qiravdeba sacxovrebeli farTi

qiravdeba sacxovrebeli farTi

seqtemberi 16, 2013
GEO304005
qiravdeba bina qalaqis centralur ubanSi.mis.gorgilaZis q.#1 (cirkis mopirdapire mxares) 95 kv.m. axalgaremontebuli komfortuli bina,centraluri gaTbobiT. tel:593570817, fasi
900 $.
kontaqti :
 • farTobi : 95m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 21121 - 21160 sul 23387
 • qiravdeba saofise Senoba

  qiravdeba saofise Senoba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304658
  2013 wlis 1 oqtombridan qiravdeba vakeSi, yifSiZis quCaze, centralur adgilas kuTxis 4 sarTuliani saxli, pirveli sarTuli naxevrad sardafis tipisaa. Senoba amJamad mowyobilia saofise farTad. Senobas ukana mxares gaaCnia keTilmowyobili ezo, saidanac SesaZlebelia ...
 • varkeTilSi qiravdeba 1/5 bina
  450lari

  varkeTilSi qiravdeba 1/5 bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304517
  varkeTilis 2 m/r qiravdeba 1/5 Cexuri proeqtis bina. bina aris evro remontiT avejiT da teqnikiT. sarTuli 1. fasi 450 lari telefoni 593 385110
 • vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304575
  vaqiraveb oTaxs sakuTar saxlSi evro remontiT mxolod student gogonebze zRvidan 200 metrSi fasi SeTanxmebiT. dro SeuzRudavi. internetiT yovelgvari komfortiT
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304410
  qiravdeba bina avejiT qvemofoniWalaSi, gaCerebasTan maRazia ,lebo"-s gverdiT ,liberTi banki"-s korpusSi (rusT.gzat. #19 k-4) 591 23 96 69 599 16 80 57
 • bina 800$
  800$ 1 304lari

  bina 800$

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304397
  3 oTaxiani bina evro-remontiT. 2 saZinebeli, samzareulo, zala, saabazano vana-tualeti, kondecioneri, aivani, sarecximanqana, interneti, zRvis xedi samzareulodan. misamarTi: Zveli baTumi quTaisis 5 bankis pirdapir. telefoni: 593 40 42 43 ikiTxeT irma.
 • uZravi qonebis gaqiraveba

  uZravi qonebis gaqiraveba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304384
  vaqiraveb keTilmowyobili 3-oTaxiani binis erT oTaxs 2 student gogonaze tel;2360883
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304364
  qiaravdeba avWalaSi nugeSis ofisis mopirdapire mxares erToTaxiani garemontebuli bina 1(2) fasi SeTanxmebiT. iformaciisaTvis dagvikavSirdiT nomerze 595500352
 • axalgaremontebuli bina zRvis xediT,iusticiis saxlTan axlos
  500lari

  axalgaremontebuli bina zRvis xediT,iusticiis saxlTan axlos

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304357
  vaqiraveb 2 oTaxian,axalgaremontebul binas. gldanis proeqti,maRlivi 1 sarTuli 9 sarTulian korpusSi.
 • veweb saxls 200laramde

  veweb saxls 200laramde

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304325
  var stutenTi veweb 1 oTximraval oTaxian saxlSi.mniSvnelobaaraa oTaxi iyos kerwo an binaSi.unda iyos metrosTan axlos.mamzareuloba saxlis ufrosma unda gaageTos.var biji
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304311
  vaqiraveb or sarTuliani saxlis pirvel sarTuls zugdidis centrSi.bunebrivi airiT, cxeli wyliT gaTbobiT, buxriT.internetiT. macivriT,sarecxi manqaniT, avtosadgomiT .avejiT.fasi dgeSi 50 lari.damikavSirdiT 599906868; 574513131;221384 dinara
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304306
  movemsaxurebi mikro avtobusiT rogorc kerZo pirebs aseve kompaniebsac, marSutka aris 17 kaciani . 557077733 Tamazi
 • qiravdeba axali aSenebuli bina
  600$ 978lari

  qiravdeba axali aSenebuli bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304305
  ! pirveli Tve mxolod 500$ ! qiravdeba axali garemontebuli bina, axal aSenebul korpusSi. bina mdebareobs samedicino institutisa da metro delisis Soris. aRWurvilia yvela saWiro avejiT da teqnikiT. bina aris naTeli, lamazi xedebiT. qiravdeba agentebis ...
 • qiravdeba
  50lari

