qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi

qiravdeba sacxovrebeli farTi

seqtemberi 16, 2013
GEO304005
qiravdeba bina qalaqis centralur ubanSi.mis.gorgilaZis q.#1 (cirkis mopirdapire mxares) 95 kv.m. axalgaremontebuli komfortuli bina,centraluri gaTbobiT. tel:593570817, fasi
900 $.
kontaqti :
 • farTobi : 95m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 19081 - 19120 sul 21881
 • qiravdeba 1 oTaxiani bina

  qiravdeba 1 oTaxiani bina

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305094
  qiravdeba 1 oTaxiani bina tyviavis quCaze, sveli wertiliT, fanjrebiT fasi:170 lari
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina

  qiravdeba 2 oTaxiani bina

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305087
  qiravdeba 2 oTaxiani izolirebuli bina 55kv/m avejiT, b/a, fasi:350 larsi. tel:295 75 80,591 227 335
 • qiravdeba bina
  600$ 978lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305129
  qiravdeba bina veraze, fiqris goraze, veriko anjafariZisN10, or-sarTuliani saxlis maRal beletaJze, yvelanairad keTilmowyobili, remontiT, farexiT, patara ezoTi da manqanis gasarecxi mowyobilobiT. fasi 600$. tel: 2 51 0757/ 568 416861 an 599447476 daTo
 • qiravdeba 2 oTaxiani
  800$ 1 304lari

  qiravdeba 2 oTaxiani

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305126
  2-oTaxiani, 100 kv.m. 2(11) sportis sasaxlis ukan, evroremontiT, 1-izolirebuli saZinebliT, 1- aivaniT, c/gaTbobiT, kondencioneriT, ucxovrebeli. fasi: 800 $ tel: 592779001
 • giravdeba kerZo saxli
  35$ 57.05lari

  giravdeba kerZo saxli

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305121
  d.aRmaSenebli ZeglTan.130kv.m, 700kv.m ezoTI,SemoRobili, rkinis kariT, gazi,deni, telefoni,interneti,saxls aqvs rkinis kari, Sida da gare sveli wertilebi, ezoSi aris fanCaturi,
 • saswrafod vaqiraveb binas nucubiZis dasawyisSi
  600$ 978lari

  saswrafod vaqiraveb binas nucubiZis dasawyisSi

  seqtemberi 18, 2013
  GEO305118
  saswrafod vaqiraveb axalgaremontebul binas nucubiZis quCa 9a-Si, erTi saZinebeli sagarderobo oTaxiT, misaRebi da samzareulo erTad , axali avejiT da axli teqnikiT, c/g-iT, didi aivniT, fasi 600$
 • binis gaqiraveba
  400lari

  binis gaqiraveba

  seqtemberi 18, 2013
  GEO304958
  qiravdeba oroTaxiani sufTa bina lojiT, rkinis kariT, parketiT, CaSenebuli karadebiT, cxeli wyliT, bunebrivi airiT. abazana da samzareulo kafel-metlaxSi. bina aris carieli.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304926
  qiravdeba patara kerZo saxli izolirebuli ezoTi diasaxlisis gareSe
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina. Zvel baTumSi.

  qiravdeba 2 oTaxiani bina. Zvel baTumSi.

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304891
  qiravdeba 2 oTaxiani bina.
 • qiravdeba bina pekinze
  500lari

  qiravdeba bina pekinze

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304880
  qiravdeba oroTaxiani, axalgaremontebuli bina avejiT, sveli weTilebiT, lamazi xediT. misamarTi: pekinis #41a, 13-e sarTuli. lifti muSaobs. tel: 593 618 613, 568 644 672.
 • gaqiraveba
  600€ 1 380lari

  gaqiraveba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304842
  qiravdeba dupleqsis tipis bina,individualuri samzareulo da sveli wertilebiT,metaloplastmasis fanjrebi,interneti,televizia,telefoni.(sasurvelia studentebi)
 • saswrafod qiravdeba bina diRmis masivSi 4 kvartalSi.
  600lari

  saswrafod qiravdeba bina diRmis masivSi 4 kvartalSi.

