeTidan. 100% bamba
 • iyideba zamTris fexsacmeli
  70lari

  iyideba zamTris fexsacmeli

  ianvari 24, 2013
  GEO190779
  iyideba kacis zamTris fexsacmeli 44 zoma, yavisferi tyavis, Tasmebze, sqelZiriani, Cafenili aqvs sufilatori. Camotanilia inglisidan. fasi 80 lari. 592 850 845.
 • karakulis Suba
  250lari

  karakulis Suba

  ianvari 24, 2013
  GEO206564
  vyidi karakulis grZel Subas,250 larad karg mdgomareobaSi
 • iyideba qalis tansacmeli

  iyideba qalis tansacmeli

  ianvari 23, 2013
  GEO205870
  zoma 44 - 46, 568503097
 • iyideba qalis tansacmeli

  iyideba qalis tansacmeli

  ianvari 23, 2013
  GEO205873
  zoma 44-46, ( 568503097)
 • iyideba maRali xarisxis bewveuli: nutria, kverna, norka
  iyideba bewveuli: 1) nutria (8 cali) _ 1 calis fasia 50 lari; 2) kverna (3 cali) _ 1 calis fasia 100 lari; 3) norkis (Salevoi) sayelo (2 cali) _ 1 calis fasia 100 lari; 4) norka (patara) (4 cali) _ 1 calis fasia 80 lari. kontaqti: 570 50 18 53
 • saswrafod iyideba norkis qurqi.
  2 000$ 3 260lari

  saswrafod iyideba norkis qurqi.

  ianvari 22, 2013
  GEO205806
  iyideba: berZnuli axali qurqi, norkis zurgis naWrebiT, Tavisi pasportiT. sawyisi fasi 2000$.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205782
  karg mdgomareobaSi. cota daklebac SeiZleba.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205784
  karg mdgomareobaSi.fasis daklebac SeiZleba
 • baTinkebi
  39€ 89.70lari

  baTinkebi

  ianvari 21, 2013
  GEO204901
  baTinkebis farTo asortimenti. gamoiwereT da dazogeT.miReba 3.5 dReSi.
 • karg mdgomareobaSi .
  30lari

  karg mdgomareobaSi .

  ianvari 21, 2013
  GEO204910
  gamogzavnilia italidan .
 • sul axali kargi CanTa .
  50lari

  sul axali kargi CanTa .

  ianvari 21, 2013
  GEO204911
  gamogzavnilia italiidan .
 • iyideba gogos qurTuki
  50lari

  iyideba gogos qurTuki

  ianvari 20, 2013
  GEO204662
  iyideba JUNKER-is firmis gogos qurTuki muqi Waobisferi,zoma M, Camotanilia amerikidan. aris msubuqi, Zalian Tbili da komfortuli. me mokle maqvs da ver movixdine. vyidi Zalian iafad, fasi 50 lari.
 • iyideba
  150lari

  iyideba

  ianvari 20, 2013
  GEO204557
  iyideba saukeTeso xarisxis, Tanamedrove modelis tyavis Sarvali 38-40 zoma.
 • bavSvis qudebi
  10lari

  bavSvis qudebi

  ianvari 16, 2013
  GEO202848
  vqsov qudebs, ZiriTadaT gogonebisTvis, miviReb SekveTebs an Cavabareb maRaziebSi. msurvelebi damikavSirdiT: 555 42 54 83
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  ianvari 16, 2013
  GEO202861
  vaqiraveb saqorwilo kabas,mxolod erTxel aris Cacmuli.fasi SeTanxmebiT
 • iyideba norkis qurqi
  600€ 1 380lari

  iyideba norkis qurqi

  ianvari 15, 2013
  GEO202508
  vyidi norkis qurqs kanadurs .aris muxlamde zemodan daSvebuli.pasi 600evro
 • iyideba lakostes fexsacmeli
  230lari

  iyideba lakostes fexsacmeli

  ianvari 12, 2013
  GEO201247
  iyideba lakostes brendis mamakacis Savi tyavis fexsacmeli,zoma 41,fasi 230lari,tel:577765611
 • iyideba
  250lari

  iyideba

  ianvari 12, 2013
  GEO201246
  iyideba kelvin kleinis tyavis Savi feris daTbiluli qalis Ceqma,zoma 37.fasi 250lari tel:577765611
 • bewvis qurqi qudiT
  550lari

