VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 81 - 120 sul 1006
 • avtobusis gakiraveba

  avtobusis gakiraveba

  ianvari 21, 2015
  GEO521618
  qiravdeba avtobusebi idialur mdgomareobaSi axali saburavebit motesrigebuli salonit da propesionali mcxolebit. 557 99 95 94 .
 • avtobusis qiraoba 33an 50 adgiliani.

  avtobusis qiraoba 33an 50 adgiliani.

  ianvari 21, 2015
  GEO521592
  kiravdeba avtobusi neoplani 33 adgiliani idialur mdgomareobaSi . axali zamTris saburavebiT , salonis gaTbobiT, dvd monitorebiT ,591 25 79 19 .
 • avtobusis qiraoba 2002 tliani

  avtobusis qiraoba 2002 tliani

  ianvari 21, 2015
  GEO521423
  qiravdeba avtobusebi kvela zomis kvelanairi momsaxurebistvis idialur mdgomareobaSi axali zamtriss saburavebit , salonis gatbobit ,kondincionerit ,dvd monitorebit gidis adgili mikrofonit kavis mosadugebeli aparatit , internetit . tkven mogemsaxurebat propesionasli ...
 • mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi 2005 teli.
  qiravdeba mikroavtobusebi mplobeli pirma gudauri. axali mikroavtobusebia salonis gatbobit , kondincionerebit dvd monitorebit . 557 99 95 94 .
 • mikroavtobusis giraoba 20 da 25 adgilianebi

  mikroavtobusis giraoba 20 da 25 adgilianebi

  ianvari 21, 2015
  GEO521351
  kiravdeba mikroavtobusebi 16 adgiliani 20 adgiliani 25 adgilianebi idialur mdgomareobaSi axali zamtriss saburavebit .pirma gudauri . 593 69 09 08 .
 • dakvetit

  dakvetit

  ianvari 21, 2015
  GEO521343
  momsaxureba mersedes vitoti 7+1 adamiani nebismier mimartulebit nebismier dros propesionali aramceveli mzgolit tel 555575756 574575756 2610970 nikolozi
 • mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi 2005 teli.
  qiravdeba mikroavtobusebi mcxolianat idialur mdgomareobaSi axali saburavebit salonis gatbobit kondincionerebit da sxva. 557 99 95 94 .
 • vaqiraveb avtomobils ford siera
  400lari

  vaqiraveb avtomobils ford siera

  ianvari 21, 2015
  GEO521278
  manqana aris idialur mdgomareobaSi, axali saburavebiT, axali akumliatoriT, axali gakeTebuli peredokiT. muSaobs benzinze, qalaqSi 6-lit. ekonomiuria. matori 2,0 ubralo. zets ar jams. mokleT idialuri manqanaa
 • avtomobili dakveTiT

  avtomobili dakveTiT

  ianvari 20, 2015
  GEO521094
  mogzauroba saqarTvelos masStabiT micubisis firmis 8 kaciani avtomobiliT. mogemsaxurebaT gamocdili mZRoli. fasi SeTanxmebiT.
 • qiravdeba avtobusi

  qiravdeba avtobusi

  ianvari 20, 2015
  GEO520874
  qiravdeba komfortuli avtobusebi yvelanairi momsaxureobistvis, gvyavs yvelanairi tipis avtobusebi
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ianvari 20, 2015
  GEO520779
  satransporto momsaxureoba mersedes vitos 7+1 kaciani minibusit. mob571613575 nodari.
 • mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi

  mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi

  ianvari 19, 2015
  GEO520505
  593 69 09 08 qiravdeb mcxolianat.
 • mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi 2005 teli.
  qiravdeba mikroavtobusebi sprinterebi 2005 tlianebi idialur mdgomareobaSi axali Camokvanilebi germaniidan axali zamtris saburavebit gatbobebit dvd monitorebit ,internetit da propesionali mcxolebit . pirma gudauri. 591 25 79 19 .
 • mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi

