qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi

qiravdeba sacxovrebeli farTi

seqtemberi 16, 2013
GEO304005
qiravdeba bina qalaqis centralur ubanSi.mis.gorgilaZis q.#1 (cirkis mopirdapire mxares) 95 kv.m. axalgaremontebuli komfortuli bina,centraluri gaTbobiT. tel:593570817, fasi
900 $.
kontaqti :
 • farTobi : 95m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • 40lari

  qiravdeba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304787
  metro avlabarTan dRiurad qiravdeba 1 oTaxiani izolirebuli bina quCidan damoukidebeli SesasvleliT. fasi 1 dRe 30-40 lari. tel: 568-99-81-99 ; 555-79-90-38. stumrebis miReba nebismier dros.
 • qiravdeba saofise farTi quTaisSi

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304778
  qiravdeba saofise farTi quTaisSi, avtomSeneblis 43e-Si(pirveli praxadnois mopirdapire mxares), gzis piras, Weris simaRle 4,5 metri, SesaZlebelia farTis SigniT gatixvra or sarTulze, aluminis vitraJiT, remonti ...
 • qiravdeba 4 oTaxiani bina axalaSenebul saxlSi, veraze, 1900$
  1 900$ 3 097lari

  qiravdeba 4 oTaxiani bina axalaSenebul saxlSi, veraze, 1900$

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304776
  qiravdeba 4 oTaxiani bina axalaSenebul saxlSi, veraze, RambaSiZis q. 4(10), liftiT, 24 saaTiani dacviT, aris agreTve individualuri dacvis sistema (signalizacia), evroremontiT, centraluri gaTbobiT, aivnebiT, ...
 • qiravdeba 4 oTax. bina axalaSenebul saxlSi, saofised an sacxovreblad 2500$
  qiravdeba 4 oTax. bina axalaSenebul saxlSi, saofised an sacxovreblad. axali evroremontiT, Tanamedrove avejiT, teqnikiT, centr/gaTbobiT, z/zafxulis kondicionrebiT, 200kvm farTis, 2-e sarTuli, 50kvm terasiT. ...
 • qiravdeba, bina veraze
  300lari

  qiravdeba, bina veraze

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304772
  qiravdeba, kerZo saxSi veraze naxevrad sardafis tipis bina axali garemontebuli,izolirebuli sveli wertiliT,avejiT. darekeT am nomerze 577-51-75-44
 • 400$ 652lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304759
  qiravdeba 3 oTaxiani bina gorgilaZis quCaze 400$ 555362453
 • 50 000$ 81 500lari

  giravdeba saxli tbilisshi 5000$

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304746
  giravdeba saxli tbilishi abnot ubanshi grishashvilis 30 nomershi. italiur ezoshi 40kvadratuli 2 otaxiani sveli certilebi saxshi. 5000$ xel shekrulebit.592114876
 • qiravdeba 4 oTaxiani axalaSenebul prestiJul saxlSi, vakeSi, 1500 $
  1 500$ 2 445lari

  qiravdeba 4 oTaxiani axalaSenebul prestiJul saxlSi, vakeSi, 1500 $

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304733
  qiravdeba 4 oTaxiani axalaSenebul prestiJul saxlSi, vakeSi, abaSiZeze, 2(14), evroremontiT, 150kvm, avejiT, teqnikiT, centraluri gaTbobiT, zamTar-zafxulis kondicioneriT, aivnbeiT, dacviT. 2 sveli wertili, ...
 • qira saburTalos q.
  450$ 733.50lari

  qira saburTalos q.

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304715
  qiravdeba 1oTaxiani bina saburTalos q. da pekinis kveTaze,axali remontiT,avejiT,teqnikiT,35kv.m.,3(8),aivniT. fasi:450$ tel:595151478
 • 300lari

  qiravdeba 1 oTaxiani bina 3 masivSi

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304704
  qiravdeba 1 oTaxiani bina 3 masivSi,4 sarTulianis 4 sarTulze sufTa bina .555441420
 • qiravdeba 4 oTax. axalaSenebul saxlSi axali evroremontiT, 1500$
  1 500$ 2 445lari

  qiravdeba 4 oTax. axalaSenebul saxlSi axali evroremontiT, 1500$

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304699
  qiravdeba 4 oTax. axalaSenebul saxlSi axali evroremontiT, centraluri gaTbobiT, avejiT, teqnikiT, 4(14), liftiT, a/parkingiT, aivnebiT, metalos kar-fanjriT, daculi sadarbazoTi. izolirebuli didi samzareulo ...
 • 500$ 815lari

  qiravdeba saxli metrostroiSi

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304697
  qiravdeba 2-sarTuliani kerZo saxli metrostrois dasaxlebaSi.s/f 400kv.m.ezo 1000kv.m.avejiT,teqnikiT,avtofarexiT.baRiT. fasi 500$ 558 59 69 52
 • qiravdeba 120kvm. axalaSenebul saxlSi, evro remontiT, ucxovrebeli. 3(14) sarT, aivniT, izolirebuli
  qiravdeba 120kvm. axalaSenebul saxlSi, evro remontiT, ucxovrebeli. 3(14) sarT, aivniT, izolirebuli samzareuloTi, samzareulos garnituriT, 3 saZinebliT, avejiT an uavejod, ( Semovitan embavudis avejs moTxovnis ...
 • 250$ 407.50lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304664
  qiravdeba bina Zvel baTumSi meore sarTulze dagvikavSirdiT 574 27 36 63 250 dolarad
 • qiravdeba saofise Senoba

