qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi
 • qiravdeba sacxovrebeli farTi

qiravdeba sacxovrebeli farTi

seqtemberi 16, 2013
GEO304005
qiravdeba bina qalaqis centralur ubanSi.mis.gorgilaZis q.#1 (cirkis mopirdapire mxares) 95 kv.m. axalgaremontebuli komfortuli bina,centraluri gaTbobiT. tel:593570817, fasi
900 $.
kontaqti :
 • farTobi : 95m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 20201 - 20240 sul 24445
 • seqs marketi!