  mikroavtobusis qiraoba 20 da 25 adgilianebi

  ianvari 19, 2015
  GEO520449
  qiravdeba mikroavtobusebi 16 adgiliani 20 adgiliani da 25 adgilianebi. idialur mdgomareobaSi axali zamtris saburavebit salonis gatbobit internetit da sxva . 557 99 95 94 .
 • mikroavtobusis qiraoba 2007 tliani sprinteri
  qiravdeba mikroavtobusi sprinteri mcxolianat 2007 tliani axali idialur mdgomareobaSi .593 93 98 59 pirma gudauri.
 • mikroavtobusis kiraoba 21 adgiliani

  mikroavtobusis kiraoba 21 adgiliani

  ianvari 19, 2015
  GEO520422
  qiravdeba mikroavtobusi sprinteri mZxolianad 2005 tliani idialur mdgomareobaSSi axali zamtris saburavebit salonis gatbobit da propesionali mZxolebit. 593 93 98 59
 • viqiraveb
  200$ 326lari

  viqiraveb

  ianvari 19, 2015
  GEO520416
  viqiraveb saboloo SesyidviT gazze momuSave ekonomiur manqanas. karg mdgomareobaSi.
 • mikroavtobusi dakveTiT

  mikroavtobusi dakveTiT

  ianvari 19, 2015
  GEO520174
  dakveTiT mogemsaxurebaT 20 adgiliani mikroavtobusi sprinteri.rogrc saqarTveloSi aseve mis farglebs gareT. tel:551510392 571510392
 • mikroavtobusi dakveTiT

  mikroavtobusi dakveTiT

  ianvari 19, 2015
  GEO520170
  mogemsaxurebaT 18 adgiliani komffortuli mikroavtobusi,rogorc saqarTveloSi aseve mis farglebs gareT. tel:551510392 571510392
 • mikroavtobusis kiraoba 22 adgiliani 2004 tliani.
  kiravdeba mikroavtobusi sprinteri 2004 tliani mcxolianat idialur mdgomareobaSi 22 adgiliani salonis gatbobit ,axali zamtris saburavebit dvd monitorit idialuri supta salonit .tkven mogemsaxurebat propesionali mcxolebi. gisurvebt bednier mgzavrobas. 593 ...
 • miniveniT momsaxureba

  miniveniT momsaxureba

  ianvari 18, 2015
  GEO519987
  minivaniT momsaxureba 7+1 adgiliT dabali tarifebi
 • qiravdeba
  35€ 80.50lari

  qiravdeba

  ianvari 18, 2015
  GEO519798
  qiravdeba manqanebi dRiurad 599266757
 • avtobusis gakiraveba 33 an 50 adgilianebi

  avtobusis gakiraveba 33 an 50 adgilianebi

  ianvari 17, 2015
  GEO519617
  kiravdeba komfortuli avtobusebi 33 adgilianebi da 50 adgilianebi idialur mdgomareobaSi. 557 999 594 .
 • mgzavroba Toyota-s komfortuli miniveniT

  mgzavroba Toyota-s komfortuli miniveniT

  ianvari 17, 2015
  GEO519614
  mgzavroba Toyota-s komfortuli miniveniT nebismieri mimarTulebiT saqarTveloSi da mis farglebs gareT. 2000 wlis Toyota Estima idealur mdgomareobaSia, aqvs 7 mgzavris adgili da orzoniani klimatkontroli. mob. 551 24 50 80.
 • mikroavtobusis kiraoba 2005 tlianebi 21 adgiliani
  kiravdeba 2005 tliani mikroavtobusebi sprinterebi mcxolianat idialur mdgomareobaSi axali zamtris saburavebit salonis gatbobit motesrigebuli da propesionali mcxolebit. pirma gudauri . 591 257 919 .
 • vaqiraveb manqanas. mZRoliT. qiravdeba. qiravdeba
  5lari

