mamakacis zamTris fexsacmeli
40lari

mamakacis zamTris fexsacmeli

ianvari 19, 2013
GEO204302
gamowerilia germaniidan. zoma arasworad mivuTiTeT da amitom vyidiT(aweria 42 magram ufro midis 41ze). aris wyalgaumtari.
sulmTlad axalia Tavisive yuTiT da celofnebiT. vyidi TiTqmis mesamed fasad rac damijda.
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • Tqveni reklama an gancxadeba aq