saxli guramiSvilze
 • saxli guramiSvilze
 • saxli guramiSvilze
27 000$ 44 010lari

saxli guramiSvilze

seqtemberi 27, 2013
GEO309538
arastandartuli pr. 2(2), 43 kv.m. axali remonti a/sadgomi, aivani, b/airi, gaTboba, gisosebi, kondicioneri, m/wyali, rkinis kari orsarTuliani saxli guramiSvilze.amJamad mSenebare mdgomareobaSi.myidvels saxli Cabardeba dasrulebuli remontiT. fasi: 27000 $ tel: 597969344, 557957722 givi
kontaqti :
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 28361 - 28400 sul 35418
 • saswrafod iyideba!
  73 000$ 118 990lari

  saswrafod iyideba!

  seqtemberi 29, 2013
  GEO310025
  saswrafod iyideba!axalaSenebul korpusSi vaJa-fSavelaze "modulTan" 2 oTaxiani 65kv.m. bina evroremontiT. 8(12)sarTulze.Zalian kargi xedebiT. fasi 73000$ damikavSirdiT: 595 642904, 577 626154 mari
 • saswrafod iyideba!
  105 000$ 171 150lari

  saswrafod iyideba!

  seqtemberi 29, 2013
  GEO310030
  iyideba saswrafod!metro "delisTan" profkavSirebis ukan 3 oTaxiani 105kv.m. bina evroremontiT 2 aivniT 3(10) sarTulze. fasi 105000$ damikavSirdiT 595 642904 577 626154 mari
 • saswrafod iyideba!
  120 000$ 195 600lari

  saswrafod iyideba!

  seqtemberi 29, 2013
  GEO310027
  saswrafod iyideba! "modulTan" vaJa-fSavelaze axalaSenebul , gumbaTebian saxlSi 3 oTaxiani 100kv.m. bina izolirebuli samzareuloTi, evroremontiT axali, saukeTeso avejiT. fasi 120000$ damikavSirdiT 595 642904. 577 626154 mari
 • bina ekologiurad sufTa adgilas
  40 000$ 65 200lari

  bina ekologiurad sufTa adgilas

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309973
  saswrafod iyideba 2oTaxi miSenebiT 70kv/m
 • iyideba saxli
  25 000$ 40 750lari

  iyideba saxli

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309944
  iyideba saxli quTaisSi,leseliZis me-3 C №12.fasze davilaparakebT.
 • iyideba bina
  40 000$ 65 200lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309952
  iyideba 2 oTaxiani bina itliur ezoSi me-2 sarTulze orsarTulian saxlSi - uznaZis N85-Si. sruli farTobi 50 kv/m. bina aris maRalWeriani, mziani, myudro. saWiroebs komestikur remonts. calke aqvs samzareulo tualeti da duSi. ezoSi aqvs avtosadgomi farTi da ...
 • iyideba bina baTumSi
  50 000$ 81 500lari

  iyideba bina baTumSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309908
  saswrafod iyideba 80 kv.m. sam oTaxiani bina axal aSenebul korpusSi. meSvide sarTuli.kuTxis bina.mdgomareoba naxevrad Savi karkasi.binis teritoriuli mdebareobaa qalaq baTumSi axal bulvarSi akva parkTan axlos.misamarTi inasariZis quCa 23. korpusi damTavrebulia. ...
 • vaqiraveb saswrafod da iafad komerciul farTs
  200$ 326lari

  vaqiraveb saswrafod da iafad komerciul farTs

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309879
  vaqiraveb naZaladevis raionSi qarvaslis mimdebare teritoriaze (dadianis gamziridab 30 metrSi)gzispiras(qvemoT Casasvleli 8 kibis safexuriT)izolirebul sardafs-rk.kariT,sv.wertilebiT,sahaero gamwovebiT,el.energia ind.mricxveliT,sufTa mSrali sardafia,lineniumis ...
 • iyideba bina
  62 000$ 101 060lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309861
  dzalian kargi bina da adgilia fasis Sesabamisi , bavSvebis gasartobi adgili ezoSia didi stadiani , aaqvs sardafi . kargi remontit .Seyvanili da damontajebuli gazi metaloplastmasis karfajrebit da mdf-is karebebit , centraluri rkinis karebi .poli parketiT ...
 • iyideba 2,5 oTaxiani varkeTilis 1 mikroSi
  34 000$ 55 420lari

  iyideba 2,5 oTaxiani varkeTilis 1 mikroSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309843
  iyideba 2,5 oTaxiani bina 8(9) sarTulze saremonto varkeTilis 1 mikroraionSi fasi 34000$ tel. 555158519
 • iyideba agaraki

  iyideba agaraki

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309836
  iyideba agaraki kikeTSi, mSenebare. erT oTaxiani. 2798593, 599915192
 • iyideba 1oTaxiani saswrafod
  22 000$ 35 860lari

  iyideba 1oTaxiani saswrafod

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309826
  iyideba 1 oTaxiani bina saswrafod, mesame masivSi, xruSovis proeqti, pirvel sarTulze, 5 Tvis garemontebuli garemontebuli, avejiT, amJamad gaqiravebulia, saukeTeso mdgomareobaSi, sveli wertilebi:kafel-metlaxiTvar mepatrone, centralur gzidan 100metrSi, ...
 • saswrafod!
  70 000$ 114 100lari

  saswrafod!