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304839
  2 oTaxiani keTil mowyobili bina. yvelanairi avejiT. sarecxi manqana, gasqura, macivari, kondincioneri. civi da cxeli cyali mudmivad. 571 01 55 00 ana.
 • qiravdeba
  2 000$ 3 260lari

  qiravdeba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304791
  qiravdeba 3 oTaxiani 90 kvm. farTi. rusTavelze, mtawmindaze besikis q.N9-Si. saofised da nebismieri saqmianobisTvis. quCidan SesasvleliT. fasi 2000 $. tel : 599-47-77-68; 2-92-03-85
 • qiravdeba
  40lari

  qiravdeba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304787
  metro avlabarTan dRiurad qiravdeba 1 oTaxiani izolirebuli bina quCidan damoukidebeli SesasvleliT. fasi 1 dRe 30-40 lari. tel: 568-99-81-99 ; 555-79-90-38. stumrebis miReba nebismier dros.
 • qiravdeba saofise farTi quTaisSi

  qiravdeba saofise farTi quTaisSi

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304778
  qiravdeba saofise farTi quTaisSi, avtomSeneblis 43e-Si(pirveli praxadnois mopirdapire mxares), gzis piras, Weris simaRle 4,5 metri, SesaZlebelia farTis SigniT gatixvra or sarTulze, aluminis vitraJiT, remonti Tqveni survilisamebr, gamodgeba bankisTvis, ...
 • qiravdeba bina
  400$ 652lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304759
  qiravdeba 3 oTaxiani bina gorgilaZis quCaze 400$ 555362453
 • qiravdeba 120kvm. axalaSenebul saxlSi, evro remontiT, ucxovrebeli. 3(14) sarT, aivniT, izolirebuli
  qiravdeba 120kvm. axalaSenebul saxlSi, evro remontiT, ucxovrebeli. 3(14) sarT, aivniT, izolirebuli samzareuloTi, samzareulos garnituriT, 3 saZinebliT, avejiT an uavejod, ( Semovitan embavudis avejs moTxovnis Sesabamisad). centraluri gaTbobiT, metalos ...
 • qiravdeba bina
  250$ 407.50lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304664
  qiravdeba bina Zvel baTumSi meore sarTulze dagvikavSirdiT 574 27 36 63 250 dolarad
 • qiravdeba saofise Senoba

  qiravdeba saofise Senoba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304658
  2013 wlis 1 oqtombridan qiravdeba vakeSi, yifSiZis quCaze, centralur adgilas kuTxis 4 sarTuliani saxli, pirveli sarTuli naxevrad sardafis tipisaa. Senoba amJamad mowyobilia saofise farTad. Senobas ukana mxares gaaCnia keTilmowyobili ezo, saidanac SesaZlebelia ...
 • varkeTilSi qiravdeba 1/5 bina
  450lari

  varkeTilSi qiravdeba 1/5 bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304517
  varkeTilis 2 m/r qiravdeba 1/5 Cexuri proeqtis bina. bina aris evro remontiT avejiT da teqnikiT. sarTuli 1. fasi 450 lari telefoni 593 385110
 • vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304575
  vaqiraveb oTaxs sakuTar saxlSi evro remontiT mxolod student gogonebze zRvidan 200 metrSi fasi SeTanxmebiT. dro SeuzRudavi. internetiT yovelgvari komfortiT
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304410
  qiravdeba bina avejiT qvemofoniWalaSi, gaCerebasTan maRazia ,lebo"-s gverdiT ,liberTi banki"-s korpusSi (rusT.gzat. #19 k-4) 591 23 96 69 599 16 80 57
 • bina 800$
  800$ 1 304lari

  bina 800$

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304397
  3 oTaxiani bina evro-remontiT. 2 saZinebeli, samzareulo, zala, saabazano vana-tualeti, kondecioneri, aivani, sarecximanqana, interneti, zRvis xedi samzareulodan. misamarTi: Zveli baTumi quTaisis 5 bankis pirdapir. telefoni: 593 40 42 43 ikiTxeT irma.
 • uZravi qonebis gaqiraveba

  uZravi qonebis gaqiraveba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304384
  vaqiraveb keTilmowyobili 3-oTaxiani binis erT oTaxs 2 student gogonaze tel;2360883
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304364
  qiaravdeba avWalaSi nugeSis ofisis mopirdapire mxares erToTaxiani garemontebuli bina 1(2) fasi SeTanxmebiT. iformaciisaTvis dagvikavSirdiT nomerze 595500352
 • axalgaremontebuli bina zRvis xediT,iusticiis saxlTan axlos
  500lari

  axalgaremontebuli bina zRvis xediT,iusticiis saxlTan axlos

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304357
  vaqiraveb 2 oTaxian,axalgaremontebul binas. gldanis proeqti,maRlivi 1 sarTuli 9 sarTulian korpusSi.
 • veweb saxls 200laramde