  bewvis qurqi qudiT

  ianvari 12, 2013
  GEO201201
  iyideba naturaluri bewvis mokle qurqi qudiT -550 larad zoma-45-48
 • axali,sufTa tyavis 37 zoma germaniidan
  95lari

  axali,sufTa tyavis 37 zoma germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200608
  sul axalia,aweria 37 ,magram me didi maqvs.zoma midis 38-ze da ara 37-ze. Signidan aris daTbiluli Camotanili maqvs piradad me germaniidan 568 928309
 • axali ,Zalian Tbili Tovlis Ceqma germaniidan
  130lari

  axali ,Zalian Tbili Tovlis Ceqma germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200606
  es aris Tovlis fexsacmeli,romelSic fexi yovelTvis Tbilad da mSralad geqnebaT.aris msubuqi da sasiamovno satarebeli.maqvs ori da amitom erTs vyidi ,radgan ori ar mjirdeba.Camotanilia germaniidan.aris Caucmeli,sul axali.zoma aweria 41-43,aseT Ceqmebs yovelTvis ...
 • espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40
  140lari

  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200598
  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40 568 928309
 • axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40
  160lari

  axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200599
  Zalian Tbili Ceqma,exla rom modaSia iseTi bewvis,bewvi aris namdvili da ara xelovnuri.praktikul da ucxo Zirebze.Camovitane germaniidan,maqvs sakmarisze bevri fexsacmeli da amitom vyidi,es fexsacmeli aris axali ar Camicvams arasodes.zoma 40
 • axali,39 zoma,germaniidan
  150lari

  axali,39 zoma,germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200600
  Zalian Tanamdrove Ceqma.zoma 39,Camonatilia germaniidan,cobili brendi graceland, deichmann-is maRaziidan.muqi ruxisferia-
 • axali,Tbili Ceqma 39 zoma
  70lari

  axali,Tbili Ceqma 39 zoma

  ianvari 11, 2013
  GEO200596
  Tanamedrove da Tbili Ceqma,sul axali,zoma 39.germanulebi 568 928309
 • shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli
  90lari

  shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli

  ianvari 10, 2013
  GEO200019
  Gamarjobat,gtavazobt sxvadasxva brendis tasacmels,pexsacmels (qalis)dabal pasebshi ,es yvelaperi shegidzlia naxot tbilishi damikavshirdit am nomerze (597702080 :Tamuna )
 • iyideba norkis Suba
  3 000lari

  iyideba norkis Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199104
  iyideba rusuli axali norkis Suba
 • norki Suba
  2 000lari

  norki Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199114
  iyideba 2000larad norkis rusuli Suba axalia!
 • Sarfi
  50lari

  Sarfi

  ianvari 07, 2013
  GEO198823
  iyideba safirmo brendis luis vitonis Zalian kargi xarisxis Sarfi damikavSirdiT mxolod am nomerze 551 59 20 10 am nomerze nu d a m i k a v S i r d e b i T > 595 77 02 58
 • Nike Elastico amerikuli zoma 43
  90lari

  Nike Elastico amerikuli zoma 43

  ianvari 07, 2013
  GEO198808
  amerikuli NIKE amazonidan cota patara momivida da vyidi zoma 42-43
 • PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
  80lari

  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2

  ianvari 07, 2013
  GEO198810
  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
 • TeTreuli evropidan
  200lari

  TeTreuli evropidan

  ianvari 05, 2013
  GEO198212
  iyideba Tanamedrove stilis safirmo brendebis TeTreuli da sufrebi(evropidan) damikavSirdiT mxolod skaipis an feisbukis saSualebiT skyp adres> levani.naresheli facebook adres> levani naresheli damitoveT Setyobineba an momwereT piradSi
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ianvari 04, 2013
  GEO197747
  iyideba ALDO_ s firmis, qalis Savi fexsacmeli, 40zoma. fasi 100lari. amzonze nayidi
 • cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis
  340lari

  cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis

  ianvari 02, 2013
  GEO197352
  internetiT maq nayidi da ufro iafad vyidi, vidre viyide, axalia, tyavisaa 37.5-38 zomaa da fasze SeiZleba dalaparakeba