  qiravdeba saofise Senoba

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304658
  2013 wlis 1 oqtombridan qiravdeba vakeSi, yifSiZis quCaze, centralur adgilas kuTxis 4 sarTuliani saxli, pirveli sarTuli naxevrad sardafis tipisaa. Senoba amJamad mowyobilia saofise farTad. Senobas ukana ...
 • qiravdeba bina baTumi-xelvaCauri
  300lari

  qiravdeba bina baTumi-xelvaCauri

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304642
  qiravdeba axalgaremontebuli sacxovrebeli farTi. dawvrilwebiTi informaciisaTvis dagvikavSirdiT: 592 11 48 05
 • 450lari

  varkeTilSi qiravdeba 1/5 bina

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304517
  varkeTilis 2 m/r qiravdeba 1/5 Cexuri proeqtis bina. bina aris evro remontiT avejiT da teqnikiT. sarTuli 1. fasi 450 lari telefoni 593 385110
 • vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  vaqiraveb oTaxs,oTaxebs

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304575
  vaqiraveb oTaxs sakuTar saxlSi evro remontiT mxolod student gogonebze zRvidan 200 metrSi fasi SeTanxmebiT. dro SeuzRudavi. internetiT yovelgvari komfortiT
 • 3$ 4.89lari

  qiravdeba dRiurad

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304455
  qiravdeba marjaniSvilze axal aSenebul korpusSi marjaniSvilis TeatrTan axol 3 oTaxiani bina 2 saZinebliT ,Tanabedrove axali remontiT,axali avejiT da teqnikiT.kondencirebiT.
 • qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304410
  qiravdeba bina avejiT qvemofoniWalaSi, gaCerebasTan maRazia ,lebo"-s gverdiT ,liberTi banki"-s korpusSi (rusT.gzat. #19 k-4) 591 23 96 69 599 16 80 57
 • bina 800$
  800$ 1 304lari

  bina 800$

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304397
  3 oTaxiani bina evro-remontiT. 2 saZinebeli, samzareulo, zala, saabazano vana-tualeti, kondecioneri, aivani, sarecximanqana, interneti, zRvis xedi samzareulodan. misamarTi: Zveli baTumi quTaisis 5 bankis ...
 • uZravi qonebis gaqiraveba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304384
  vaqiraveb keTilmowyobili 3-oTaxiani binis erT oTaxs 2 student gogonaze tel;2360883
 • qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304364
  qiaravdeba avWalaSi nugeSis ofisis mopirdapire mxares erToTaxiani garemontebuli bina 1(2) fasi SeTanxmebiT. iformaciisaTvis dagvikavSirdiT nomerze 595500352
 • 500lari

  axalgaremontebuli bina zRvis xediT,iusticiis saxlTan axlos

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304357
  vaqiraveb 2 oTaxian,axalgaremontebul binas. gldanis proeqti,maRlivi 1 sarTuli 9 sarTulian korpusSi.
 • qiravdeba 4 oTax. 130kvm. meliqiSvilze 1000$
  1 000$ 1 630lari

  qiravdeba 4 oTax. 130kvm. meliqiSvilze 1000$

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304347
  qiravdeba 4 oTax. 120kvm farTis bina. idealuria rogorc saofised, ise sacxovreblad. centraluri gaTbobiT, z/zafxulis kondicioneriT. meliqiSvilis q. vake-veris sazRvarTan. kuTxis, naTeli. fanjrebi gamodis ...
 • veweb saxls 200laramde

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304325
  var stutenTi veweb 1 oTximraval oTaxian saxlSi.mniSvnelobaaraa oTaxi iyos kerwo an binaSi.unda iyos metrosTan axlos.mamzareuloba saxlis ufrosma unda gaageTos.var biji
 • qiravdeba

  qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304313
  qiravdeba garemontebuli bina meore sarTulze vakeSi ,parkTan axlos,romelsac aqvs oTxi saZinebeli ,ori zala,Ria tipis aivani kargi xediT.binaSi aris yvela aucilebeli aveji,optikuri interneti,televizia centraluri ...
 • qiravdeba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304311
  vaqiraveb or sarTuliani saxlis pirvel sarTuls zugdidis centrSi.bunebrivi airiT, cxeli wyliT gaTbobiT, buxriT.internetiT. macivriT,sarecxi manqaniT, avtosadgomiT .avejiT.fasi dgeSi 50 lari.damikavSirdiT ...
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304306
  movemsaxurebi mikro avtobusiT rogorc kerZo pirebs aseve kompaniebsac, marSutka aris 17 kaciani . 557077733 Tamazi