  veweb saxls 200laramde

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304325
  var stutenTi veweb 1 oTximraval oTaxian saxlSi.mniSvnelobaaraa oTaxi iyos kerwo an binaSi.unda iyos metrosTan axlos.mamzareuloba saxlis ufrosma unda gaageTos.var biji
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304311
  vaqiraveb or sarTuliani saxlis pirvel sarTuls zugdidis centrSi.bunebrivi airiT, cxeli wyliT gaTbobiT, buxriT.internetiT. macivriT,sarecxi manqaniT, avtosadgomiT .avejiT.fasi dgeSi 50 lari.damikavSirdiT 599906868; 574513131;221384 dinara
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304306
  movemsaxurebi mikro avtobusiT rogorc kerZo pirebs aseve kompaniebsac, marSutka aris 17 kaciani . 557077733 Tamazi
 • qiravdeba axali aSenebuli bina
  600$ 978lari

  qiravdeba axali aSenebuli bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304305
  ! pirveli Tve mxolod 500$ ! qiravdeba axali garemontebuli bina, axal aSenebul korpusSi. bina mdebareobs samedicino institutisa da metro delisis Soris. aRWurvilia yvela saWiro avejiT da teqnikiT. bina aris naTeli, lamazi xedebiT. qiravdeba agentebis ...
 • qiravdeba
  50lari

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304301
  vaqiraveb or sarTuliani saxlis pirvel sarTuls,zugdidis centrSi . bunebrivi airiT,cxeli wkliT,internetiT,axali remontiT.avejiT macivriT.sarecxi manqaniT. fasi dgeSi 50 lari. 599906868; 574513131;221384 dinara
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304287
  qiravdeba vakeSi 1 oTaxiani garemontebuli myudro bina telefoniT, rkinis kariT, ,karma" gamaTbobeliT, cxeli wyliT da yvela saWiro mowyobilobiTa da avejiT. fasi 300 $ t- 599 40 36 56
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304263
  qiravdeba sardafi 80 kv metri daviT aRmaSeneblis 191 Si sasawyobeT an nebismieri komerciuli saqmianobisTvis deniT sveli wertilebiT. fasi 600 lari
 • qiravdeba axali aSenebuli bina
  600$ 978lari

  qiravdeba axali aSenebuli bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304217
  qiravdeba axali garemontebuli bina, axal aSenebul korpusSi. bina mdebareobs samedicino institutisa da metro delisis Soris. aRWurvilia yvela saWiro avejiT da teqnikiT. bina aris naTeli, lamazi xedebiT. qiravdeba agentebis Suamavlobis gareSe. tel. 598-688-005
 • vaqiraveb binas diRmis masivSi

  vaqiraveb binas diRmis masivSi

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304201
  diRmis masivi.V kvartali. korpusi 10. sartuli 1 bina 1
 • qiravdeba 3 oTaxiani 110kvm farTis bina, axalaSenebul saxSi nucubiZis q. axali evro remontiT, ucxov
  qiravdeba 3 oTaxiani 110kvm farTis bina, axalaSenebul saxSi nucubiZis q. axali evro remontiT, ucxovrebeli . 2 saZinebliT. centraluri gaTbobiT, CaSenebuli samzareulos garnituriT. aietiT internetiT. 8(10) sarTulze. aivniT. fasi: 800$. tel: 2 14 23 10: ...
 • vaqiraveb binas vaJaze 6 kvartalSi 3 sarTuli
  300$ 489lari

  vaqiraveb binas vaJaze 6 kvartalSi 3 sarTuli

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304192
  Zveli evro remonti, kuxna macivari gazi Tavis gazquriT, wylis gamacxelebeli denze da gazze ,interneti, televizori. bina 3 sarTulze aris 3.5 oTaxi , 1oTaxs vketav da vaqiraveb 10 oqtombridan maisis Sua ricxvebamde. fasi 300 dolari boloa.
 • qiravdeba keTilmowyobili bina nikeas quCaze.

  qiravdeba keTilmowyobili bina nikeas quCaze.

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304174
  qiravdeba bina mis. q.quTaisi nikeas me-2 Ses. b # 4/16. bina aris keTilmowyobili, avejiT, parketiT, metalo- plastmasis fanjrebiT, bunebrivi airiT, cxeli wyliTa da ormagi kariT. fasi SeTanxmebiT. mob: 599 06 40 67; 0431 29 00 93; zoia.
 • qiravdeba bina saburTaloze
  250lari

  qiravdeba bina saburTaloze

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304169
  qiravdeba sabuTaloze respublikur saavadmyofosTan izolirebuli 1 oTaxi 3 otaxian arastandartul binaSi diasaxlisTan erTad. avejiT, garemontebuli.2 sarTulze.tel:555 59 77 71
 • seqs marketi!