saxli guramiSvilze
 • saxli guramiSvilze
 • saxli guramiSvilze
27 000$ 44 010lari

saxli guramiSvilze

seqtemberi 27, 2013
GEO309538
arastandartuli pr. 2(2), 43 kv.m. axali remonti a/sadgomi, aivani, b/airi, gaTboba, gisosebi, kondicioneri, m/wyali, rkinis kari orsarTuliani saxli guramiSvilze.amJamad mSenebare mdgomareobaSi.myidvels saxli Cabardeba dasrulebuli remontiT. fasi: 27000 $ tel: 597969344, 557957722 givi
kontaqti :
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • vaqiraveb saswrafod da iafad komerciul farTs
  200$ 326lari

  vaqiraveb saswrafod da iafad komerciul farTs

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309879
  vaqiraveb naZaladevis raionSi qarvaslis mimdebare teritoriaze (dadianis gamziridab 30 metrSi)gzispiras(qvemoT Casasvleli 8 kibis safexuriT)izolirebul sardafs-rk.kariT,sv.wertilebiT,sahaero gamwovebiT,el.energia ...
 • 62 000$ 101 060lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309861
  dzalian kargi bina da adgilia fasis Sesabamisi , bavSvebis gasartobi adgili ezoSia didi stadiani , aaqvs sardafi . kargi remontit .Seyvanili da damontajebuli gazi metaloplastmasis karfajrebit da mdf-is ...
 • 34 000$ 55 420lari

  iyideba 2,5 oTaxiani varkeTilis 1 mikroSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309843
  iyideba 2,5 oTaxiani bina 8(9) sarTulze saremonto varkeTilis 1 mikroraionSi fasi 34000$ tel. 555158519
 • iyideba agaraki

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309836
  iyideba agaraki kikeTSi, mSenebare. erT oTaxiani. 2798593, 599915192
 • 22 000$ 35 860lari

  iyideba 1oTaxiani saswrafod

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309826
  iyideba 1 oTaxiani bina saswrafod, mesame masivSi, xruSovis proeqti, pirvel sarTulze, 5 Tvis garemontebuli garemontebuli, avejiT, amJamad gaqiravebulia, saukeTeso mdgomareobaSi, sveli wertilebi:kafel-metlaxiTvar ...
 • 70 000$ 114 100lari

  saswrafod!

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309804
  iyideba orsarTuliani kerZo saxli safiCxiaze,prestiJul adgilze, niJaraZis 8 nomerSi, mansardis perspeqtiviT.saxli aSenebulia rkina-betonis konstruqciiT da irgvliv aqvs aivnebi .meore sarTuli e.w. kolidoruli ...
 • iyideba
  55 000$ 89 650lari

  iyideba

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309801
  borjomSi, iyideba uZravi qoneba, sveli wertiliT, sardafiT.ikiTxeT xaTuna tel: 595453090
 • 23 000$ 37 490lari

  iyideba bina zestafonSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309674
  zestafonis centrSi, bavSvTa poliklinikis Tavze iyideba 2.5 oTaxiani keTilmowyobili bina avejiT,sardafiT, telefoniT, internetiT.
 • 26 000$ 42 380lari

  vkidi samotaxian binas sascrapod

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309663
  vkidi samotaxian,supta binas kino sulikos ukan,cxrasartuliani saxlis me 9 sartulze.cheri gadaxurulia kapitalurad,lifti mushaobs mudmivad.shesazlebelia tanxis or nacilad gadaxda. danarcheni tviton naxet.
 • 670$ 1 092.10lari

  iyideba Savi karkasi yazbegze

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309652
  iyideba Savi karkasi yazbegze,13/13 sarTuli,120 kv.m 558 59 69 52, 670$
 • 120 000$ 195 600lari

  iyideba kerZo saxli iverTubanSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309651
  iyideba kerZo saxli beletaJze iverTubanSi,s/f 154kv.m. 3 saZinebeli,1kabineti,zala,samzareulo,vana-tualeti,kalidoruli sistema,Seyvanilia b/airi,wyali,el/energia,aqvs c/gaTboba,interneti.saxli aSenebulia ...
 • 45 000$ 73 350lari

  kerZo saxli q. gurjaaanis centrSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO182225
  iyideba orsarTuliani 200 kv.m. kerZo saxli 600kv.m. xexiliani ezoTi. q. gurjaanis centrSi gzis piras. aqvs didi perspqtiva regionaluri mniSvnelobis komerciuli, saofise da sasawyobe gamoyenebisTvis.
 • iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309752
  iyideba 2-oTaxiani bina .garemontebuli.s/f70kvm.16/11 sarTuli.f-60000$.diRmis masivi.t-557955531.
 • 32 000$ 52 160lari

  gasaocar fasad da pirobebiT

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309736
  savaWro centr qarvaslaSi iyideba komerciuli farTi 28kvm. nul sarTulze, SesaZlebelia ganvadeba. farTi gaqiravebulia
 • saburavebi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309705
  iyideba saburavebi 14-15 iani
 • bazalti
  23lari

