VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 992
 • remonti dizaini
  8lari

  remonti dizaini

  seqtemberi 04, 2014
  GEO455157
  Sevasruleb samaliaro samuSaoebs, evro remonti Spaleri, Spakli, Segebva, da laminatis iataki. damikavSirdiT-514-00-19-89
 • iyideba miwis nakveTi
  6$ 9.78lari

  iyideba miwis nakveTi

  Tebervali 20, 2013
  GEO220148
  iyideba mcxeTis raioni sof.biwmendSi saagarake miwis farTobi 2.800 kvm mSenebare saxliT. 2.500 kvm da 3.500kvm miwis nakveTebi saxlis gareSe. 3.500 farTobi aris axatnis agarakebTan axlos. 1 kvm fasi 6 dolari. tel: 570 300 148 gia 574 839927 ina
 • SeviZen binas rusTavSi (internatebSi)
  9$ 14.67lari

  SeviZen binas rusTavSi (internatebSi)

  maisi 04, 2012
  GEO97229
  SeviZen binas rusTavSi (internatebSi) 2 oTaxians an oTaxnaxevrians 9.000 dolaris farglebSi 555-63-58-57
 • Sevisyidi miwis nakveTs Temqaze an zRvaze, 10 dolaris farglebSi
  10$ 16.30lari

  Sevisyidi miwis nakveTs Temqaze an zRvaze, 10 dolaris farglebSi

  noemberi 07, 2012
  GEO176183
  Sevisyidi miwis nakveTs Temqaze an zRvaze, 10 dolaris farglebSi
 • veZeb 2 oTaxian binas
  11$ 17.93lari

  veZeb 2 oTaxian binas

  maisi 06, 2012
  GEO97922
  viyidi 2 oTaxian binas 8 ianis an Cexuris proeqtis, naTel binas 9.000-11.000 dolaris farglebSi
 • veZeb 1-2 oTaxian binas rusTavSi
  11$ 17.93lari

  veZeb 1-2 oTaxian binas rusTavSi

  maisi 06, 2012
  GEO97928
  viyidi 1.5-2 oTaxian binas, 8 sarTulianis an Cexuris proeqts.2-3-4sarTuls.
 • binis yidva
  8€ 18.40lari

  binis yidva

  maisi 12, 2014
  GEO402004
  minda viyido bina senakSi misagebia centrSi gare ubnebSi ar minda garemontebuli ori an sam otaxiani
 • viyidi binas rusTavSi
  12$ 19.54lari

  viyidi binas rusTavSi

  aprili 17, 2012
  GEO90786
  SeviZen binas axal rusTavSi sasurvelia gzis piras
 • viyidi
  12$ 19.56lari

  viyidi

  ivnisi 20, 2014
  GEO420821
  saswrafod Sevisyidi 1 oTaxin binas
 • iyideba kramiti, fanjara, kari, Sua aziuri nagazi 5 Tvis
  12$ 19.56lari

  iyideba kramiti, fanjara, kari, Sua aziuri nagazi 5 Tvis

  maisi 01, 2014
  GEO397426
  iyideba meoradi kramiti 1000 cali 1 calis fasi 30-50 TeTri, meoradi fanjara cali 30 lari, meoradi kari cali 50 lari. Sua aziuri nagazi 200 dolari. survilis SemTxvevaSi dagidebT fotos. tel: 568522711, 568905248
 • vedeb binas
  12$ 19.56lari

  vedeb binas

  ianvari 22, 2014
  GEO352692
  viyidi 1 oTaxians gorSi
 • viyidi binas
  12$ 19.56lari

  viyidi binas

  maisi 27, 2012
  GEO106693
  viyidi binas .saremontos.devnilebis binac iyos ,oxond dakanonebuli ratkmaunda.da ar iyos ipotekit datvirTuli.sascrapod mCirdeba.
 • viyidi wyneTSi miwis nakveTs an agaraks
  20lari

  viyidi wyneTSi miwis nakveTs an agaraks

  ianvari 14, 2014
  GEO349531
  viyidi wyneTSi miwis nakveTs an agaraks, bina ar minda. visac Zalian geCqarebaT, xvalve gWirdebaT Tanxa da wlobiT ver daelodebiT sasurvel myidvels. iafad, sabazro fasis naxevarSi. Tu ori-sami aTasiT iafad yidiT, nu SewuxdebiT, marTla iafad minda, kargi ...
 • SeviZen 2 oTaxian binas ganvadebiT quTaisSi
  13$ 21.19lari