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309804
  iyideba orsarTuliani kerZo saxli safiCxiaze,prestiJul adgilze, niJaraZis 8 nomerSi, mansardis perspeqtiviT.saxli aSenebulia rkina-betonis konstruqciiT da irgvliv aqvs aivnebi .meore sarTuli e.w. kolidoruli sistemisaa da Sedgeba 4 saZineblisagan, zalisagan,axali ...
 • iyideba
  55 000$ 89 650lari

  iyideba

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309801
  borjomSi, iyideba uZravi qoneba, sveli wertiliT, sardafiT.ikiTxeT xaTuna tel: 595453090
 • iyideba bina zestafonSi
  23 000$ 37 490lari

  iyideba bina zestafonSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309674
  zestafonis centrSi, bavSvTa poliklinikis Tavze iyideba 2.5 oTaxiani keTilmowyobili bina avejiT,sardafiT, telefoniT, internetiT.
 • vkidi samotaxian binas sascrapod
  26 000$ 42 380lari

  vkidi samotaxian binas sascrapod

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309663
  vkidi samotaxian,supta binas kino sulikos ukan,cxrasartuliani saxlis me 9 sartulze.cheri gadaxurulia kapitalurad,lifti mushaobs mudmivad.shesazlebelia tanxis or nacilad gadaxda. danarcheni tviton naxet.
 • kerZo saxli q. gurjaaanis centrSi
  45 000$ 73 350lari

  kerZo saxli q. gurjaaanis centrSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO182225
  iyideba orsarTuliani 200 kv.m. kerZo saxli 600kv.m. xexiliani ezoTi. q. gurjaanis centrSi gzis piras. aqvs didi perspqtiva regionaluri mniSvnelobis komerciuli, saofise da sasawyobe gamoyenebisTvis.
 • gasaocar fasad da pirobebiT
  32 000$ 52 160lari

  gasaocar fasad da pirobebiT

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309736
  savaWro centr qarvaslaSi iyideba komerciuli farTi 28kvm. nul sarTulze, SesaZlebelia ganvadeba. farTi gaqiravebulia
 • saburavebi

  saburavebi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309705
  iyideba saburavebi 14-15 iani
 • bazalti
  23lari

  bazalti

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309677
  bazaltis qvis yvela saxis filebs, qvafenilebsa da sxva produqcias sabiTumo fasad.adgilze mitaniT.aseve gvyavs xelosnebi
 • iyideba bina
  37 000$ 60 310lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309632
  iyideba 2 oTaxiani bina 2mk/r-Si magari remontiT CaSenebuli karadebiT gadidebuli samzareuloTi cxeli wyliT sardafiT (TaroebiT) calke kanalizciiT korpusidan gamoyofili aseve calke SesasvleliT gadidebuli auvniT bina aris 70 kvadratuli vana_tvaleti kafel_metlaxSi ...
 • saswrafod iyideba kerZo saxli safiCxiaze
  70 000$ 114 100lari

  saswrafod iyideba kerZo saxli safiCxiaze

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309612
  iyideba kerZo orsarTuliani rkina-betonis konstruqciiT naSenebi saxli safiCxiaze, niJaraZis 8 nomerSi. fasze dalaparakeba SeiZleba.dagvikavSirdiT 574 70 74 78 maxo, 577 76 64 85 manana, 24 62 40 .
 • iyideba bina
  25 500$ 41 565lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309601
  iyideba erToTaxiani bina lojiT , parketiT , rkinis karebiT , metalo-plasmasis fnajrebiT . mis: samgoris dasaxleba korp.26 , 139-e skolis pirdapir
 • iyideba kerZo saxli isanSi saukeTeso adgilze.
  130 000$ 211 900lari

  iyideba kerZo saxli isanSi saukeTeso adgilze.