  bazalti

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309677
  bazaltis qvis yvela saxis filebs, qvafenilebsa da sxva produqcias sabiTumo fasad.adgilze mitaniT.aseve gvyavs xelosnebi
 • 37 000$ 60 310lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309632
  iyideba 2 oTaxiani bina 2mk/r-Si magari remontiT CaSenebuli karadebiT gadidebuli samzareuloTi cxeli wyliT sardafiT (TaroebiT) calke kanalizciiT korpusidan gamoyofili aseve calke SesasvleliT gadidebuli ...
 • 70 000$ 114 100lari

  saswrafod iyideba kerZo saxli safiCxiaze

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309612
  iyideba kerZo orsarTuliani rkina-betonis konstruqciiT naSenebi saxli safiCxiaze, niJaraZis 8 nomerSi. fasze dalaparakeba SeiZleba.dagvikavSirdiT 574 70 74 78 maxo, 577 76 64 85 manana, 24 62 40 .
 • iyideba bina
  25 500$ 41 565lari

  iyideba bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309601
  iyideba erToTaxiani bina lojiT , parketiT , rkinis karebiT , metalo-plasmasis fnajrebiT . mis: samgoris dasaxleba korp.26 , 139-e skolis pirdapir
 • iyideba kerZo saxli isanSi saukeTeso adgilze.
  130 000$ 211 900lari

  iyideba kerZo saxli isanSi saukeTeso adgilze.

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309588
  2sarTuliani saxli evro remontiT gzis piras 6 oTaxi yvela komunikaciiT centraluri gaTbobiT. gamodgeba saofised. j.buSis52 592050901
 • saswrafod bina rusTavSi
  25 000$ 40 750lari

  saswrafod bina rusTavSi

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309578
  saswrafod iyideba 2 oTaxiani garemontebuli bina rusTavSi, faliaSvilis quCaze,SesaZloa avejiTac fasze dalaparakeba SesaZloa, Suamavlebi nu gamomexmaurebiT. 593 510 310
 • iyideba
  65 000$ 105 950lari

  iyideba

  seqtemberi 28, 2013
  GEO283867
  iyideba bina , petriaSvilis quCaze, italiur ezoSi, 2(3) , 2 oTaxiani dupleksis tipis, avejiT, teqnikiT, evro remontiT, xolo avejis da teqnikis gareSe 55 000 dol
 • 24$ 39.12lari

  2oTaxiani sufTa bina

  seqtemberi 28, 2013
  GEO309621
  saswrafod iyideba 2oTaxiani sufTa bina Zvel rusTavSi(arkaSi)2sarTuliani binis pirvel sarTulze.vana kapitalurad gakeTebuli kafel-metlaxSi(jakuziT)samzareuloc kafel-metlaxiT.Semosasvlelic metlaxiT.arkebiT.rkinis ...
 • 25 000$ 40 750lari

  iyideba bina TelavSi saofise farTiT.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309552
  iyideba bina TelavSi.saofise farTiT. 3 oTaxiani. sardafiT da avtofarexiT.tel:555 20 97 17
 • 33 000$ 53 790lari

  iyideba 1 oTaxiani bina.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO150590
  iyideba 1 oTaxiani xruSovis proektis bina 5(5). rkinis kariT , xsveniT , telePoniT , remontiT , 33000 $ , 597116186 ; 2780839.
 • iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani
  5 500$ 8 965lari

  iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309565
  iyideba Zvel TbilisSi , kafe-restorani, 115 kv.m. inventariT, gaqiravebuli - 3 500 $ - ad . fasi : 1kv.m. - 5 500 $
 • iyideba plexanovze, aRmaSeneblis gamzirze, komerciuli farTi, mTliani sarTuli
  iyideba plexanovze, aRmaSeneblis gamzirze, komerciuli farTi, mTliani sarTuli, 576 kv. m. sardafiT. gamodgeba sastumrod, bankisTvis , an nebismieri komerciuli-saofise saqmianobisTvis. fasi : SeTanxmebiT. ...
 • 22 000$ 35 860lari

  iyideba s a s w r a f o d ! Zvel rusTavSi, meriasTan axlos.

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309571
  bina aris or oTaxiani,or sarTulianis me-2 sarTuli, remontiT: kar-fanjara metalos, rkinis kariT, abazana-tualeti kafel-metlaxiT- garemontebuli, samzareulo-metlaxiT-kafeliT, gazis kalonkiT, gazis gamaTbobliT, ...
 • 25 000$ 40 750lari

  iyideba sufTa bina

  seqtemberi 27, 2013
  GEO309533
  iyideba veZisis 3 oTaxiani sufTa bina 2 sazinebliT,3 aivniT,bina aris mziani.mdebareobs avtoqarxnis pirvel praxadnoisTan gzis piras