  SeviZen 2 oTaxian binas ganvadebiT quTaisSi

  ivlisi 09, 2014
  GEO430189
  SeviZen 2 oTaxian binas 5 wliani ganvadebiT quTaisSi 13000 dolarad, TveSi 200 dolaris gadaxdiT. msurvelebi damikavSirdiT nomerze 598 96 05 01. an email ze zura.gabrichidze@inbox.ru
 • viyidi binaas
  13$ 21.19lari

  viyidi binaas

  marti 03, 2014
  GEO370687
  viyidi 2 oTaxian binas (Tundac saremontos) quTaisis gare ubnebSi.598 59 38 52 eka
 • viyidi binas
  23lari

  viyidi binas

  oqtomberi 02, 2013
  GEO311545
  veZeb binas 1.5 an 2 oTaxians Zveli remontiT varkeTililis mimdebare teritorize, moskovis gamziris mimdebare teritoria an vazisubnis mimdebare teritorize
 • iyideba an qiravdeba
  15$ 24.45lari

  iyideba an qiravdeba

  Tebervali 05, 2014
  GEO359266
  iyideba an qiravdeba or sarTuliani Senoba nageboba,yofili restorani,aivniT 45m² ,2 sardafiT 130 m²,zeda farTi 130 m².miwis nakveTi 600 m²,2 wyaro,patara tba,facxebiT,2 Tone,sazafxulo samzareulo,aseve gamosadegia sastumrodac.qalaqis centridan 500m.
 • SeviZen 2 oTaxian binas
  15$ 24.45lari

  SeviZen 2 oTaxian binas

  noemberi 01, 2013
  GEO323852
  SeviZen 2 oTaxian binas wminda wyalze an vigiraveb sufTa garemontebul binas fasze SevTanxmdebiT
 • viyidi ganvadebiT:
  15$ 24.45lari

  viyidi ganvadebiT:

  dekemberi 05, 2012
  GEO188293
  erT an or oTaxian binas.
 • iyideba miwis nakveTi kurort cemSi
  25lari

  iyideba miwis nakveTi kurort cemSi

  agvisto 22, 2014
  GEO449080
  cemSi iyideba miwis nakveTi 500 kv. s a k a r m i d a m o 595858431
 • saswrafod viyidi miwis nakveTs TbilisSi.
  25lari

  saswrafod viyidi miwis nakveTs TbilisSi.

  Tebervali 10, 2013
  GEO215111
  viyidi miwis nakveTs TbilisSi.200an 300kvadratulamde.gadavixdi 20 an 25 lars kvadratulSi.
 • viyidi binas rusTavSi
  16$ 26.08lari

  viyidi binas rusTavSi

  dekemberi 09, 2012
  GEO189862
  viyidi binas rusTavSi-16 000$ farglrbSi
 • viyidi binas rusTavSi
  17$ 27.71lari

  viyidi binas rusTavSi

  noemberi 23, 2012
  GEO183313
  viyidi binas rusTavSi saswrafod! fasi 17is farglebSi tel;271059
 • SeviZen miwis nakveTs iverTubanSi
  20$ 32.60lari

  SeviZen miwis nakveTs iverTubanSi

  maisi 28, 2014
  GEO410178
  SeviZen miwis nakveTs iverTubanSi , erT kvadratul metrs 20 $-s farglbSi.nakveTi daaxloebiT unda iyos 400 kvadratuli metri. dagvikavSirdiT nomerze : 595 73 32 38 598 15 90 55
 • SeviZen
  20$ 32.60lari

  SeviZen

  ivnisi 18, 2012
  GEO115496
  SeviZen miwas 500 dan 1000 kv. metramdis varkeTilSi, yofili radiosadguris mimdebare teritoriaze
 • viyidi binas amn miwas
  25$ 40.75lari

  viyidi binas amn miwas

  Tebervali 12, 2013
  GEO216221
  viyidi saxls an binas sam oTaxians saSualo remontiT 20-25 aTasi dolaris farglebSi, qalaq baTumis teritoriaze, agreTve viyidi miwas samosaxlod 300dan 500 metramde, 20dan 40 dolaris farglebSi.
 • SeviZen TeTr karkas
  25$ 40.75lari