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304301
  vaqiraveb or sarTuliani saxlis pirvel sarTuls,zugdidis centrSi . bunebrivi airiT,cxeli wkliT,internetiT,axali remontiT.avejiT macivriT.sarecxi manqaniT. fasi dgeSi 50 lari. 599906868; 574513131;221384 dinara
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304287
  qiravdeba vakeSi 1 oTaxiani garemontebuli myudro bina telefoniT, rkinis kariT, ,karma" gamaTbobeliT, cxeli wyliT da yvela saWiro mowyobilobiTa da avejiT. fasi 300 $ t- 599 40 36 56
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304263
  qiravdeba sardafi 80 kv metri daviT aRmaSeneblis 191 Si sasawyobeT an nebismieri komerciuli saqmianobisTvis deniT sveli wertilebiT. fasi 600 lari
 • qiravdeba axali aSenebuli bina
  600$ 978lari

  qiravdeba axali aSenebuli bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304217
  qiravdeba axali garemontebuli bina, axal aSenebul korpusSi. bina mdebareobs samedicino institutisa da metro delisis Soris. aRWurvilia yvela saWiro avejiT da teqnikiT. bina aris naTeli, lamazi xedebiT. qiravdeba agentebis Suamavlobis gareSe. tel. 598-688-005
 • vaqiraveb binas diRmis masivSi

  vaqiraveb binas diRmis masivSi

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304201
  diRmis masivi.V kvartali. korpusi 10. sartuli 1 bina 1
 • qiravdeba 3 oTaxiani 110kvm farTis bina, axalaSenebul saxSi nucubiZis q. axali evro remontiT, ucxov
  qiravdeba 3 oTaxiani 110kvm farTis bina, axalaSenebul saxSi nucubiZis q. axali evro remontiT, ucxovrebeli . 2 saZinebliT. centraluri gaTbobiT, CaSenebuli samzareulos garnituriT. aietiT internetiT. 8(10) sarTulze. aivniT. fasi: 800$. tel: 2 14 23 10: ...
 • vaqiraveb binas vaJaze 6 kvartalSi 3 sarTuli
  300$ 489lari

  vaqiraveb binas vaJaze 6 kvartalSi 3 sarTuli

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304192
  Zveli evro remonti, kuxna macivari gazi Tavis gazquriT, wylis gamacxelebeli denze da gazze ,interneti, televizori. bina 3 sarTulze aris 3.5 oTaxi , 1oTaxs vketav da vaqiraveb 10 oqtombridan maisis Sua ricxvebamde. fasi 300 dolari boloa.
 • qiravdeba keTilmowyobili bina nikeas quCaze.

  qiravdeba keTilmowyobili bina nikeas quCaze.

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304174
  qiravdeba bina mis. q.quTaisi nikeas me-2 Ses. b # 4/16. bina aris keTilmowyobili, avejiT, parketiT, metalo- plastmasis fanjrebiT, bunebrivi airiT, cxeli wyliTa da ormagi kariT. fasi SeTanxmebiT. mob: 599 06 40 67; 0431 29 00 93; zoia.
 • qiravdeba bina saburTaloze
  250lari

  qiravdeba bina saburTaloze

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304169
  qiravdeba sabuTaloze respublikur saavadmyofosTan izolirebuli 1 oTaxi 3 otaxian arastandartul binaSi diasaxlisTan erTad. avejiT, garemontebuli.2 sarTulze.tel:555 59 77 71
 • vaqiraveb binas
  500$ 815lari

  vaqiraveb binas

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304154
  bina aris aRmaSeneblis xeivanze, me-12 kilometrze, evroremontiT da yvelanaeri avejiTa da teqnikiT, aris idealur mdgomareobaSi,
 • saswrafod qiravdeba

  saswrafod qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304145
  telefoni: 598308714 an 2395918
 • bina studentebisaTvis
  400lari

  bina studentebisaTvis

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304134
  qiravdeba 2 student gogonaze izolirebuli, naTeli, sufTa, keTilmowyobili sacxovrebeli farTi 2–sarTuliani saxlis meore sarTulze avejiT, damoukidebeli sveli wertiliT, mudmivi cxeli wyliT da gaTbobiT komnulauri gadasaxadebis CaTvliT, xelsayreli mdebareobiT ...
 • iyideba ludis bari saxinkle
  700lari

  iyideba ludis bari saxinkle

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304047
  qiravdeba ludis bari, saxinkle,aris yvelanairi inventari.gldani muxianis centralur Sesasvlel qucCaze,trasis piras,aqvs ezo,kupeebi,itevs maqsimum 50 kacs.samzareulo mowyobilobiT sa kabinetiT, fasi 700 lari, 568-71-41-21
 • 120kv.m bina xilianze
  1 000$ 1 630lari

  120kv.m bina xilianze

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304115
  yofili xilianis quCis dasawyisSi. 120kv.m. garemontebuli, 4 oTaxi, didi Sesasvleli, 40kv.m misaRebi oTaxi (zala), 3 saZinebeli, 1 loji, Ria aivani, 2 sveli wertiliT, gaTboba (iatakSic), teqnikiT: kondicioneriT, sarecxi manqana, macivari, WurWlis sarecxi ...
 • qiravdeba 200kv metri komerciuli farTi aRmaSeneblis gamzirze.
  3 000$ 4 890lari

  qiravdeba 200kv metri komerciuli farTi aRmaSeneblis gamzirze.