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309588
  2sarTuliani saxli evro remontiT gzis piras 6 oTaxi yvela komunikaciiT centraluri gaTbobiT. gamodgeba saofised. j.buSis52 592050901
 • saswrafod bina rusTavSi
  25 000$ 40 750lari

  saswrafod bina rusTavSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309578
  saswrafod iyideba 2 oTaxiani garemontebuli bina rusTavSi, faliaSvilis quCaze,SesaZloa avejiTac fasze dalaparakeba SesaZloa, Suamavlebi nu gamomexmaurebiT. 593 510 310
 • iyideba
  65 000$ 105 950lari

  iyideba

  seqtemberi 28, 2013
  GEO283867
  iyideba bina , petriaSvilis quCaze, italiur ezoSi, 2(3) , 2 oTaxiani dupleksis tipis, avejiT, teqnikiT, evro remontiT, xolo avejis da teqnikis gareSe 55 000 dol
 • iyideba bina TelavSi saofise farTiT.
  25 000$ 40 750lari

  iyideba bina TelavSi saofise farTiT.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309552
  iyideba bina TelavSi.saofise farTiT. 3 oTaxiani. sardafiT da avtofarexiT.tel:555 20 97 17
 • iyideba 1 oTaxiani bina.
  33 000$ 53 790lari

  iyideba 1 oTaxiani bina.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO150590
  iyideba 1 oTaxiani xruSovis proektis bina 5(5). rkinis kariT , xsveniT , telePoniT , remontiT , 33000 $ , 597116186 ; 2780839.
 • iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani
  5 500$ 8 965lari

  iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309565
  iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani, 115 kv.m. inventariT, gaqiravebuli - 3 500 $ - ad . fasi : 1kv.m. - 5 500 $
 • iyideba plexanovze, aRmaSeneblis gamzirze, komerciuli farTi, mTliani sarTuli
  iyideba plexanovze, aRmaSeneblis gamzirze, komerciuli farTi, mTliani sarTuli, 576 kv. m. sardafiT. gamodgeba sastumrod, bankisTvis , an nebismieri komerciuli-saofise saqmianobisTvis. fasi : SeTanxmebiT. t : 557 67 75 76 ; 579 67 76 76
 • iyideba s a s w r a f o d ! Zvel rusTavSi, meriasTan axlos.
  22 000$ 35 860lari

  iyideba s a s w r a f o d ! Zvel rusTavSi, meriasTan axlos.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309571
  bina aris or oTaxiani,or sarTulianis me-2 sarTuli, remontiT: kar-fanjara metalos, rkinis kariT, abazana-tualeti kafel-metlaxiT- garemontebuli, samzareulo-metlaxiT-kafeliT, gazis kalonkiT, gazis gamaTbobliT, laminatis iatakiT, aivniT. binas aqvs patara ...
 • iyideba bina rusTavSi
  29 000$ 47 270lari

  iyideba bina rusTavSi

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309531
  bina mdebareobs rusTavSi axmetelis №4 nomerSi.me-5 sarTuli bina aris gasaremontebeli .santeqnika gamocvlilia,binas moyveba gamaTbobeli,gazi da"kalonka".adgilmdebareoba kargi aqvs .damikavSirdit nomerze 557 20 10 02
 • iyideba bina!
  33 000$ 53 790lari

  iyideba bina!

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309527
  saswrafod iyideba yavlashvilis proeqtis 4 otaxiani bina!aivnit.avto parexit,patara baxit,metaloplastmasis panjrebi,internetit,silk TV,teleponi,karmis gamatboblit,gare satavsoebit!557 19 10 09
 • iyideba saswrafod
  32 000$ 52 160lari

  iyideba saswrafod

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309497
  Telavis r-ni sof. ruispirSi saswrafod iyideba axalaSenebuli 3 sarTuliani Tanamedrove proeqtis sacxovrebeli saxli, axali Tunuqis gadaxurviT, damxmare saTavsoebiT, didi ezoTi, msxmoiare atmis baRiT, 1ha saerTo farTiT.
 • iyideba miwis nakveTi foTSi
  12 000$ 19 560lari

  iyideba miwis nakveTi foTSi

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309490
  q.foTSi nabadis ubanSi WavWavaZis quCaze iyideba miwis nakveTi 600 kv.m
 • ikideba
  10 000$ 16 300lari

  ikideba

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309487
  telavshi ikideba patara saxli beletajze .3-otaxit. didi ezoti.macancaraze 1000kv.m-mde
 • iyideba bina
  45 000$ 73 350lari

  iyideba bina

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309480
  isanis samogis raioni didi lilo iyideba bina 218=e skolasTan meore sarTulze 150 kvadrati gasaremontebeli Tavisi nakveTiT padvliT.sawyisi fasi 45000 dolari msurveli dagvikavSirdiT 599904093
 • iyideba
  18 000$ 29 340lari

  iyideba

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309440
  1200kv miwis nakveTI sofel SindisSi wavkisis mopirdapire mxares fasi18000
 • vyidi saswrafod varkeTili 3Si pirvel mikroSi 2,5 oTaxians axali remontiT
  41 000$ 66 830lari

  vyidi saswrafod varkeTili 3Si pirvel mikroSi 2,5 oTaxians axali remontiT

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309449
  vyidi saswrafod varkeTil 3-Si pirvel mikr.cxrasarTuliani moskovis proeqtis myar korpusSi meSvide sarTulze(lifti kargad muSaobs)2.5 oTaxian axalgaremontebul izolirebul binas 12kvm.farTis sufTa mSrali sardafiT,korpusi karg adgilas mdebareobs irgvliv axlosaa ...
 • seqs marketi!