  SeviZen TeTr karkas

  oqtomberi 24, 2012
  GEO170023
  SeviZen axalaSenebul korpusSi nucubiZis quCa, asaTianis quCa da mis mimdebare teritoriaze
 • saswrafod!viyidi 2 oTaxian binas varkeTilSi
  25$ 40.75lari

  saswrafod!viyidi 2 oTaxian binas varkeTilSi

  seqtemberi 17, 2012
  GEO154026
  viyidi 2 oTaxian binas varkeTilSi saswrafod. 25 aTasi dolaris farglebSi
 • iyideba bina sasSrafod rustavSi
  30$ 48.90lari

  iyideba bina sasSrafod rustavSi

  oqtomberi 11, 2012
  GEO164450
  4 otaxiani 1 sartulze garemontebuli evro remontit rkisnis karebit metaloplastmasis kar panjrebit tualeti tanamedrove kapel metlaxit santeknika gamocvlili fasi:30 000 $ vafaseb. tel. 555444885 790-84-19-65 sakontakto piri iuri.
 • udsravi konebis gaxidva
  30$ 48.90lari

  udsravi konebis gaxidva

  ivnisi 21, 2012
  GEO116730
  sascrapot ixideba3 otaxiani maxalcheriani supta bina, rkinis karit, da teleponit internetit,sardapit,cin momatebis perspektivit, cakke shesasvlelit, beletajse.
 • saswrafod SeviZen binas.
  30$ 48.90lari

  saswrafod SeviZen binas.

  ivnisi 17, 2012
  GEO114817
  SeviZen 1- an 1,5 binas metrostan axlos,isnis mimdebare teritoriaze
 • bina
  30$ 48.90lari

  bina

  maisi 12, 2012
  GEO100276
  supta iyideba saswrapod pasze dalaparakeba sheilaba chemi teleponis nomeria 592130343
 • iyideba
  33$ 53.79lari

  iyideba

  Tebervali 09, 2013
  GEO214593
  iyideba 2 oTaxiani arastandartuli sufTa bina. santeqnika gamocvlilia, kalidorSi metlaxi, metalo-plasmasis fabjara,rkinis kari,telefoni interneti sakabelo. mis:moskovis gamziri korpusi 52a bina 64 (9) 6 sarTuli vardziis bagTan.fasi 33.000. tel:5584981822-70-35-07
 • viyidi binas 35 000$
  35$ 57.05lari

  viyidi binas 35 000$

  marti 10, 2014
  GEO373776
  Avikidi binas 35000$. parti 35 dan 75 kv.adgil mdebareobis mixedvit. tel. +79289888812 sms.
 • viyidi binas
  35$ 57.05lari

  viyidi binas

  maisi 15, 2012
  GEO101841
  viyidi Cexur supTa binas 3an4oTaxians.30-40$
 • vyidi nakveTs
  25€ 57.50lari

  vyidi nakveTs

  ianvari 31, 2014
  GEO357194
  vyidi nakveTs,gldanis cixeebTan.misasvleli gziT,sakarmidamo.2500metri.
 • vyidi binas
  65lari

  vyidi binas

  aprili 25, 2013
  GEO248407
  varkeTilSi 3 .1 m.k 4sarTulze 5 oTaxiani bina remontis gaTbobit .aivniT.saswrafiT.2270693.555609939.592523883
 • Shevidzen!
  40$ 65.20lari

  Shevidzen!

  aprili 03, 2014
  GEO385060
  Shevidzen isanshi eremonto binas 110da120kvtamde an kapitalur saxls dzveli remontit 150dan200kvtamde sasurvelia qondes patara ezoc
 • viyidi erToTaxian binas saburTaloze
  40$ 65.20lari

  viyidi erToTaxian binas saburTaloze

  noemberi 14, 2013
  GEO329279
  viyidi erToTaxian oTaxnaevrian binas saburTaloze. damikavSirdiT miTiTebul nomerze
 • viyidi binas
  40$ 65.20lari

  viyidi binas

  oqtomberi 22, 2012
  GEO169138
  viyidi binas sasurvelia zxvastan axlos