  vaqiraveb manqanas. mZRoliT. qiravdeba. qiravdeba

  ianvari 17, 2015
  GEO517239
  movemsaxurebi organizaciebs. skolebs. fizikur pirebs. manqana aris gamarTuli. dabal fasad. adgilebi 20+1. damikavSirdiT 577531022 qiravdeba
 • vaqiraveb manqanas. mZRoliT. qiravdeba. qiravdeba
  shemidzlia mogemsaxurot X5 avtomanqaniT saqarTvelos nebismier teritoriaze. qorwili. turistebi. aeroportSi daxvedra.manqana aris gamarTuli karg mdgomareobaSi.dabal fasad. damikavSirdiT. 599002002. daTa. qiravdeba.
 • mikro avtobusi 2004w. 18 adgili
  1lari

  mikro avtobusi 2004w. 18 adgili

  ianvari 17, 2015
  GEO518640
  dakveTiT nebismier mimarTulebiT, SeRavaTin fasebSi 599 37 87 00 niko.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ianvari 17, 2015
  GEO368175
  avto manqana aris idealur mdgomareobaSi aris dazRveuli vaqiraveb dRiurad rogorc mZRoliT agreTve umZRolod . dazRveuli tel;.595472000;.592309504diana.zura.
 • dakvetit

  dakvetit

  ianvari 16, 2015
  GEO518807
  momsaxureba nebismier dros mersedes vito 8 adgili tei 555575756 574575756 2610970
 • vaqiraveb manqanebs saboloo SesyidviT

  vaqiraveb manqanebs saboloo SesyidviT

  ianvari 16, 2015
  GEO518666
  vaqiraveb manqanebs saboloo SesyidviT manqanebi aris idealur mdgomareobaSi axali Camoyvanili gazis aparaturiT gadasaxdelia 400$ TveSi 24 TveSi manqana tqvenia. 551 542375
 • satvirTo marSutkiT momsaxureba

  satvirTo marSutkiT momsaxureba

  ianvari 15, 2015
  GEO518348
  gTavazobT satvirTo marSutkiT momsaxurebas saqarTvelos maStabiT. modeli - Ford-Transit TeTri feris, momsaxureobaSi Sedis avejis, sakvebi produqtis , samSeneblo masalebis da a.S. gadazidva. avtomobils marTavs gamocdili mZRoli. fasi SeTanxmebiT
 • manqanis qiraoba da gaqiraveba

  manqanis qiraoba da gaqiraveba

  ianvari 14, 2015
  GEO496963
  avto manqana aris idealur mdgomareobaSi. manqana aris dazRveuli.vaqiraveb dRiurad rogorc mZRoliT agreTve umZrolod.tel:592309504. 595472000diana.zurabi.
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ianvari 14, 2015
  GEO517979
  momsaxureoba mersedesvitos 7+1 kaciani minibusiT. mob 571613575 nodari.
 • qiravdeba. movemsaxurebi saqarTvelos maStabiT nebismieri mimarTulebiT. 599236971
  qiravdeba gamocdili mZRoliT
 • dakveTiT (For Rent)

  dakveTiT (For Rent)

  ianvari 14, 2015
  GEO460627
  qiravdeba miniveni vito 7 kaciani, nebismieri mimarTulebiT. daTo.
 • avtobusis gakiraveba 35 adgiliani da 50 adgilianebi.
  kiravdeba avtobusebi idialur mdgomareobaSi .557 99 95 94
 • mikroavtobusis kiraoba 20 adgiliani 2000 tliani
  kiravdeba sprinteri mcxolianat komfortuli idialur mdgomareobaSia .axali zamtris saburavebit , salonis gatbobit , internetit , 593 69 09 08 .
 • avtobusis gakiraveba 35 adgiliani da 50 adgilianebi.
  kiravdeba komfortuli avtobusebi idialur mdgomareobaSi axali zamtris saburavebit ,internetit ,salonis gatbobit ,dvd monitorebit specialuri gidis adgilit da mikrofonit .557 99 95 94 .
 • mikroavtobusis kiraoba 20 an 25 adgilianebi 2004 teli
  kiravdeba mikroavtobusebi mersedes sprinterebi 2004 tlianebi mcxolianat idialur mdgomareobaSia axali zamtris saburavebit motesrigebuli da supta salonebit .gatbobis sistema sruliad gamartulia kvela mankanaSi , mankanebi tavis mgzavrebit dazgveulia kvela ...