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304108
  qiravdeba 200 kvadratuli komerciuli farTi aRmaSenebelze.aseve vaqiravebT 1000 kvadratul metr komerciul farTs igive aRmaSenebelze.orive farTi mdebareobs gzis piras xalxmraval adgilze.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304101
  qiravdeba borjomSi.saukeTeso adgilas centraluri parkis SesasvlelTan axal aSenebul korpusSi 3 oTaxiani kuTxis bina.bina aris axali garemontebuli.yvela pirobiT.meore sarTulze wina xediT.3 aivniT.yvela oTaxs aqvs aivni.yvelaferi axali aris Setanili saxlSi.qiravdeba ...
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304078
  qiravdeba keTilmowyobili bina sakuTar saxlSi.bunebrivi airi,telefoni,.misamarTi gogebaSvilis quCa 23.sakontaqto telefoni 251060 246773 mobiluri 551623762 ikiTxeT Sorena
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina saburTaloze
  700$ 1 141lari

  qiravdeba 3 oTaxiani bina saburTaloze

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304032
  avejiT da teqnikiT, yvelafriT uzrunvelyofili,
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina saburTaloze
  700$ 1 141lari

  qiravdeba 3 oTaxiani bina saburTaloze

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304030
  qiravdeba bina universitetis quCaze, avejiT da teqnikiT, yvelafriT uzrunvelyofili
 • qiravdeba ludis restorani saakaZis moedanTan.
  2 500$ 4 075lari

  qiravdeba ludis restorani saakaZis moedanTan.

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304025
  qiravdeba ludis restorani kostavas quCaze, saakaZis moedanTan gepeis 4 korpusis mopirdapire mxares. farTi garemontebulia, aqvs SemoRobili terasa 45 kvadrati . qiravdeba absoluturad yvelafriT ,danadgarebiT,WurWliT,avejiT. mokled unda Sesvla da muSaoba. ...
 • qiravdeba bina batumSi
  100lari

  qiravdeba bina batumSi

  seqtemberi 15, 2013
  GEO303982
  qiravdeba sastumros tipis 30kv.m bina baTumis centrSi,evroremontiT,keTilmwyobili,kondicioneriT,sarecxi manqaniT,cxeli wyliT,televizoriT. axali bulvaridan 50 metrSi.
 • vaqiraveb
  250$ 407.50lari

  vaqiraveb

  seqtemberi 15, 2013
  GEO303946
  vaqiraveb erT oTaxian binas mircxulavas quCaze(didube).garemontebuli.cxeli wyali,2353108 an 599305659.maka
 • vaqiraveb binas damsveneblebze
  40lari

  vaqiraveb binas damsveneblebze

  seqtemberi 15, 2013
  GEO303930
  vaqiraveb keTilomowyobil 3 oTaxian binas damsveneblebze. 597 81 42 42 manana
 • saswrafod iafad qiravdeba kafe baris farTi

  saswrafod iafad qiravdeba kafe baris farTi

  seqtemberi 15, 2013
  GEO218142
  saswrafod iafad qiravdeba kafe baris farTi, qalaqis centrSi,sruli inventariT. fasi SeTanxmebiT! tel: 597 02 24 24 568 41 80 11.
 • qiravdeba arastandartuli bina wereTelze panTeonis ukan 8 sarTuli
  qiravdeba bina wereTelze saswrafod
 • giravdeba bina baTumSi
  15 000$ 24 450lari

  giravdeba bina baTumSi

  seqtemberi 15, 2013
  GEO303886
  vagiraveb oTaxnaxevrian binas evro remontiT,avejiT.misamarTi javaxiSvilis 67 bina 41.sakontakto telefoni 593 382886 ,568 62 00 93 xaTuna
 • qiravdeba bina baTmSi bulvarTan axlos 300 $

  qiravdeba bina baTmSi bulvarTan axlos 300 $

  seqtemberi 15, 2013
  GEO303880
  vaqiraveb oTax naxevrian binas . meore sarTuli. leninis quCa. avejiT,cxeli wyliT, bunebrivi airiT da kondencioneriT.
 • seqs marketi!